Forskning

En liten vekst i bevilgningene til høyere utdanning og forskning og utvikling i 2019

Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 vil bety følgende for forskning og høyere utdanning:

Av Egil Kallerud, NIFU

Realvekst på 1,2 prosent

De samlede bevilgningene i Prop. 1 S (2018– 2019) til forskning og utviklingsarbeid (FoU) er anslått til 37,1 mrd. kr. Det gir en realvekst på 1,2 prosent.

Noe av veksten skyldes økte bevilgninger (som følger opp mål og prioriteringer i ny langtidsplan for forskning og høyere utdanning). For øvrig er det vekst i forskningsbevilgninger som inngår som andel av veksten i de samlede bevilgningene til regionale helseforetak (Helse- og omsorgsdepartementet) og bistand (Utenriksdepartementet).

FoU-bevilgningenes andel av brutto nasjonalprodukt (BNP) er for 2019 anslått til 1,02 prosent. Det er litt opp fra 2018 (1,01 prosent), men betydelig lavere enn i 2016 og 2017 (1,06 prosent). Tabellen under gir hovedindikatorer for utviklingen av forskningsbevilgningene i perioden 2013–2019.

 

tabell

UH-sektoren opp 0,8 prosent

Universiteter og høgskoler får en liten realvekst i sine rammebevilgninger på 0,8 prosent, ned fra 2,6 prosent i 2017 og 1,3 prosent i 2018. Vekst ut over lønns- og prisjustering skyldes økte resultatbaserte bevilgninger med åpen ramme og videreføring av studieplasser og utdanningsstipend opprettet tidligere.

Regjeringen viderefører for femte år på rad sin politikk for avbyråkratisering og effektivisering med forslag om et generelt kutt på 0,5 prosent i alle driftsutgifter som bevilges over statsbudsjettet. Akkumulert for hele femårsperioden utgjør kuttet 3,3 prosent.

Oppfølgingen av langtidsplanen

Tabellen under viser hvordan budsjettforslaget for 2019 følger opp ny langtidsplan for forskning og høyere utdanning:tabell 2

Detaljert oversikt over forslag som inngår i oppfølging av langtidsplanens tre opptrappingsplaner, spesifisert på langtidsplanens mål og prioriteringer

Teknologiløft, i alt 260 mill. kr:

Teknologier:
– Muliggjørende teknologier, 65 mill. kr (Kunnskapsdepartementet, KD)
– IKTPluss, 10 mill. kr (Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KMD)
– Pilot T, 10 mill. kr (Samferdselsdepartementet, SD)
– 21Digital, 10 mill. kr (Nærings- og fiskeridepartementet, NFD)
Offentlig sektor:
– Helseanalyse, 40 mill. kr (Helse- og omsorgsdepartementet, HOD)
Hav:
– Havets helse, 30 mill. kr (NFD)
– Havteknologi og maritim innovasjon, 17 mill. kr (NFD)
– Petromaks, 11 mill. kr (Olje og energidepartementet, OED)
Klima:
– EnergiX, 20 mill. kr (OED)
Sikkerhet/samhørighet:
– IKT-sikkerhet, 10 mill. Kr (Justisdepartementet, JD)
– Samrisk, 7 mill. kr (JD)
– IKT-sikkerhet og kryptologi, 40 mill. kr (KD)

FoU i næringslivet, i alt 136 mill. kr:

Klima:
– Forsøpling og mikroplast, 10 mill. kr (Klima- og miljødepartementet, KLD)
– Skog i klimasammenheng, 25 mill. kr (Landbruks- og matdepartementet, LMD)
Konkurransekraft og innovasjonsevne:
– Omstilling i bredden av norsk næringsliv, 45 mill. kr (NFD)
– Basisbevilgninger teknisk-industrielle institutter, 40 mill. kr (NFD)
– Kommersialisering (FORNY2020), 15 mill. kr (KD)
– Nærings-ph.d., 1 mill. kr (KD)

Kvalitet i utdanning, i alt 85 mill. kr:

Offentlig sektor:
– Pilot for praksis i helse- og velferdsutdanning, 10 mill. kr (KD)
Fagmiljøer av fremragende kvalitet:
– Nasjonal arena for kvalitet i høyere utdanning, 25 mill. kr (KD)
Universitets- og høgskolebygg:
– Oppgradering av bygg for bedre læringsarealer, 50 mill. kr (KD)

Oppfølging av langtidsplanens mål og prioriteringer utenfor opptrappingsplanene, i alt 715 mill. kr:

Muliggjørende teknologier: Videreføring studieplasser, 126 mill. kr (KD).
Offentlig sektor: Offentlig ph.d., 2 mill. kr (KD); Doktorgrad for lærere, 5 mill. kr; Videreføring studieplasser, 45 mill. kr (KD); Forskning i kommunesektoren, 10 mill. kr (KMD); Kvalitet i fag- og yrkesopplæring, 5 mill. kr (KD).
Hav: Videreføring studieplasser, 4 mill. kr (KD); Forskningstokt Antarktis, 39 mill. kr (NFD, KLD).
Klima: Forskning i Ny-Ålesund, 10 mill. kr (KLD).
Sikkerhet: Ingen.
Konkurransekraft: Kutt i diverse programmer, -19 mill. kr (NFD)
Fremragende fagmiljøer: Sentre for fremragende forskning, 40 mill. kr (KD).
Universitets- og høgskolebygg: Livsvitenskapsbygget Universitetet i Oslo, 348 mill. kr (KMD); oppgradering av bygg for bedre læringsarealer, engangsbevilgning, 36 mill. kr (KD).
Annet: Helårseffekt rekrutteringsstillinger fra 2018, 65 mill. kr (KD)