Europa

Ekspertgruppe skal gjennomgå stillingsstrukturen i høyere utdanning

Av Per Koch, Forskningspolitikk

Regjeringen har satt ned en ekspertgruppe som skal sammenligne stillingsstrukturen i høyere utdanning i Norge med andre land, og komme med innspill til hvordan stillingsstrukturen i Norge bør utformes.

Arild Underdal
Arild Underdal (foto: UiO)

Kunnskapsdepartementet påpeker at et av formålene med kartleggingen er å sikre at stillingene er strukturert på en slik måte at de er ettertraktet av både nordmenn og utlendinger. Ulike karriereveier blir viktig. Det samme gjelder stimulering til faglig utvikling og riktig kompetanse.

– Dette blir en oppfølging av stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning som regjeringen la frem i vinter, sier kunnskapsminister Henrik Asheim.

–Der sa vi at vi vil arbeide videre med sammenligning med andre land og se på behov for endringer i det norske systemet.

Departementet har satt ned en egen ekspertgruppe som skal komme med råd med utgangspunkt i en kartlegging foretatt av NIFU. Ekspertgruppen, som består av Arild Underdal fra Universitetet i Oslo (leder), Herdis Hølleland, Norsk institutt for kulturminneforskning, Tine Arntzen Hestbek, NTNU, og Morten Dæhlen, Universitetet i Oslo. De skal levere sin innstilling innen den 1. mai 2018.

NIFU vil se på stillingsstrukturen i Danmark, Finland, Nederland, Sverige, Østerrike og Storbritannia.
Forskerteamet, som ledes av forskningsleder Nicoline Frølich, vil blant annet se på forskjellen mellom institusjonstyper, karriereveier, kompetansekrav for ulike typer stillinger, prosedyrer for rekruttering av akademikere for toppstillinger, bruk av midlertidige stillinger, åpninger for PhD-er og post docs, mobilitet med mer.