Norden

Forskning för tillväxt och demokrati behövs (så in) i hela Norden

Trygga anställningar, god arbetsmiljö fri från hot, hat och trakasserier samt en forskningspolitik som inte hämmar den fria forskningen – så bör fokus för forskningspolitiken se ut i Norden. Att fritt kunna väja forskningsfråga, undervisa och sprida forskningsresultaten är viktigare än någonsin, skriver Saco inför att Sverige lägger upp den forskningspolitiska agendan för kommande åren.

Göran Arrius, Ordförande, Saco Sveriges akademikers centralorganisation
Laila Abdallah, Utredare, Saco Sveriges akademikers centralorganisation

Flera krig härjar runtom i världen och skapar en global instabilitet. De geopolitiska konflikterna ger grogrund för vilseledande information i olika digitala forum. Utvecklingen av artificiell intelligens innebär dessutom att vi befinner oss mitt i en digital revolution vars konsekvenser är svåra att förutse.

Trots FN:s globala mål för hållbar utveckling och olika handlingsplaner är det långt kvar till att en grön och digital omställning kan bli verklighet.

Forskning och innovation, och förmågan att omsätta kunskapsutvecklingen i praktiskt kunnande, är hörnstenar för en hållbar tillväxt med starka demokratier – och vi behöver det mer än någonsin nu.

Göran Arrius. Foto Knut Capra Pedersen

Den vetenskapliga kunskapen undermineras

I takt med att populismen vinner allt större terräng och omvandlar länder till autokratiska stater, undermineras och ifrågasätts den vetenskapliga kunskapen. Och där det sker en nedmontering av demokratier, där hämmas den akademiska friheten.

Det är en samhällsutveckling som är oroväckande, inte bara för att det minskar utrymmet för medborgarna att utöva sina demokratiska rättigheter, utan också för att det hämmar forskning och innovation.

För Saco finns lösningarna i de traditionellt fackliga frågorna. Forskares och lärares möjligheter att, fritt från politisk, religiös eller ekonomisk påverkan, kunna välja forskningsfråga, undervisa och sprida forskningsresultaten är oerhört central.

Därför måste forskningspolitiken nu fokusera på att trygga anställningarna på landets lärosäten, säkerställa att personalen har en god arbetsmiljö som är fri från hot, hat och trakasserier samt att det finns en etikprövning som inte hämmar den fria forskningen.

Forskningssamarbeten i de nordiska länderna

För att en forskning i Norden ska kunna generera innovation, tillväxt och demokrati behövs robusta forskningssamarbeten i de nordiska länderna som kan möta samhällsutmaningar och mångsidiga perspektiv på arbetsmarknad, grön omställning och industri.

Genom ett stärkt nordiskt forskningssamarbete ökar inte bara kvaliteten i forskningen, utan skapar också mervärde för länderna genom bättre resursanvändning och möjlighet till samordning inom ramen för EU:s olika program och forskningssamarbeten.

Inom den svenska forskningen finns inte idag tillräckliga incitament för ett större risktagande som krävs för att bryta ny mark. Forskningen ”går i stå” på grund av en splittrad finansieringsstruktur. Detta till trots, har Sverige många excellenta och framstående forskningsmiljöer. Genom ett ökat multidisciplinärt och tvärsektoriellt nordiskt samarbete med en finansiell forskningsstruktur som ökar mobiliteten, erfarenhetsutbyten och generationsutväxlingar skulle nordisk forskning stärkas.

Aila Abdallah. Foto: Knut Capra Pedersen, Saco.

En politisk långsiktighet

För att åstadkomma dessa förändringar behövs en politisk långsiktighet inom svensk forskningspolitik. Flera avgörande insatser krävs för att stärka forskningens organisering och finansiering. För Saco är därför följande fem punkter av särskild prioritet:

  1. Akademisk frihet är avgörande för demokratiska samhällen och därför måste lärosätenas autonomi värnas, även i tider av säkerhetspolitiska utmaningar.
  2. En sammanhållen utbildnings- och forskningspolitik skapar goda förutsättningar för kvalitet i utbildning och forskning, och gynnar kompetensförsörjningen.
  3. En långsiktigt hållbar forskningspolitik med höjda basanslag till lärosätena skapar trygga villkor för forskningen och höjer kvaliteten.
  4. Trygga anställningar och en god arbetsmiljö för forskare krävs för en robust forskning och för att attrahera nya generationer
    forskare.
  5. God samverkan mellan forskning och omgivande samhälle behöver stärkas genom ökade resurser till samverkanstöd och en utbyggd forskningskommunikation.

För Saco och våra medlemsförbund, som samlar närmare en miljon arbetstagare inom olika akademiska professioner, är våra medlemmars yrkeskunskaper kärnan i vårt fackliga arbete. Gemensamt för våra yrkeskunskaper är att de vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet – en akademisk kunskap som är framforskad under många århundranden.

Denna yrkesintegritet och yrkesstolthet utgör ett viktigt nav för att upprätthålla många samhällsfunktioner. Centralt för oss är att värna utbildning och forskning som är fri från begränsningar som kan hindra kunskapsutvecklingen av våra professioner och för de demokratiska värdena i våra nordiskasamhällen i stort.