Kort sagt

Forskningsrådets forskningsbevilgninger økes med 190 mill. kr i Revidert nasjonalbudsjett for 2023

Som følge av den gjennomgående pris- og lønnsjusteringen i revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2023 øker Forskningsrådets forskningsbevilgninger i 2023 med om lag 190 mill. kr. Med unntak for Utenriksdepartementet (UD) økes departementenes tilskuddsbevilgninger til rådet med om lag 2,1 prosent.

Egil Kallerud, spesialrådgiver NIFU (pensjonist)

For å dekke inn økte utgifter til flyktninger i Norge reduseres UDs forskningsbevilgninger på utviklingsområdet i forhold til saldert budsjett med snaut 15 mill. kr til 192 mill. kr. Kuttet tas i bevilgningen til utviklingsforskningsprogrammet Norglobal2.

Kunnskapsdepartementets midler

Kunnskapsdepartementets (KD) forskningsbevilgninger til Forskningsrådet (kap. 285, post 52–54) økes med snaut 96 mill. kr. De kommer i tillegg til den økte bevilgningen på disse postene i saldert budsjett for 2023 med 125 mill. kr, tilsvarende snaut 3 prosent.

Tilleggsbevilgningen

Den særskilte tilleggsbevilgningen på 1,64 mrd. kr til Forskningsrådet til inndekning av overskridelser av tidligere års bevilgninger var en økt bevilgning for 2022.

I saldert budsjett for 2023 var det til dels betydelige reduksjoner i flere departementers forskningsbevilgninger til Forskningsrådet, særlig fra store FoU-departementer som Olje- og energidepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet.  

Forskningsrådets virksomhetskostnader

Bevilgningen til Forskningsrådets virksomhetskostnader øker i RNB 2023 med i alt vel 25 mill. kr, fordelt med om lag 15 mill. kr som pris- og lønnsjustering, snaut 3,5 mill. kr som kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift for ansatte med årslønn over 750 000 kr og i alt 6,5 mill. kr til økte administrative oppgaver for flere departementer, blant annet sekretariat for samfunnsoppdrag om inkludering av barn og unge.  

I saldert budsjett for 2023 ble bevilgningen til rådets virksomhetskostnader redusert med 38 mill. kr i forhold til 2022.

Regjeringens mineralutvinningsstrategi

Forskningsrådet får også en økt bevilgning på 5 mill. kr til deltakelse i arbeidet med regjeringens mineralutvinningsstrategi.  Rådets bevilgning inngår i en samlet økt bevilgning på 20 mill. kr til formålet, hvorav det meste for øvrig er til Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Bevilgningsøkningene kommer i tillegg til aktivitet innenfor gjeldende bevilgninger for 2023, hvorav en økning på 10 mill. kr sammenlignet med 2022 til kartlegging av mineralressurser og tilgjengeliggjøring av informasjon.

Forsvar

Over Forsvarsdepartementets budsjett får Forskningsrådet dessuten «et enkeltstående tilskudd» på 15 mill. kr, som del av en satsing på «muliggjørende teknologier som er spesielt sentrale for forsvarssektoren», og som skal øke samarbeidet mellom forsvarssektoren og kunnskapsmiljøer på sivil side innenfor kunstig intelligens og kvanteteknologi. Slik bevilgning ble første gang gitt i RNB for 2021.

EU-kontingenten

Bevilgningen til kontingent for deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogrammer økes med 56 mill. kr til 3 714 mill. kr. Kontingent for deltakelse i grunnforsknings­organisasjoner (blant annet CERN) øker med 32 mill. kr, tilsvarende 10 prosent, og kontingent i European Space Agency (ESA) med snaut 25 mill. kr, tilsvarende vel 11 prosent i forhold til saldert budsjett 2023. Svak kronekurs vil kunne slå ut i økte framtidige kontingentutbetalinger.  

Se også: Realnedgang i forskningsbevilgningene i 2023

Foto: Welcomia.