Kort sagt

Virkemiddelgjennomgangen: evolusjon, ikke revolusjon

Per Koch, Forskningspolitikks leder, desember 2019

Næringsministeren varslet i fjor en gjennomgang av «virkemiddeljungelen», ut fra tanken om at det næringsrettede virkemiddelapparatet er for komplekst og vanskelig å finne frem i for bedriftene.

På gangene snakket folk om en mulig sammenslåing av Norges forskningsråd og Innovasjon Norge. Det ble snart klart at det ministeren ønsket seg var en opprydning, og ikke en revolusjon.

Deloittes områdegjennomgang

Deloitte har nå levert sin rapport Områdegjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet, og de følger opp denne inkrementelle tilnærmingen.

På forsknings- og innovasjonssiden er de mest opptatt av å rydde opp i arbeidsdelingen mellom de store aktørene. De foreslår at Forskningsrådet tar seg av den næringsrettede forskningen, mens Innovasjon Norge tar seg av «forretnings- og kundedrevet innovasjon». Dette er for så vidt arbeidsdelingen allerede i dag, men tanken nå er å sortere bort avvikene.

Innovasjon Norge + SIVA + DOGA

Deloitte følger også opp en gammel tanke om å slå SIVA sammen med Innovasjon Norge og en litt nyere tanke om å gjøre DOGA om til en del av samme selskap.

Det er alltid en fare for at omorganiseringsprosesser styres av departementenes behov for enkle organisasjonskart og ukompliserte kommandolinjer. Sammenslåinger kan alltid forsvares ut fra tanken om synergier og effektiviseringsgevinster.

Det man gjerne glemmer, er at folk er folk og ikke interesseløse og hyperrasjonelle aktører. Når forskjellige kulturer skal inn under samme tak, kan det føre til uro, kulturell dissonans og stammekriger. Mange gode kompetansemiljøer har bukket under i slike prosesser.

Slik Deloitte har presentert SIVAs og DOGAs plass i det nye systemet, ser det imidlertid ut som om det særegne ved disse organisasjonene kan videreføres i et nytt og større Innovasjon Norge. SIVAs folk forblir i Trondheim, som en egen divisjon for samhandlingsvirkemidler med «stor grad av autonomi».

Deloitte antyder at DOGA kan leve videre med en «delvis autonom profil». Det kan skape problemer for integreringen, men det kan også gi rom for at for eksempel DOGAs spesielle designdrevne tilnærming til innovasjon lever videre.

Innovasjon Norge og offentlig sektor

Innovasjon Norge bør også ha ansvaret for innovative offentlige anskaffelser, mener Deloitte, noe som vil forsterke Innovasjon Norges rolle for innovasjon i offentlig sektor.

Rapportens fokus på anskaffelser er imidlertid altfor snevert. Det gir lite mening å løsrive anskaffelser fra innovasjonsprosesser i og for offentlig sektor mer generelt. Offentlige anskaffelser skal ha andre mål enn vekst i næringslivet.

Digital portal

GIEK og Eksportkreditt foreslås slått sammen til en ny eksportfinansaktør. Såkornordningene under Innovasjon Norge foreslås overført til et integrert Investinor/Nysnø.

Deloitte foreslår også at det etableres en egen digital portal for virkemidlene, under Innovasjon Norge.

Mer porteføljestyring

Mål- og resultatstyringen har med rette fått mye kritikk for å lede til detaljstyring og strategisk maktesløshet i direktorater og råd. Tanken var det motsatte. Gjennom porteføljestyring skulle slike institusjoner få større frihet til å ta strategiske valg.

Deloitte repeterer nå budskapet om aktiv porteføljestyring og større autonomi for virkemiddelaktørene. Vi kan alltid håpe, men det er grunn til å minne om at det krever en omstilling på departementssiden, ikke i de næringsrettede rådene.

Alt i alt kommer altså Deloitte med pragmatiske og virkelighetsnære råd til regjeringen. Det største problemet med en slik tilnærming er at den medfører en videreføring av en praksis som ikke er godt tilpasset en utfordringsorientert, transformativ innovasjonspolitikk.   Får organisasjonene større autonomi, kan de hver for seg bidra til en bærekraftig omstilling av norsk økonomi, men det løser ikke problemet med en manglende strategisk tenkning og koordinering på toppen.

Tanken om at Innovasjon Norges foreslåtte tre divisjoner skal få økt autonomi, vil gjøre en strategisk koordinering vanskelig også lenger ned i systemet.  Dette forslaget kan føre til økt fragmentering av virkemiddelapparatet, ikke mindre.

Foto: Marte Garmann, NFD