Innovasjon

Kommunal- og moderniseringsministeren ber om innspill til stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor

Den 19. mars  arrangerte Kommunal- og moderniseringsdepartementet en egen konferanse i Dogas lokaler i Oslo. Temaet var et innovasjonsløft for offentlig sektor. Departementet vil utarbeide en egen stortingsmelding om temaet og ber nå om innspill.

Av Per Koch, Forskningspolitikk

Monica Mæland
Monica Mæland innledet på mandagens konferanse om innovasjon i offentlig sektor (foto: P Koch)

Som vi påpekte  i vår omtale av Forskningsrådets konferanse om innovasjon i offentlig sektor, har innovasjon i offentlig sektor gått fra å bli betraktet som en selvmotsigelse  til å bli en selvfølgelig del av den innovasjonspolitiske debatten.

Forskningen viser at det er mye innovasjon i offentlig sektor, men at institusjonene i denne delen av samfunnet står overfor utfordringer du ofte ikke finner i privat sektor. Mye offentlig innovasjon hviler dessuten på et samspill mellom offentlig og privat sektor, noe som byr på egne utfordringer.

De store utfordringene

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland innledet med å presentere de utfordringene Norge står overfor:

«Vi står overfor en situasjon hvor vi vet at det økonomiske handlingsrommet kommer til å bli trangere. Vi skal gjennomføre det grønne skiftet, og – ikke minst – ser vi en utvikling der det blir flere eldre per yrkesaktiv.»

Her siterte hun Dagens Næringslivs Kjetil B. Alstadheim: «Demografi spiser kommunale visjoner til frokost.»

Statsråden understreket at kommunen og staten må finne nye måter å løse oppgavene på.  Da trenger man mer innovasjon.

Hun viste også  til behovet for å opprettholde tilliten til offentlig sektor. Utviklingen i andre land skremmer med god grunn også regjeringen.

Åpen og inkluderende prosess

Hun inviterte til det hun kalte en «åpen og inkluderende prosess» for å sette innovasjon på dagsorden fremover. Målet skal være å utvikle felles begreper og felles kunnskap:

«Vi skal utvikle rammer, strukturer, kulturer og tiltak som gjør at innovative ideer slipper frem.»

Hun annonserte innspillsmøter og dialogmøter rundt om i landet. Stikkordet var debatt.

Paradigmeskifte

Konferansen viste tydelig at vi står midt inne i et paradigmeskifte når det gjelder forståelsen av innovasjon i og for offentlig sektor.

Noe av dette speiler det som skjer i privat sektor, med en skifte fra en technology push-tankegang (der forskere og teknologer skaper og samfunnet bruker)til en forståelse av innovasjon som en helhetlig designprosess, der kundene og brukernes behov  er utgangspunktet for innovasjonsprosessene.

Kommune 3.0

Moderator Sjur Dagestad viste også til endringer i mange offentlige institusjoners selvforståelse som på mange måter speiler denne vendingen mot brukerne:

Han snakket om Kommune 1.0, med kansellitidens fokus på det offentliges myndighet over borgerne, Kommune 2.0, der kommunen er blitt en organisasjon med kunder, og Kommune 3.0, der kommunen er et lokalsamfunn der innbyggerne er en ressurs.

Vendingen mot brukerne reflekteres også i den innovasjonpolitiske reorienteringen  mot samfunnets utfordringer. FNs bærekraftsmål var også med på denne konferansen, og statsråden la stor vekt på de globale utfordringene.

Innovasjonspolitiske  råd

Det syntes å være enighet om at norsk offentlig sektor, med sine siloer, ikke er satt opp godt nok til å takle denne måten å tenke på.

Ulrika Staugaard, Statsbygg, Sissel Hoel, Difi I sofaen; Jesper W. Simonsen fra Forskningsrådet og Mona Skaret, Innovasjon Norge
Ulrika Staugaard, Statsbygg, og Sissel Hoel fra Difi. I sofaen; Jesper W. Simonsen fra Forskningsrådet og Mona Skaret, Innovasjon Norge. (Foto: P Koch)

Sissel Hoel fra Difi og Ulrika Staugaard fra Statsbygg la frem følgende utfordringer i forlengelsen av sin presentasjon av #StimuLab:

  • Det er behov for ulike aktører og ulike virkemidler for å stimulere til innovasjon i offentlig sektor.
  • Tverrfaglighet er avgjørende.
  • Det er nødvendig med en åpen og eksperimenterende tilnærming.
  • Ledere må få kunnskap om og bli anerkjent for å initiere og støtte innovative prosesser.
  • Politisk oppmerksomhet og interesse har stor betydning.

Det sier mye at Innovasjon Norge har fått en direktør for innovasjon i offentlig og privat sektor. Mona Skaret kom med ytterligere tre råd basert på behovet for mer radikal innovasjon som snur opp ned på forretningsmodellene:

  • Vi må ta tak i de brede utfordringene, krysse sektorene og ikke tenke altfor smalt.
  • Vi må ha toppledere i offentlig sektor som kan sitte i førersetet for endring.
  • Ikke skill penger til FoU på den ene siden og innovasjon og gjennomføring på den andre. Bind de pengene sammen og lær av andre land som har satt av større fond til å finansiere store missions.

Se også: