Kort sagt

Nær halvparten av doktorandene forlater akademia

Forskerrekrutteringsmonitor gir ny innsikt i karriereutviklingen til dem som starter på et doktorgradsløp.

Av Hebe Gunnes, seniorrådgiver og Kaja Wendt, stedfortredende forskningsleder NIFU

27 400 nye doktorgradsavtaler ble inngått ved norske læresteder i perioden 2005–2019. Ved utgangen av 2020 hadde 15 600 disputert. Ett år etter disputas var i overkant av halvparten tilsatt ved en undervisnings- eller forskningsinstitusjon (UF), og andelen som forlater UF-institusjonene, ser ut til å være relativt stabil. Dette tyder på at flertallet av dem som forlater UF-institusjonene, gjør dette kort tid etter avlagt doktorgrad.

16 prosent er i postdoktorstilling ett år etter disputas, og etter 10 år er det svært få i denne stillingen. Omvendt øker andelen i førstestilling (professor, dosent og førsteamanuensis ved lærestedene), og etter 10 år er hver femte av doktorene i førstestilling. 

To til tre år etter disputas er om lag 30 prosent av doktorene ved et universitet eller en høgskole. Etter 6 år har denne andelen sunket til 27 prosent. I overkant av 10 prosent av doktorene går til instituttsektoren; andelen som er tilsatt i sektoren, stabiliserer seg 2–3 år etter disputas. 11–13 prosent deltar i FoU ved helseforetakene, enten i forskerstillinger eller i kliniske stillinger som lege eller psykolog.

Utenfor norske UHF-institusjoner: Andelen doktorene som ikke er registrert bosatt i Norge, stiger 2–3 år etter disputas, før den stabiliserer seg. Det tyder på at de som forlater Norge etter avlagt grad, drar innen 3 år etter disputas. Andelen som er bosatt, men ikke sysselsatt, er høy de to første årene etter disputas før den synker til mellom to og seks prosent.

Her finner vi arbeidsledige, personer på ulike former for trygd, personer i ulønnede permisjoner og personer som av andre grunner står utenfor arbeidslivet. I tillegg er personer som har forlatt Norge, men ikke har meldt utvandring, inkludert her.

Kumulert karriereutvikling for doktorgradsstudenter som startet opp i årene 2005–2019. Antall år etter disputas.1 Kilde: Forskningsrekrutteringsmonitoren

Forskningsrekrutteringsmonitoren

Monitoren følger doktorgradsstudenter fra de inngår en avtale om doktorgradsutdanning ved et lærested fram til de går av med pensjon. Den er utviklet i samarbeid mellom Norges forskningsråd, SSB, NIFU, NSD og Kunnskapsdepartementet.

Opplysninger om avlagt doktorgrad hentes fra Doktorgradsregisteret og om karriere ved UF-institusjonene fra Forskerpersonalregisteret. Opplysninger om karriere utenfor UF-institusjonene hentes fra SSBs system for persondata. Les mer om data og hva som skjer med doktorene som ikke blir i akademia, i Indikatorrapporten 2021, kapittel 3.4.2.

Førstestilling UH-inst. omfatter professorer, dosent og førsteamanuenser ved universiteter og høgskoler. Annen fast, faglig stilling UH-inst omfatter universitets- og høgskolelektor, førstelektor og faglig leder, i.e. instituttleder og dekan. Utenfor norske UF-institusjoner omfatter personer som er sysselsatt i næringslivet eller øvrig offentlig sektor, personer som ikke er bosatt i Norge og personer som er bosatt, men ikke sysselsatt.

Foto: serts