Forskning

23,3 milliarder til FoU i universitets- og høgskolesektoren

Norske læresteder og universitetssykehus brukte 23,3 milliarder kroner på forskning og utviklingsarbeid (FoU) i 2017. Det er 4,6 milliarder kroner mer enn i 2015.

Av Mona Nedberg Østby, rådgiver, NIFU

En ny tidsbruksundersøkelse viser at de ansatte ved universiteter og høgskoler bruker mer av tiden sin på FoU enn tidligere, og denne endringen forklarer om lag 700 millioner kroner av veksten i FoU-utgiftene.  Driftsutgifter, i hovedsak lønn, utgjorde i gjennomsnitt 90 prosent av de totale FoU-utgiftene i sektoren. Stor byggeaktivitet, særlig knyttet til samlokaliseringen av NMBU på Ås, bidro imidlertid til stor vekst også i kapitalutgiftene.

De siste årene har det vært flere sammenslåinger, noe som fører til at antallet læresteder som var omfattet av FoU-statistikken, gikk ned fra 47 i 2015 til 32 i 2017. Ytterligere sammenslåinger etter 2017 vil reflekteres i neste statistikk.

De samlede FoU-utgiftene i Norge var i 2017 på 69,2 milliarder kroner, og universitets- og høgskolesektoren sto for 34 prosent av disse (31 prosent i 2015).

Figur FoU i UH-sektoren
Totale FoU-utgifter i 2017 etter lærested og drifts- og kapitalutgifter. Mill. kr.

Andre læresteder omfatter Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Det teologiske menighetsfakultet, Dronning Mauds Minne Høgskole, Forsvarets høgskole, Høgskolen i Molde, Høyskolen Kristiania, Kunsthøgskolen i Oslo, Lovisenberg diakonale høgskole, NLA Høgskolen, Norges idrettshøgskole, Norges musikkhøgskole, Politihøgskolen, Universitetssenteret på Svalbard og Westerdals Oslo ACT. Øvrige statlige høgskoler omfatter Høgskulen i Volda, Høgskolen i Østfold og Samisk høgskole/Sámi allaskuvla. Kilde: NIFU/FoU-statistikk

Se flere detaljer i NIFUs FoU-statistikkbank

Foto: Tomas Sereda