Innovasjon

Håkon Haugli om STUD-ENT: Å starte bedrift handler om å tenke kommersielt

Innovasjon Norges leder mener STUD-ENT skal bidra til kontinuerlig innovasjon i bredden av næringslivet.  STUD-ENT er et virkemiddel under Innovasjon Norge som retter seg mot studenter som skal etablere egen bedrift basert på kunnskap fra studiene.

Av Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

I en artikkel i Forskningspolitikk sier Øystein Stavø Høvig ved Fakultet for ingeniør- og naturvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet om STUD-ENT-ordningen at hans oppfatning er at «omsynet til marknadspotensial og dei kommersielle sidene ved innovasjonsprosjekta, er blitt viktigare etter at ordninga vart flytta til Innovasjon Noreg.»

STUD-ENT: Økt fokus på innovasjon og marked

Det har han helt rett i, og det er viktig at det er slik. Det er en av hovedårsakene til at Nærings- og fiskeridepartementet flyttet ordningen fra Forskningsrådet til Innovasjon Norge. Høvig mener dette er problematisk, men vi er glad for at han observerer denne endringen. Årsakene til at det skal være slik er flere:

Norge har et særskilt behov for å diversifisere næringsstrukturen. Nettopp derfor er det arbeidet Høgskulen på Vestlandet og andre utdanningsinstitusjoner gjør for å fremme entreprenørskap så viktig. Vår konkurransekraft og verdiskaping avhenger av kontinuerlig innovasjon i bredden av næringslivet. Samtidig utvikler næringslivet løsninger som Norge og verden er avhengig av for å løse globale samfunnsutfordringer.

Innovasjon Norge er derfor svært opptatt av at prosjektene vi er med på å finansiere i tidlig fase tenker på anvendelse. Altså om innovasjonen løser et reelt behov, og at det finnes et marked som er villig til å betale for løsningen. Det er nettopp kombinasjonen av høyt verdiskapingspotensial i Norge og muligheten til å løse globale samfunnsutfordringer som krever at staten avlaster risiko og utløser privat kapital i den avgjørende kommersialiseringsprosessen.

Øke kommersialisering av FoU

Norge har behov for å øke kommersialisering av forskningsinnsatsen. Derfor må vi skape gode økosystemer og mekanismer for å overføre kunnskap fra akademia til næringslivet.

Både OECD og Produktivitetskommisjonen peker på at kommersialiseringsarbeidet må styrkes og gi flere og mer synlige resultater i Norge. Nylig satte regjeringen i gang et strategiarbeid for å øke næringslivets investeringer i FoU.

Også EU har de siste årene begynt å stille høyere krav til at forskningsresultater gir nytteverdi i markedene og for brukerne. Innovasjon og tilgang på vekstkapital er en viktig del av Horisont Europa. Pilar tre – Innovative Europe – i Horisont Europa reflekterer denne vridningen mot innovasjon og kommersialisering.

Samfunnsutfordringer

De fleste prosjektene som fikk innvilget STUD-ENT både i fjor og i år, er med på å løse større samfunnsutfordringer. De er gjennomgående prosjekter av svært høy kvalitet.

Samtidig mener vi det er viktig at det bygges kompetanse og kultur for entreprenørskap ved universiteter og høyskoler, og ansvarlig innovasjon som en sentral del av det. Som det framgår med all tydelighet av artikkelen i Forskningspolitikk, handler det også om kunnskapen om å starte bedrift – entreprenørskap blir det først når innovasjonen fører til kommersiell virksomhet.

Foto av Håkon Haugli ved Astrid Waller, Innovasjon Norge.