Forskning

På vej mod et nyt dansk finansieringslandskab?

Der blæser nye vinde over det danske forskningsfinansieringslandskab i disse måneder. Folketinget har netop annonceret de strategiske prioriteringer af forskningsmidlerne for det kommende år – og de private fonde ser ud til  at skulle – og ville – spille en langt større rolle i det danske finansieringslandskab fremover.

LISE DEGN, adjunkt, Aarhus Universitet

Men bekymringerne over hvordan sekto­ren kan håndtere denne nye virkelighed er også begyndt at dukke op og spørgsmålet som tegner sig er: hvor mange og hvilke midler kan universiteterne håndtere?

Forskningsreserven  – ny (eller bare mere) vin på gamle flasker?

I starten af november blev alle Folketingets partier enige om fordelingen af det, som i Danmark kaldes forskningsreserven, og dermed den sidste del af den samlede for­deling af offentlige forskningsmidler.

I dette års fordeling ser det ud til at særligt den frie forskning, dvs. de ikke­øremærkede midler til Danmarks Frie Forskningsfond, har fået et rygstød, hvil­ket dog skal ses i lyset af de markante beskæringer som den frie forskning i tidli­gere år har måttet lægge ryg til. Politikerne har ligeledes i år afsat en lang række stra­tegiske midler, som særligt fokuserer på ny teknologi, fx forskning i kunstig intelli­gens, droner etc.

Anstrengelserne for at skabe grobund for excellent forskning i Danmark fasthol­des tilsyneladende også, da der i aftalen også afsættes puljer til såkaldte Pionercentre, hvor den excellente forsker tilgodeses. Denne satsning skal ses i forbindelse med den nuværende regerings såkaldte «Nobel­pagt» – som defineres ved et eksplicit øn­ske om flere danske Nobelprismodtagere.

Som udgangspunkt ser det dog ikke ud som at der er nogen substantiel forandring i syne i denne version af forskningsstrate­gien. De fleste udspil er forlængelser eller udvidelser af eksisterende tiltag, og de nye initiativer som fx Pionercentrene lægger sig også i forlængelse af de eksisterende Centres of Excellence – dog med et endnu tydeligere fokus på den excellente enkelt­forsker.

Derudover ses det at denne aftale ud­mønter midler til en række af de forsk­ningsområder, som allerede i 2017 blev introduceret i FORSK2025; et «inspira­tions-katalog» over det som politikerne har kaldt «særligt løfterige forskningsom­råder». Samlet set kan man næsten fristes til at se denne strategi som lidt mere vin på de gamle flasker.

Et interessant aspekt som er værd at hæfte sig ved, ved denne nye aftale – og et som spiller sammen med de øvrige bevæ­gelser i det danske forskningsfinansierings­landskab – er dog at de nye Pionercentre påtænkes at blive «etableret i samarbejde med private fonde». Det ser altså ud som om at de private fonde tiltænkes en mere aktiv rolle – også i den offentlige finansie­ringsstrategi.

Og netop disse private fonde har over de sidste måneder også annonceret mar­kante forandringer i deres prioriteringer og strategier for finansiering.

De nye strategier

Novo Nordisk Fonden, som er en af de største private fonde i det danske forsk­ningsfinansieringslandskab, har tidligere på året annonceret en ny strategi for deres uddeling af midler til forskning, og ikke mindst en betragtelig stigning. Novo Nordisk Fondens strategi er at firedoble deres udbetalinger på kun 5 år, dvs. fra 1,7 mia. DKK i 2017 til 5 mia. DKK i 2023.

Derud­over har fonden også udvidet sit «interes­seområde» betragteligt fra ellers primært at have finansieret sundhedsvidenskabelig forskning, til nu at fokusere bredere på na­turvidenskab og teknologi – og endog med en lille åbning mod det humanitære og so­ciale arbejde.

To andre markante fonde – Lundbeck­fonden og Leo Fondet – har ligeledes i år annonceret en forventet, og markant, stig­ning i deres aktiviteter ind i det danske forskningslandskab.

Udfordringerne

Umiddelbart virker dette jo som en positiv udvikling for den danske forskningsver­den, da sådanne strategier og satsninger fra de private fonde jo alt andet lige bør betyde flere penge til flere forskere.

Men bekymringerne er dog også mar­kante, da øgede bevillinger fra private vil binde flere af universiteternes basismidler til drift og overhead-omkostninger. Flere universiteter har selv annonceret at de, mere eller mindre aktivt, må fraråde forsk­ere at søge penge uden dækning af overhead og fondene selv er også opmærksomme på problemstillingen. ­

Formanden for Novo Nordisk Fonden, Lars Rebien Sørensen, reflekterede over denne udfordring i en forelæsning på Copenhagen Business School for nylig, og indrømmede at fondene også skulle være opmærksomme på ikke at skævvride in­stitutionerne. De private fonde har dog traditionelt været meget optagede af at de ikke ville være med til at betale høje over­head-rater og dermed direkte være med til at finansiere universiteternes daglige drift.

Disse bekymringer og udfordringer vil også være hovedfokus når det relativt ny­etablerede Forum for forskningsfinan­siering holder sit første møde i slutningen af november. Dette forum er etableret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og består af repræsentanter fra de største pri­vate fonde, de offentlige forskningsfonde, universitetsledelserne, samt ministeren for uddannelse og forskning.

Forummet skal: «drøfte tematikker, herunder udfordringer og forbedrings­potentialer, hvor samspillet mellem den of­fentligt finansierede forskning, universite­terne og de private fondes forsknings­finansiering er af særlig betydning».

En særlig problematik som skal adres­seres i dette forum er dermed også hvilke modeller, som kan sikre en mere bæredyg­tig håndtering af indirekte omkostninger, skriver Altinget og danskefonde.dk.

Et nyt finansieringslandskab?

De nye vinde som blæser over det danske forskningsfinansieringslandskab giver på nuværende tidspunkt kun små krusninger på vandoverfladen. Implikationerne af de private fondes nye strategier og det tilsyne­ladende politiske ønske om at forbedre samspillet med disse fonde i deres egen ud­deling er endnu uklare, men det er tydeligt at denne uklarhed allerede bekymrer aktø­rer i systemet.

Frygten for skævvridning har som nævnt allerede ledt universiteter til at an­lægge mere restriktive ansøgningsstrategi­er, hvilket naturligvis kan komme i vejen for ønsket om at styrke den excellente forskning.

Spørgsmålet er nu om vi i Danmark skal vænne os til en ny virkelighed hvor de private fonde i højere grad tænkes ind som en integreret del af universiteter­nes finansieringsgrundlag – og dermed også er med til at betale en højere andel af de almindelige driftsomkostninger? Eller om udkommet bliver at basisbevillingerne i endnu højere grad end tidligere bindes op på de (større) eksterne bevillinger – poten­tielt med store omkostninger for andre hovedopgaver på universiteterne?

Lise Degn er Forskningspolitikks nye medredaktør for Danmark. Mer om henne her!

 Foto: Susanne Koch (Bilde dra Aarhus Universitet)