Forskning

Forskningspolitiken och valrörelsen – i Sverige

Den tredje söndagen i september är det åter dags för riksdagsval i Sverige. De stora ämnena denna gång ser ut att bli integration, brottslighet och så förstås den eviga frågan om den svenska skolan. De viktigaste stridsämnena befinner sig alltså rätt långt från Forskningspolitikks huvudsakliga områden – innovation och forskning.

Av MATS BENNER, professor, Lunds universitet/NIFU

Statsminister Stefan Löfven. Foto: Silvia Adlesic Holmgren
Statsminister Stefan Löfven. Foto: Silvia Adlesic Holmgren

Detta trots att statsminister Stefan Löfven och hans regering har haft innovation som sin kanske viktigaste politiska ambition och sin viktigaste profilfråga.

Innovationsråd

Den gamle fackföreningsmannen Löfven kom tidigt att intressera sig för och enga­gera sig i innovationsfrågan, som han såg som den framtida kompromissvägen mel­lan intressena hos stat, näringsliv och ar­betstagare, med någonting för alla – från aktieägare till verkstadsarbetare.

Men forskning och innovation har inte riktigt fått något politiskt fäste trots mån­ga tappra försök att lyfta dem som framti­dens stora politiska ämne. Statsministern fick sitt innovationsråd – hans kanske stör­sta vallöfte i valrörelsen 2014 – men detta råd har nog inte riktigt blivit den politiska blockbuster som Löfven tänkte sig. Några rapporter och utspel i all ära men något större genomslag kan man inte se.

Löfven ville också ha en industrikans­ler, en samlad roll för att leda och driva frågor om svensk industri. Också det blev något annat och mindre kraftfullt än vad som var tänkt. Att svensk ekonomi trots allt utvecklats så väl beror snarare på en hektiskt uppdriven inhemsk konsumtion än på stora framgångar i att omsätta inno­vationer i företagande.

Så regeringen står lite handfallen inför valet, och den saknar en eller helst ett par profilområden som kan matcha väljar­kårens stora intresse för lag och ordning. Innovation räcker inte långt som politiskt temaområde.

Den borgerliga oppositionen

Inte heller den borgerliga oppositionen – som är mer splittrad än någonsin – verkar riktigt nöjd med uppsättningen av frågor, eftersom den som sagt är ganska djupt oenig om det mesta: Moderaterna vill dra nytta av väljarnas intresse för lag och ord­ning, medan Centerpartiet är den stora konkurrenten i det borgerliga blocket som pläderar för en generös flyktingpolitik och har samtidigt en ultraliberal ekonomisk doktrin.

Regeringsbildningen ser dessutom ut att bli riktigt komplicerad eftersom inget politiskt block lär få tillräckligt med man­dat, och ingen vill (ännu så länge) ha med de populistiska Sverigedemokraterna att göra. En stor fråga är med andra ord poli­tiken överhuvudtaget – vem ska samarbeta med vem?

Det intressanta med ett sådant läge är att det öppnar för nya politiska kombina­tioner, där forskning och innovation kan bli en marginalfaktor i förhandlingarna och ett sätt att signalera framåtanda och ambition.

För samtidigt som forskningspolitiken inte varit någon valvinnare har den varit något av en politisk success story de se­naste 10 åren: regeringarna har närmast övertrumfat varandra med satsningar och initiativ.

«Sverige ska vara världsledande inom innovation»

Regeringarna Reinfeldt (2006-2010, 2010-2014) gjorde storsatsningar med universitetsforskning, infrastruktursats­ningar (life science och materialforskning i första hand) och med en allmän inriktning mot «excellens» som ledord.

Efterhand kompletterades denna policy med vissa innovationsinslag, med be­gränsade ambitioner eftersom allians­regeringarna i grund och botten var gan­ska skeptisk mot idén att stödja innovati­on som sådan, som den främst uppfattade som något som marknadskrafterna själva var bäst på att locka fram.

Regeringen Löfven (2014-2018) har däremot gått all in när det gäller innovati­on: det ena initiativet efter det andra har tagits för att, som det brukar heta i stats­ministerns retorik, «Sverige ska vara världsledande inom innovation».

Innovationspolitik är stort och viktigt för socialdemokratin, och mycket i den forskningsproposition som lades 2016 bär just innovationspolitikens prägel. Det kom i form av samverkansprogram och utveck­lingen av samhällsorienterade forsknings­program.

Miljöpartiet och cirkulär ekonomi

Men innovationsfokuseringen har öppnat ett utrymme också för socialdemokraternas samarbetspart, Miljöpartiet, som lyckats etablera en tydlig «grön» inriktning på flera av de initiativ som tas. Bland de nati­onella samverkansprogrammen ryms så­dant som «cirkulär ekonomi» (en av Miljö­partiets allra viktigaste linjefrågor) och klimatomställning, liksom områden som «hållbara städer».

Innovation är lite som den berömda bofinken – det kan se ut lite hur som helst och passa ganska olika syften. För social­demokratin är innovation liktydigt med utvecklingen av svensk industri – reindu­strialisering står högt på agendan liksom utvecklingen av tunga, exportorienterade sektorer som skog och läkemedel.

För Miljöpartiet är det istället en fråga om att förverkliga sin hållbarhetspolitik via olika typer av innovationer i bredare mening: innovationer ska driva på ett resurssnålt, cirkulärt och återvinnings­baserat samhälle, med lokalsamhälle och småskaliga lösningar på klimathotet. Helt sammanhängande är politiken inte, utan framstår mer som en typisk koalitions­produkt, där innovationsbegreppet är löst i fogarna.

Den borgerliga oppositionen har inte va­rit alltför högljudd i sin kritik av regeringens prioriteringar utan har huvudsakligen nöjt sig med att markera mot vad den upplever som en «re-politisering» av forskningspoli­tiken med allt fler tydliga målinriktningar.

Tänkbara kontraster och kontroverser

Men vad väntar då inför valet? Finns det tydliga forskningspolitiska skillnader mel­lan blocken? Forskningspolitik är, brukar det sägas i svensk politisk debatt, inget man vinner val på, men väl något man kan förlora dem på.

Det kanske tydligaste exemplet är social­demokratin inför valet 1998, där kontro­verserna kring Carl Thams forskningspoli­tiska agerande kostade den sittande regeringen mycket negativ publicitet. Men sedan dess har forskningspolitiken spelat en mer undanskymd roll. Dock har alltså området stadigt vuxit i både omfattning och ambition, men mer på marginalen som policyfält.

Finns det några tänkbara kontraster och kontroverser som kan prägla forsk­ningspolitiken inför valet?

Den nuvarande regeringen fortsätter sannolikt i tangentens riktning: mer inno­vation och nyttiggörande lär det bli, lik­som ett tydligt fokus på jämställdhet (rege­ringen är nämligen inte bara en innovationsregering utan också en femi­nistisk ministär). Den borgerliga oppositi­onen tänker sig en annan modell för hur de svenska universiteten ska finansieras och styras, med högre basanslag och begräns­ningar i statens inflytande.

Å andra sidan är oppositionen pressad av den viktigaste företagarorganisationen Svenskt Näringsliv, som trycker på att uni­versiteten ska blir mer företagsorienterade och tydligare anpassa sitt utbildnings- och
forskningsutbud efter företagens intressen. Det är med andra ord lite stökigt och oklart i svensk forskningspolitik, med oklara konfliktytor men också inga riktigt tydliga frågor som skulle kunna fungera som blocköverskridande spörsmål.

Lägg därtill den stora politiska oron kring regeringsbildningen och fram träder en bild där frågor om forskning och inno­vation lätt hamnar i skuggan. Men samti­digt finns en solitt positiv opinion, både hos befolkningen och i den politiska klas­sen, för fortsatt växande satsningar.

Vinner socialdemokraterna och får en tongivande position, blir det sannolikt en fortsatt inriktning mot att öka stödet till innovationsområden; vinner de borgerliga partierna är det mer sannolikt att universi­teten får friare villkor och ökade resurser.

Och allt detta gäller under förutsättnin­gen att svensk ekonomi fortsätter utvecklas väl och att statsfinanserna är goda. Om ekonomin havererar blir det bistrare: då kommer sannolikt innovation ställas mot grundforskning, universitetens villkor mot samhällsintressena. Då kan det bli en åter­gång till 1990-talets kontroverser, där forsk­ningspolitiken var en riktigt stridsfråga. Fred kan snabbt gå över till fejd.