Forskning

Nye tall fra SSB viser oppbremsing i FoU-utgiftene for 2021

Foreløpige tall for 2021 viser at det ble utført forskning og utviklingsarbeid (FoU) for nær 82 milliarder kroner. Det ga en realvekst fra 2021 på 1,3 prosent og en FoU-andel av BNP på 1,97 prosent. 

Kaja Wendt og Mona Nedberg Østby, SSB

FoU-andelen av brutto nasjonalprodukt (BNP) på 1,97 prosent i 2021 innebar en nedgang fra 2,28 prosent av BNP i 2020 og at andelen igjen var under 2 prosent. Det lave nivået i 2021 skyldes også den kraftige veksten i BNP. 

FoU-utgiftene i næringslivet[1] og universitets- og høgskolesektoren hadde i 2021 tilnærmet nullvekst, mens instituttsektoren hadde en realvekst på fem prosent som i stor grad var knyttet til vekst i kapitalutgifter.

Som figuren under viser, har utviklingen de siste 20 årene variert mellom sektorene. Mest FoU utføres i næringslivet, men det er universitets- og høgskolesektoren som har hatt den sterkeste veksten. 

I nominelle priser har næringslivet og instituttsektoren hatt en tredobling av FoU-utgiftene fra 2001 til 2021, mens det for universitets- og høgskolesektoren har vært en firedobling. De siste 3–4 årene har utviklingen vært en litt annen: da har næringslivet hatt sterkere vekst enn de andre sektorene.

FoU-utgifter i Norge etter sektor. 2001–2021. Faste 2015-priser. Mill. kr. Kilde: SSB, FoU-statistikk

FoU-statistikken er flyttet til SSB

FoU-statistikken for 2021 er første årgang som i sin helhet har blitt produsert hos SSB. Fra 2022 ble ansvaret for FoU-statistikken for universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren flyttet fra NIFU til SSB i form av en virksomhetsoverdragelse. De fleste av medarbeiderne flyttet med oppgavene, og har brukt året på å etablere nye statistikkprodukter i SSB. Målet er å videreføre den høye kvaliteten og at gamle og nye brukere av FoU-statistikk skal finne statistikken de trenger om norsk forskningsinnsats. Du finner tallene i SSBs statistikkbank (https://www.ssb.no/statbank/ under Teknologi og innovasjon). 

FoU-statistikken vil ha en fast spalte i Forskningspolitikk med nyheter. I månedene fremover vil det bl.a. komme nye tall fra Forskerrekrutteringsmonitoren, om mangfold i akademia, statistikk om koronapandemiens påvirkning på FoU-aktiviteten og tematisk innretning av FoU.   


[1] Foreløpige tall, foretak med minst 10 sysselsatte