Kort sagt

10 prosent realvekst i FoU i universitets- og høgskolesektoren

Som nevnt i gårsdagens post, ser vi en vekst i næringslivets FoU-investeringer på 9 prosent reellt  fra 2016 til 2017. Veksten i universitets- og høgskolesektoren er imidlertid større: 10 prosent.

Per Koch, Forskningspolitikk

Det er Indikatorrapporten som presenterer disse foreløpige tallene fra FoU-statistikken. Det aller meste av årets rapport er nå gjort tilgjengelig på nett.

10 prosent økning i UH-sektorens FoU

De 10 prosentene representerer faktisk en realvekst mellom 2016 og 2017. Nå kan man naturligvis diskutere hvor reell denne realveksten er. Indikatorrapporten viser til at noe av økningen skyldes at man nå bruker den nye tidsbruksundersøkelsen for ansatte i sektoren og den viser en økning i den tiden de ansatte bruker på forskning og utvikling. Det er med andre ord mulig at undersøkelsen for 2016 undervurderte de ansattes FoU-innsats, men det betyr ikke at tallene for 2017 er misvisende.

Indikatorrapporten viser også til at det har vært en vekst i antall personer ved institusjonene, samt en betydelig økning i FoU-utgifter til bygg. Det er vanskelig å hevde at den økte FoU-innstatsen som følger av slike økninger ikke er reelle. Men dette kan naturligvis være med på å forklare hvorfor enkeltforskere ikke  alltid føler økningen  i sin hverdag.

I instituttsektoren er FoU-utgiftene i 2017 omtrent på samme nivå som året før, men økte investeringer gir allikevel en realvekst på tre prosent.

Figur
Figur fra Indiatorrapporten 2018 Overblikk og hovedtrender

Stor vekst siden 1995

I perioden 1995 til 2017 har Norges samlede FoU-utgifter hatt en gjennomsnittlig årlig realvekst på over 3 prosent. Dette utgjør en betydelig investering i denne formen for kunnskap og kompetanse. Veksten i universitets- og høgskulesektoren har i perioden vært på 4,6 prosent årlig og  instituttsektoren 1,8 prosent årlig. Næringslivet fikk seg en knekk med finanskrisen, men også her har det vært betydelig vekst siden 2013.

Hvis norsk forsknings- og innovasjonspolitikk skal berømmes ut fra landets investeringer i FoU, er det med andre ord flere regjeringer som fortjener ros.

På vei mot treprosentmålet

Regjeringen har en målsetting om at Norge bør nå EUs treprosentmål, det vil si at landets investeringer i FoU spør utgjøre tre prosent av BNP. Målet er uten vitenskapelig grunnlag. Det finnes ingen beregninger som tilsier at tre prosent er den riktige kalibreringen av Norges FoU-innsats.

Ettersom FoU representerer en en delmengde av den større mengderingen innovasjon, tar målet heller ikke hensyn til at det finnes mange andre former for innovasjon som kan tjene mange bedrifter og institusjoner bedre enn FoU.

BNP-målet er dessuten problematisk fordi Norge har hatt og har et såpass høyt BNP. Det kan føre til at vi undervurderer den norske innsatsen i landsammenligninger. Norge rangerer langt høyere hvis vi måler FoU per innbygger i stedet. Vi har også en svært høy andel forskere i befolkningen.

Det synes imidlertid som om målet virker politisk mobiliserende, og regjeringen kan med årets statistikk notere en etappeseier. Nå utgjør FoU som andel av BNP 2,11 prosent av BNP. Ettersom det offentlige allerede har nådd enprosent-målet for det offentliges bidrag, er det næringslivet som må sikre det siste prosentpoenget. Næringslivets FoU gjør i dag 1 prosent av BNP. Det er grunn til å diskutere om norsk næringsliv faktisk er tjent med bortimot en fordobling av dagens FoU-innsats, i hvert fall med en næringslivsstruktur dominert av råvarebaserte næringer (der FoU som andel av omsetningen alltid vil være lavere enn for såkalte «høyteknologiske» næringer).

Når det er sagt, er det god grunn til å tro at de økte investeringene så langt har vært med på å styrke næringslivets konkurranseevne og øke samfunnet evne til problemløsning.

Indikatorrapporten.

Lanseringsseminar for Indikatorrapporten

1. november kl 08.30-11.30  blir det arrangert et lanseringsseminar for Indikatorrapporten i Litteraturhuset i Oslo.  På seminaret vil deltakerne diskuterer om Norge er på riktig vei i forsknings- og innovasjonspolitikken sett i lys av regjeringens nye langtidsplan for forskning og utdanning. Det blir også en  presentasjon av  OECDs reviderte forståelse av innovasjon (Oslo-manualen).

Påmelding her!

Foto: YanLev