Kort sagt

Deloitte mener Innovasjon Norge har fulgt regelverket i sine ansettelser

Innovasjon Norge har fått kritikk for ansettelsen av  HR-direktør Yvonne Fosser og, sist, Katharina Andresen i samme avdeling. Budskapet har vært at Innovasjon Norges direktør, Anita Krohn Traaseth, har ansatt venner i sentrale poster på tross av regelverket.

Innovasjon Norges styre ba revisjonsselskapet Deloitte gjennomgå ansettelser og rutiner opp mot gjeldende regelverk.  Deloitte har vurdert 65 ansettelser. Nå foreligger rapporten deres.

Deloitte skriver blant annet at det etter deres vurdering er Innovasjon Norges regelverk og rutiner knyttet til rekruttering  utformet i samsvar med relevante lover og forskrifter:

Gjennomgangen viser at det er utført en dokumentert rekrutteringsprosess for 63 av 65 eksterne rekrutteringer i perioden. De to avvikene er vurdert som isolerte enkeltavvik, henholdsvis på et distriktskontor og et utekontor.

Ansettelsene av Fosser og Andresen var med andre ord i tråd med de  lovene og etiske reglene som gjelder for selskapet.

Deloitte skriver at de  ikke har «avdekket systematiske uforklarte brudd mot eget regelverk, rutiner og etiske retningslinjer».

Deloitte mener også det er dokumentert at prosessen med etableringen av ny ledergruppe var tydelig kommunisert og godt forankret i styret for Innovasjon Norge.

Deloitte mener likevel at det er forbedringsområder vedrørende dokumentasjon av gjennomførte prosesser. HR-avdelingen har for eksempel  ikke deltatt på alle annengangsintervjuer, en praksis som til dels avviker fra rutinen.

Foto: HR-direktør Yvonne Fosser i Innovasjon Norge (foto: Agnete Brun)