Innovasjon

Bok om samarbeid, omstilling og innovasjon i det amerikanske helsevesenet

Betraktninger om boken From the Ground Up – How Frontline Staff Can Save America’s Healthcare, av Peter Lazes og Marie Rudden.

Anthony Kallevig

Innledende kommentarer

I over 80 år har arbeidslivets parter sammen med storting og regjering arbeidet for å utvikle demokratiet på norske arbeidsplasser, i sterk motsetning til amerikansk arbeidsliv, der verken parter eller myndigheter arbeider for å fremme industrielt demokrati og sosial dialog.

Gjennom avtaler og lover, godt hjulpet av en rekke forskningsprosjekter og i samarbeid med ledere, ansatte og tillitsvalgte, har den norske samarbeidsmodellen blitt utviklet.

I et høyt utdannet samfunn som det norske er samarbeid mellom ulike mennesker, kunnskap og kompetanse, ledelse og ansatte en nødvendighet i, mellom og med miljøer utenfor virksomhetene, for å kunne skape utvikling, innovasjon og verdier på en effektiv måte.

Involvering av medarbeidere i beslutningsprosesser har skapt økt ansvarlighet og tillit hos ledelse og tillitsvalgte. Dette har bidratt til at helhetlige omstillinger, teknologiskift og kompetanseutvikling skjer raskere i Norge enn i de fleste andre land og med lavt konfliktnivå.

Partssamarbeidet sentralt og lokalt i det norske arbeidsliv er rotfestet. Det gir en garanti for at vi lykkes best med økt innovasjon og verdiskaping gjennom økt medvirkning.

Covid-19-pandemien har dessuten også demonstrert viktigheten av trepartssamarbeidet mellom partene i arbeidslivet og regjeringen. Ingen andre regjeringer har involvert partene i arbeidslivet til å utforme nødvendige redningspakker for virksomheter og ansatte, slik det er blitt gjort i Norge. Regjeringen har med dette understreket hvor viktig partene i det norske arbeidslivet er og det felles ansvar de alle har og tar for å utvikle Norge.

Betraktninger om boken

Boken From the Ground Up – How Frontline Staff Can Save America’s Healthcare er skrevet av Peter Lazes, PhD, og Marie Rudden, MD. Begge er kjente størrelser i sine akademiske miljøer, Cornell University og Weill Cornell School of Medicine.

Peter Lazes er arbeidspsykolog og har undervist og drevet aktiv arbeidslivsforskning i over 40 år. Han har deltatt som fasilitator i en rekke omstillingsprosjekter i kjente amerikanske virksomheter, og han og Marie Rudden – som er psykiater og underviser og arbeider med psykoanalyse – har utviklet teknikker og systemtilnærminger som har gitt gode samarbeidsresultater i virksomhetene de har jobbet med.

I motsetning til i Norge finnes det verken statlige eller delstatlige lover eller avtaler i USA som pålegger eller gir ledere og ansatte i virksomheter muligheter til å utvikle et samarbeid med felles plikter og ansvar (Labor – Management Partnerships). Dette må skapes fra bunnen og opp i den enkelte bedrift, der det finnes virksomhetsledere og fagforeningsledere som evner å samarbeide for å skape et samarbeid for økt verdiskaping gjennom bred medvirkning.

Boken foretar en bred gjennomgang av hvordan samarbeidet i amerikansk arbeidsliv har utviklet seg gjennom bruken av QC (kvalitetssirkler) og QWL (Quality of worklife) på 1970-tallet – først i industrien.

Den belyser også andre arbeidslivstradisjoner i andre land og den sosiotekniske systemteorien fra Tavistock-instituttet, med Erik Trist og Fred Emery, men også arbeidene til Einar Thorsrud.

Peter Lazes

Peter Lazes har flere ganger besøkt Norge og Norden, og flere av våre arbeidslivsforskere har utvekslet erfaringer med ham.

Han bygger sine arbeidslivsprosjekter på den nordiske aksjonsrettede arbeidslivsforskningstradisjonen, men utfordringene i amerikanske virksomheter er systemiske og sosialt utfordrende, spesielt for partene i virksomhetene, da det ikke finnes avtalemessige rammeverk eller noen kultur for å ville samarbeide.

Peter Lazes (foto fra Twitter)
Peter Lazes (foto fra Twitter)

Han skriver om samarbeidet med amerikansk fagbevegelse og de enkelte fagforbundenes lokalavdelinger.

For å skape et mulig samarbeidsklima i virksomhetene har han blant annet gjennomført utviklingskurs for tillitsvalgte og medlemmer om viktigheten av å kunne nå større mål gjennom samarbeid enn gjennom konflikt. Tilsvarende kurs har også blitt holdt for ledere, før det ble mulig å gjennomføre felles kurs.

Boken belyser erfaringer fra vellykkede samarbeidsprosjekter i amerikansk helsevesen i New York og Los Angeles. Forfatterne viser hvordan ledere og tillitsvalgte har skapt felles læringsarenaer og utviklet felles samarbeidsavtaler, gjennom å besøke og lære av vellykkede industribedrifter og deres industrielle samarbeidserfaringer. Det har ført til at ansatte og ledere på noen sykehus og omsorgssentre har utviklet sine egne målsatte strategier for å skape mer effektive og kvalitative pasienttilbud.

Økt byråkratisering

Boken beskriver klart nødvendigheten av at helsearbeidere må involveres til beste for pasientene, arbeidsplassene og eierne. Men den belyser også, i siste kapittel, en annen og større utfordring, byråkratiseringen av helsevesenet, som nå går på bekostning av tilgjengelig tid til pasienter.

I perioden fra 1975 til 2010 økte tallet på administrativt personell innenfor amerikansk helsevesen med 3200 prosent. Det tilsvarer 10 administrative stillinger per lege!

Lederlønningene i administrative stillinger overgår langt legenes lønninger ved mange sykehus. Og omkostningene til økt administrasjon resulterer i at sparetiltak iverksettes på de medisinske områdene og blant helsepersonellet, og samarbeidsprosjekter blir terminert eller kraftig nedskalert.

Elektronisk pasientbehandling, som skulle lette legenes arbeid, har i stedet ført til flere administrative oppgaver til tross for de store administrative stabene.

Flere leger føler på en fremmedgjøring i arbeidet og peker på de medisinsk etiske og moralske dilemmaene denne utviklingen medfører i pasientbehandlingen.

En bok for høyere utdanning og innovasjon

Boken omhandler kjente utfordringer innenfor arbeidslivsforskningen og er i så måte opplysende. Casebeskrivelsene er informative, da de systemiske og kulturelle forskjellene er store mellom USA og Norge.

Dette er kanskje først og fremst en bok for høyere utdanning innen helse, medisin, administrasjon og arbeidslivsforskning. Det er også en bok for organisasjonene i arbeidslivet og for alle deler av helsevesenet og for helsepolitikere.

Bokens tankekors er om det pågår en overbyråkratisering av helsevesenet også i Norge, på bekostning av helsepersonalet, som medfører dårligere pasientbehandling?

PETER LAZES OG MARIE RUDDEN:
FROM THE GROUND UP – HOW FRONTLINE STAFF CAN SAVE AMERICA’S HEALTHCARE
BERRETT-KOEHLER PUBLISHERS, 2020.

Hovedbilde: rclassenlayouts