Kort sagt

Nye tall viser svak vekst i FoU-innsatsen fra 2019 til 2020

Foreløpige tall fra NIFU viser at den samlede FoU-innsatsen i Norge utgjorde over 78 milliarder kroner i 2020. Dette er en økning i løpende priser på rundt 2 prosent. Med en inflasjon på rundt 2,6 prosent, betyr det at investeringene ligger mer eller mindre flatt, hvilket faktisk ikke er dårlig i et Korona-unntaksår.

Næringlivet har faktisk økt innsatsen nominelt med 4,4 prosent fra 2019 til 2020. Universitets- og høgskolesektoren ligger flatt, mens instituttsektoren har gått litt ned. Tjenesteytende næringer hadde den største veksten (9 prosent). Industrien hadde en vekst på 2 prosent.

Det er grunn til å tro at utflatingen i UH-sektoren og instituttsektoren primært skyldes en nedgang i driftsutgifter. Reiseutgiftene har for eksempel blitt redusert på grunn av pandemien.

Totale FoU-utgifter 2001–2020 etter utførende sektor. Mill. kr. Løpende og faste 2015-priser. Foreløpige tall fra NIFU og SSB.

Antallet årsverk går opp

Antallet FoU-årsverk har imidlertid gått opp med 1830 til over 50000 fra 2019 til 2020. Næringslivet sto for omkring 1000 av disse nye årsverkene, UH-sektoren for 800 og instituttsektoren for 80. Dette forsterker inntrykket av det er instituttsektoren som sliter mest om dagen.

BNP-andelen går opp

På tross av nær nullvekst i FoU-utgiftene har forskning og utvikling som andel av bruttonasjonalprodukt (BNP) gått opp. Andelen økte fra 2,15 prosent i 2019 til 2,3 prosent i 2020. Her møter vi en av grunnene til at treprosentmålet er så problematisk. Økningen skyldes at BNP gikk ned med fire prosentpoeng.

Totale FoU-utgifter som andel av BNP etter sektor 2001–2020. Prosent. Foreløige tall fra NIFU og SSB.

NIFU har mer om den nye statistikken.
Se også SSBs side om FoU i næringslivet.

Foto: Onypix