Kort sagt

Snart arbeider 100 000 mennesker med FoU i Norge

Antallet mennesker som jobber med forskning og utvikling øker. På overordnet nivå er det  snart kjønnsbalanse i FoU-personalet.

Kaja Wendt og Mona Nedberg Østby, SSB

Nær 95 000 mennesker deltok i forskning og utviklingsarbeid i Norge i 2021. Dette året var det for første gang flest personer som jobbet med FoU i universitets- høgskolesektoren: til sammen 40 000 (herav 10 000 teknisk/administrativt FoU-personale). 

Tilsvarende tall for instituttsektoren var 14 000 personer (herav 5 000 teknisk/administrativt personale) og for næringslivet 39 000 personer (herav 13 000 teknisk administrativt personale). 

Med samme vekst i FoU-personalet som fra 2020 til 2021 (+4 300), vil det i 2024 være opp mot 100 000 mennesker i Norge som jobber med FoU.

FoU-personale i Norge etter kjønn og sektor. 2021. Kilde: SSB, FoU-statistikk

Nær kjønnsbalanse?

Kjønnsbalansen i FoU-personalet varierer mellom sektorer, bransjer, fagområder og ikke minst etter stillingsnivå. Fra 2018 har andelen kvinner i FoU-personalet totalt i Norge ligget rett under 40 prosent. Ofte regnes en andel av hvert kjønn mellom 40 og 60 prosent som kjønnsbalanse. 

På overordnet nivå er det med andre ord snart kjønnsbalanse i FoU-personalet. Balansen er skjevest i næringslivet med en andel kvinner på om lag 21 prosent (2020-tall). I instituttsektoren har det samlet sett vært kjønnsbalanse de senere årene med rundt 50/50-fordeling mellom menn og kvinner. 

I universitets- og høgskolesektoren er det i dag en overvekt av kvinner med totalt 55 prosent. I denne sektoren er det fortsatt en overvekt av menn på det øverste akademiske nivået og innenfor noen fagområder; i 2021 var 66 prosent av professorene menn og innen teknologiske fag var 83 prosent av professorene menn. 

Se også: Nye tall fra SSB viser oppbremsing i FoU-utgiftene for 2021

Illustrasjon: Arif Vector/Getty