Forskning

Attraktive karriereveier i og ut av universiteter og høgskoler

Underdalutvalgets forslag til ny stillingsstruktur og nye karriereveier vil kunne gi bedre forutsigbarhet og mer attraktive karriereveier for ansatte i norske universiteter og høgskoler. Men utvalget svarer ikke på den største utfordringen: Hvordan man kan lage attraktive karriereveier for det store flertallet med fersk doktorgrad – de som ikke skal jobbe ved universiteter eller høgskoler.

NICOLINE FRØLICH, forskningsleder, NIFU
nicoline.frolich@nifu.no

SVEINUNG SKULE, direktør, NIFU
sveinung.skule@nifu.no

Underdalutvalget

Kunnskapsdepartementet oppnevnte i juni 2017 en ekspertgruppe – Underdalutvalget – for å vurdere stillingsstrukturen ved nor­ske universiteter og høgskoler. Gruppen skulle komme med innspill til hvordan stil­lingsstrukturen i universiteter og høgsko­ler kan utformes slik at den i større grad enn i dag ivaretar hele spekteret av oppga­ver ved universiteter og høgskoler (forsk­ning, utdanning, innovasjon og formid­ling) og legger til rette for gode karriereveier og mobilitet for det faglige personalet.

Utvalget skulle foreslå stillingsstrukturer og karriereveier som gjør det attraktivt, både for norske og utenlandske statsbor­gere, å søke seg til norske universiteter og høgskoler. Stillingsstrukturen skulle stimu­lere den enkelte medarbeider til å engasjere seg aktivt i faglig utvikling gjennom hele karrieren.

Forslag om ny karrierestruktur

Underdalutvalget foreslår et nytt system med tre likestilte karrierestiger i UH-sekto­ren. Den første stigen, professorstigen, skal bestå som i dag, men utvides med ett topptrinn, stilling som fakultetsprofessor, med faglige krav som ligger over det som kreves i dagens ordinære professorstilling.

Den andre stigen er en forsker-lektor­stige som skal romme både forskere og un­dervisere og ansatte som både forsker og underviser. Forsker-lektor-stigen skal bidra til fleksibilitet i bruk av arbeidskraft på tvers av forskning og utdanning i UH-sek­toren, samtidig som den skal tilby en tyde­ligere karrierevei for forskere og undervi­sere uavhengig av professorstigen.

Den tredje stigen er fagstøttestigen for ingeniører, teknikere, feltarkeologer, biblio­tekarer og programmerere som skal gi an­satte i disse kategoriene synlige karriere­veier innenfor UH-sektoren.
Utvalget foreslår også en spissing av postdoktorstillingen og utvidelse til 4 år med undervisningsplikt, slik at den blir en reell kvalifiseringsstilling i professorstigen. Hensikten er at eksternt finansierte pro­sjekter skal løses med bruk av ansatte i forsker-lektor-stigen og fagstøttestigen, og ikke som i dag med postdoktorstillinger med usikre karrieremuligheter etterpå. Som NIFU tidligere har vist, er bare én av tre postdoktorer i fast vitenskapelig stilling åtte år etter oppstarten av postdoktor (NIFU Arbeidsnotat 2015:15).

Mer attraktive karriereveier

Forslagene vil trolig bidra til det utvalget fremhever som de viktigste målene, nemlig økt fleksibilitet, redusert midlertidighet, økt forutsigbarhet og tydeligere karriere­veier for forskere/lektorer.

Å bli kvitt dagens rigide praksis der an­satte i forskerstigen ikke får utføre merit­terende undervisning av frykt for at de opparbeider seg fortrinnsrett til faste stil­linger, vil være et vesentlig personalpolitisk framskritt. Det vil nok i tillegg kreve en god del ledelsesinnsats å få eksternfinansi­erte prosjekter til å bruke allerede ansatte forskere eller fagstøttestillinger i stedet for å rekruttere nye postdoktorer, men det burde la seg gjøre.

Utvalget har dermed gode forslag når det gjelder spørsmålene i mandatet som knytter seg til attraktivitet og forutsigbar­het – i hvert fall for mindretallet av doktor­andene – de som får sin karriere innenfor universiteter og høgskoler.

Få svar om mobilitet og den tredje oppgaven 

Utvalgsrapporten svarer dårligere på hvor­dan universiteter og høgskoler skal bidra til å løse dagens samfunnsutfordringer gjennom innovasjon og formidling («den tredje oppgaven»), og den tar i svært liten grad for seg karriereveier for det store fler­tallet av doktorander, de som tar seg jobb utenfor universiteter og høgskoler etter av­lagt grad.

Det er bemerkelsesverdig at rapporten helt korrekt viser til at 65–70 prosent av de ferske doktorgradskandidatene tar seg jobb utenfor universiteter og høgskoler, men uten å diskutere karriereveier og mo­bilitet ut av universitetene, og på tvers av UH og arbeidsliv.

Utvalget konkluderer riktignok med at arbeidet med å «realitetsorientere» og kar­riereveilede ph.d.-kandidater og postdok­torer om muligheter også utenfor sektoren bør videreutvikles, men stiller ikke spørs­målstegn ved om denne typen kompetanse utvikles best gjennom stipendiatstillinger innenfor universitets- og høgskolesektoren.

Når det gjelder universitetenes og høg­skolenes bidrag til innovasjon og formid­ling, er utvalget positivt til en videre drøf­ting av forslaget om «praksisprofessor» som kan bidra til økt kontakt og mer kompe­tanse fra arbeids- og næringsliv, men uten at rapporten har konkrete forslag om dette.

Nedtoningen av «den tredje oppgaven» og karriereløpet for doktorandene som skal ut av sektoren, er et valg som tar ut­gangspunkt i utvalgets tolkning av sam­funnsoppdraget. Utvalget mener «den vik­tigste delen av samfunnsoppdraget for UH-sektoren er å hegne om og drive den frie, uavhengige og langsiktige kunnskaps­utviklingen». Hadde utvalget lagt større vekt på lærestedenes bidrag til innovasjon og løsning av samfunnsutfordringer, eller på produksjon av kandidater til arbeids- og næringsliv, kunne også forslagene til karriereveier sett annerledes ut.

De fleste forskere arbeider utenfor akademia

I dag er situasjonen at de aller fleste for­skere i Norge som har doktorgrad, jobber utenfor akademia. I 2015 var det 18 000 forskere med doktorgrad i Norge. 54 prosent jobbet ved universiteter og høgskoler. 16 prosent var i instituttsektoren. 12 pro-sent jobbet i helsesektoren, og 11 prosent jobbet i privat sektor utenom forsknings­instituttene. Resten hadde arbeid i helse eller andre deler av offentlig sektor.

Hadde utvalget mer grunnleggende tatt for seg karriereløpet til flertallet av dokto­randene, kunne det kanskje ledet fram til en drøfting rundt dimensjoneringen av ulike typer doktorgrader, som henger tett sammen med midlertidighet og opplevd uforutsigbarhet. Utvalget kunne stilt spørsmålstegn ved om ikke det burde vært færre stipendiatstillinger i UH-sektoren og flere stipendiatstillinger i helseforetak, næ­ringsliv (nærings-ph.d.), offentlig sektor (offentlig-ph.d.) og instituttsektor (insti­tutt-ph.d.). En slik endring i dimensjone­ringen av stipendiatstillinger kunne gitt doktorandene mer av den kompetansen og orienteringen det store flertallet trenger for en karriere utenfor UH, i stedet for å over-late oppgaven med karriereveiledning til UH-ansatte som har levd et langt liv i insti­tusjonene.

Utvalget kunne drøftet om ikke en slik endring av dimensjoneringen også kunne ført til at UHs bidrag til å løse samfunnsut­fordringer og bidra til innovasjon ville øke. Og det kunne ledet opp til en disku­sjon om hvordan disse «eksterne» forsker­nes kompetanse kunne anerkjennes og hentes inn igjen også på senere stadier i karriereløpet.

Selv om Underdalutvalget ikke har foretatt denne drøftingen, bør regjeringen absolutt gjøre det i den reviderte langtids­planen for forskning og høyere utdanning. Der bør regjeringen drøfte videre opptrap­ping av stipendiatstillinger, vurdere hvor­dan stillingene bør knyttes til prioriterte tematiske satsingsområder i langtids­planen, og hvordan de bør (omfordeles) for å bidra til utvikling både i næringsliv, offentlig sektor og instituttsektor.

Hovedbilde: Ikke alle doktorer kommer til å jobbe i akademia. Promovering av doktorer og æresdoktorer ved NTNU. (Foto Thor Nielsen NTNU)