Forskning

Debatt: Er Forskningsrådet et supperåd?

Erik Eriksen foreslår et radikalt annerledes forskningsråd, med mindre  søknadsbehandling og mer profesjonell oppfølging av forskningssystemet.

Erik Eriksen

Forskningsrådet forvalter hvert år en tre­del av de offentlige forskningsbevilgninge­ne. Noe går bort i administrasjon, så det reelle tallet som gikk til forskning i 2015, var 6,5 mrd. kroner. Det utgjorde bare 20 prosent av de offentlige midlene til forsk­ning og bare 10 prosent av bevilgningene fra det offentlige og næringslivet til sammen.

Til å fordele pengene har Forskningsrå­det 450 fast ansatte. I tillegg er det etablert et hovedstyre, fire divisjonsstyrer og ca. 60 programstyrer som består av over 600 re­presentanter fra forskning, næringsliv og direktorater. Forskningsrådet har i tillegg knyttet til seg nærmere 2 000 eksperter for å vurdere søknadene Forskningsrådet mottar.

Totalt mottar Forskningsrådet over 5 000 søknader hvert år. Hvor mye tid hver forsker bruker på å lage en søknad, vet ingen. Noen undersøkelser er gjort og kan indi­kere fire uker. Hvis det er riktig, går det med 450 forskerårsverk hvert år til å lage søknader. Det finnes selvsagt ikke penger til å innvilge alle disse. Mer enn 70 prosent får avslag.

Opp mot 4 000 søknader får altså ikke penger. Alle søknader blir imidlertid lest og vurdert av de 2 000 ekspertene og der­etter vurdert av de 60 programstyrene. Hvor mye tid som går med til dette, vet ingen.

Som man kan ane, er det ikke vanske­lig å sysselsette de 450 fast ansatte, de 600 i styrene og komiteene og de 2 000 eksper­tene, til tross for at man bare innvilger noe over 1 000 søknader hvert år og forvalter 20 prosent av offentlige forskningsmidler.

Hva ville WesenSteen kalt dette, og hvor­dan kan vi se oss tjent med et slikt system?

Forskningsrådet versus DARPA

Det faglige ansvaret for dette ligger i Kunnskapsdepartementet som har etablert denne organisasjonsmodellen. Politikerne har et betydelig medansvar. De har abdi­sert fra forskningen og redusert enhver dis­kusjon om forskning til et spørsmål om hvilket parti som vil bevilge mest, hvem som kan gi mest stimulanser til gründere, samt reise rundt og bejuble bedrifter som utnytter SkatteFUNN.

For å sette det i perspektiv kan man sammenlikne Forskningsrådet med det amerikanske Defence Advanced Research Projects Agency (DARPA). I motsetning til Forskningsrådets 450 ansatte, 2 000 ek­sperter og over 600 medlemmer i hoved­styret, divisjonsstyrer og programkomiteer, har DARPA 220 ansatte. Mens Forsk­ningsrådet har et budsjett på drøyt 9 mrd. kroner, har DARPA et budsjett på over 23 mrd. kroner.

DARPA stod bak verdens første glo­bale satellittnavigasjonssystem i 1960, den første PC-mus i 1964, og den første selvgå­ende robot i 1966. DARPA utviklet ARPA­NET i 1969. Det førte til utviklingen av den første ruter. Sammen med The Trans­mission Control Protocol and The Internet Protocol (TCP/IP) som DARPA utviklet i 1973, ble ARPANET fundamentet for da­gens internett. DARPA utviklet også den første GPS-mottaker i miniatyrformat. DARPA står også bak en lang rekke sivile og militære teknologiske gjennombrudd, så som stemmegjenkjenning og digitale oversettelsessystemer (Google translate), men har også finansiert store grunnforsk­ningsprogrammer, blant annet for utvikling av semikonduktorer. Det vil være vanskelig å hevde at ikke DARPA klarer å imøte­komme kravet om relevans og kvalitet i forskningen, med langt mindre ressurs­bruk enn Forskningsrådet.

Hvilken vei bør vi gå?

Vi kan begynne med å lytte til to meritterte forskere, Edvard I. Moser og Nils Chr. Stenseth, som 25. mai 2017 hadde en ar­tikkel i Aftenposten som de kalte: «Tiden er inne for langsiktighet i forskningen».

De skrev at «ambisjoner, langsiktighet og forutsigbarhet er helt avgjørende for fremgang innen all forskning». De hevdet at «forskningsmiljøer som skal lykkes må ledes. De ledere som evner å skape en kul­tur for høye ambisjoner og toppforskning er de som lykkes best – og som vi må ta vare på». De minnet om det tyske Max Planck Gesellschaft: «De få som blir forsk­ningsledere innen denne organisasjonen får frie tøyler (og god finansiering) på livs­tid. Igjen er tankegangen at langsiktighet åpner for de virkelig ambisiøse prosjektene.»

De mente at i stedet for å satse på en­keltprosjekter over 3–4 år, må institusjo­nene motta langsiktig støtte, og så må «de sentrene som fortsatt får eksistere, utsettes for evalueringer hvert 5. år: om de ikke le­verer må den finansielle støtten termineres».

Prosjekt- eller basisbevilgninger?

Modellen eksisterer allerede i Forsknings­rådet i form av relativt stabile basisbevilg­ninger til institutter. I 2015 ble 1,22 mrd. kroner (15 prosent av Forskningsrådets totale kostnader) fordelt til 49 institutter.1

Forskningsrådet uttalte seg svært posi­tivt om basisbevilgninger i sitt budsjettfor­slag for 2019, men foreslo ikke å omfor­dele midler fra kortsiktig prosjekt­finansiering til langsiktig basisfinansiering.

Forskningsrådet bruker nærmere 40 timer på hver million kroner rådet deler ut til ulike programmer og prosjekter. Det bruker 1 time på hver million det deler ut i basisbevilgninger.2 Selv om tallene ikke er direkte sammenliknbare, er det et betyde­lig innsparingspotensial både når det gjel­der administrasjonskostnader og når det gjelder antall timeverk benyttet, dersom basisbevilgningene økes på bekostning av enkeltbevilgninger til programmer og pro­sjekter.

Som Moser og Stenseth framholdt, må forskningsinstitusjoner ledes, og noen le­dere evner å skape en kultur for høye am­bisjoner og toppforskning. Disse må Forsk­ningsrådet lære av og sikre at denne lærdommen systematiseres og fordeles til­bake til alle forskningsmiljøer. Slik kan kvaliteten i forskningen heves. Forsknings­rådet kan slik sett sammenliknes med Riksrevisjonen. Gjennom veiledning og revisjon kan Forskningsrådet sikre at forsk­ningsmidlene anvendes på en best mulig måte, være et forskningsstrategisk organ og sikre kvalitet og relevans i forskningen.

En ny rolle for Forskningsrådet?

Behovet for profesjonell oppfølging av forsk­ningssystemet er erkjent i Kunnskapsde­partementet. Dette departementet introdu­serte en prøveordning med utviklingsavtaler med følgende fem institusjoner i 2017: NTNU, UiO, Universitetet i Stavanger, Høg­skolen i Sørøst-Norge og Høgskolen i Øst­fold. Planen er at alle universiteter og høy­skoler etter hvert skal ha slike utviklings­avtaler.3 I tildelingsbrevet for 2018 utdypes dette ved at man inviterer til etatsstyringsmøter:

«Etatsstyringsmøtene skal være en strategisk dialog mellom departementet og institusjonens styre om institusjonens ut­vikling. Sentrale tema i møtene er institu­sjonens profil, ambisjoner, strategiske pri­oriteringer og utfordringer, sett i lys av nasjonale mål og prioriteringer, samt insti­tusjonens resultater og rammebetingelser. Utviklingsavtalen er en del av dette.»

Det bemerkelsesverdige er at til tross for at Forskningsrådet, ifølge vedtekter fastsatt av Kunnskapsdepartementet, er et «nasjonalt utøvende forskningsstrategisk organ», er ikke Forskningsrådet nevnt når departementet annonserer hvem som skal være med i møtet for å diskutere «institu­sjonens profil, ambisjoner, strategiske pri­oriteringer og utfordringer».

Et dialogmøte mellom Kunnskaps­departementet og for eksempel Universitetet i Oslo kunne hatt større verdi dersom det ble supplert med et faglig kompetent og nøytralt forskningsråd.

Forskningsrådet må endres

Behovet for en betydelig endring i Forsk­ningsrådets organisasjon er åpenbar. Ord­ningen med representative organer, så som hovedstyret, divisjonsstyrene, prosjektsty­rene, etc. bør avvikles.

Hovedstyret bør erstattes med et råd bestående av representanter fra departe­mentene. Forutsetningen er at statens fi­nansiering av Forskningsrådet samles i Kunnskapsdepartementet og at vi går bort fra det såkalte sektorprinsippet. Det vil re­dusere Forskningsrådets målsettinger – fra over 500 i dag til noen få – og gjøre det mulig å ha ett kort tildelingsbrev med kla­re forventninger til Forskningsrådet.

Forskningsrådet er den store utfordrin­gen forskningsministeren bør gå løs på. I stedet har hun flagget et ideologisk ønske om å omgjøre universitetene til forvalt­ningsbedrifter. Det er å bevege seg 180 gra­der feil vei. Forskningsministeren har en viktig jobb å gjøre. Jobben er Forsknings­rådet.

1 Forskningsrådets budsjettforslag 2019, side 90.
2 Områdegjennomgang av Norges forsk­ningsråd av 7. februar 2017, side 56.
3 St.prp. 1 S (2017-2018) for Kunnskapsdepartementet, side 194.

Foto: Per Koch