Kort sagt

Forskningspolitikk har fått ny dansk medredaktør

Lise Degn er Forskningspolitikks  nye medredaktør for Danmark.

Forskningspolitikk har to nordiske medredaktører, en som dekker svensk forsknings- og innovasjonspolitikk  og en som følger det som skjer i Danmark.

Lise Degn har nå tatt over som redaktør for Danmark. Hun er adjunkt ved Dansk Center for Forskningsanalyse, Aarhus Universitet, der hun blant annet forsker på politikk for forskning og høyere utdanning, forskningsledelse, forskningsformidling, ansvarlig forskning og innovasjon, kvalitet i høyere utdanning og organisering av universiteter og høgskoler.

Hun har en ph.d. i samfunnsvitenskap fra samme universitet. Lise er medlem av EAIR – The European Higher Education Society.

Dansk Center for Forskningsanalyse er et tverrfaglig forskningssenter for studier av forsknings-, innovasjons- og universitetspolitikk. Senteret arbeider også med evalueringer og policy-analyser for myndighetene og bidrar med utdanning av nye ph.d.-kandidater på dette feltet.

Vår avgående danske redaktør, Kaare Aagaard, som også forsker ved senteret, går inn som medlem av Forskningspolitikks redaksjonsutvalg. Han skal ha stor takk for det arbeidet han gjort så langt. En varm takk går også  til seniorforsker Niels Mejlgaard, som nå går ut av utvalget. Begge vil fortsette med å bidra til bladet, også i fremtiden.

Professor Mats Benner ved Lund Universitet er vår svenske medredaktør. Han fortsetter som før. Sverige er også representert i utvalget ved professor Sverker Sörlin fra KTH i Stockholm.

Per Koch, Forskningspolitikk