Norden

Olikheter mellan Sverige och Norge blir möjligheter

Bygga i Sverige eller bygga i Norge? Här är skillnader som skapar utmaningar och möjligheter. Om gränsregionen ska kunna ses som en gemensam marknad för trä- och byggsektorn behöver olikheter bli mer kända för alla aktörer och kompetens kring olikheterna byggas upp.

Av Annika Daisley, projektledare, Svinesundskommittén

Annika Daisley, foto Svinesundskomiten
Annika Daisley (foto Svinesundskommittén)

Grön tillväxt och innovation

Klimatkris och hållbarhetsmål har lett till ett ökat fokus på behovet av grön och hållbar innovation. Nordiska ministerrådet har finansierat ett projekt i syfte att främja ett utvecklat industriellt träbyggande i Norden, en ökad användning av trä och träproduketer i byggande är viktigt för både Norge och Sverige.

Välkänt. Väl beprövat. Uråldrigt. Och framtidens material om du vet hur du ska använda stockar, fibrer, design och trämassa på nya innovativa sätt. Interregprojektet «Grön tillväxt trä – rethinking wood»  har stimulerat ökad användning av trä i fokus för affärmöjligheter, innovationer och hållbarhet.

En annan viktig aspekt för deltagarna har varit utbytet av kunskap, design och produktion mellan olika branscher och akademier och regioner. Resultatet är träbaserade produkter av högsta klass som ger nya, gröna affärsmöjligheter. Samarbetet har även spridit kunskap relaterade till brand, ljud och inomhusklimat, behovet av betydande minskningar av koldioxidutsläpp och hur betong och stål kan ersättas med trä i privata och offentliga byggnader.

Erfarenhet och kunskapen i  projektet «Rethinking wood» förs vidare i Interregprojektet «Bioeconomy Regions in Scandinavia». Målgruppen är små- och medelstora företag som producerar biobaserade produkter och tjänster från huvudsakligen skogliga råvaror. Fokusområdena är hållbart byggande i trä, innovationer från skogen, fossilfria emballage samt restströmmar.

De regionala aktörerna i projektet är Västra Götalandsregionen, Viken fylkeskommue, Svinesundskommittén, Fyrbodals kommunalförbund, Innovatum, Innlandet fylkeskommune, Region Värmland, Region Dalarna, Paper Province, IUC Dalarna och många närings aktörer i Norge och Sverige.

Upplevda gränshinder kopplade till träbyggnation – Sverige och Norge

Nordiska ministerrådet har finansierat ett projekt i syfte att främja ett utvecklat industriellt träbyggande i Norden. Foto Trebruk AS

Under hösten och vintern 2019/2020 genomfördes kvalitativa intervjuer med företagsledare och andra företagsrepresentanter inom trä- och byggrelaterade företag i Sverige och Norge.

Syftet med arbetet var att beskriva upplevda gränshinder kopplat till träbyggnation och att lyfta fram gränsmöjligheter för företag i svensk-norska gränsregionen mellan Oslo och Göteborg. 

Få gränsregionen till att växa ihop

Upplevda gränshinder handlar inte bara om faktiska gränshinder, utan om näringslivet i en gränsregion påverkas positivt eller negativt av hur man upplever möjligheten att göra affärer på andra sidan gränsen.

Det övergripande målet är tydligt. Vi vill få gränsregionen att växa ihop och öka antalet affärer och jobb. Därför måste vi jobba för att lösa både informella gränshinder och de formella gränshinder som hindrar utvecklingen.

Intervjuerna mynnade ut i en rapport, som ger en översikt över vad som idag kan hämma en utveckling av byggbranschen över den svensk-norska gränsen (Upplevda gränshinder kopplat till träbyggnation – Sverige och Norge.)

Olikheter och kulturella skillnader

Här är några röster från rapporten:

Alla intervjupersoner beskriver utmaningar och möjligheter vid etablering på andra sidan den svensk-norska gränsen. Om gränsregionen ska kunna ses som en gemensam marknad för trä- och byggsektorn behöver olikheter bli mer kända för alla aktörer och kompetens kring olikheterna byggas upp.

Även de mentala och kulturella skillnaderna är fortfarande stora, vilket i sig skapar problem om man inte är medveten om det.

Att ta uppdrag i Norge fungerar ungefär på samma sätt som i Sverige, menar intervjupersonerna. De svenska företag som verkat i Norge pekar dock på skillnader i hur norska kommuners kontrollsystem fungerar. Detta medför både mer administration och dokumentation vad företag utfört.

Information och kompetenshöjande insatser

Information och kompetenshöjande insatser är hårdvaluta för att inte gränshinder ska uppstå eller förstärkas. Flera intervjupersonerna pekar på att det finns ganska stora skillnader i begrepp och regler, precis som i roller och process.

Några intervjupersoner menar att om företagen kan få till en kostnadseffektiv produktion utifrån gällande byggstandards i Norge och Sverige, då innebär olika byggstandards en möjlighet.

Transporter över gränsen

I samband med framtagning av rapporten Upplevda gränshinder kopplat till träbyggnation har gränshindret Transporter över gränsen fått en lösning. Gränshindret handlar om att producenter av timmer och trävirke upplever problem med tullproceduren. Företagen beskriver att tulladministration, export- och importhandlingar är krångliga. Det upplevda gränshindret har nu förutsättningar att bli betydligt mindre med hjälp av förbättrad kommunikation hos Tullverket.

(Läs mer om vägtrafik mellan Sverige och Norge www.tullverket.se )


Svinesundskommittén logo

Svinesundskommittén är ett politiskt samarbete mellan svenska och norska kommuner och regionerna Viken och Västra Götaland. Kommittén är en ideell förening och syftar till att vara ett forum för nordiskt samarbete.

Dens gränshinderuppdrag är kopplat till Nordiska Ämbetsmannakommittén för regionalpolitik (ÄkR) inom Nordiska ministerrådet och handlar om: Identifiera och minimera gränshinder samt stödja regional utveckling, innovation och tillväxt i ett hållbart perspektiv.

Svinesundskommittén är en av 12 gränsregioner som jobbar på uppdrag av medlemmarna och Nordiska ministerrådet samarbetsprogram för regional utveckling och planering. Fokusområden är blå och grön tillväxt, turism och gränshinder/gränsmöjligheter.

Svinesundskommittén.com


Bakgrund gränshinder 

Gränshinder är ett prioriterat arbetsområde inom Nordiska Ministerrådet. Att underlätta utbyte mellan grannländerna är centralt både för tillväxt inom näringslivet och effektivitet i offentliga verksamheter. Historiskt har arbetstagare varit i fokus i gränshinderarbetet, men sedan några år tillbaka har Gränshinderrådet fått ett förstärkt mandat av de nordiska regeringarna att även fokusera på näringslivets gränshinder.

Svinesundsboren (Foto Petroos)
Svinesund (Foto Petroos)

Svinesundskommitténs har i snart tio år arbetat för att minimera gränshinder utifrån ett gränsregionalt uppdrag (arbete utgår från regionala utvecklingsstrategier och Nordiska ministerrådets samarbetsprogram.) Det omfattar gränshinder mellan Norge och Sverige, kopplade till näringslivet och offentliga verksamheter. Erfarenheterna från gränshinderarbetet har fördjupat vår förståelse för processerna.

Näringslivets gränshinder är ofta komplexa och de berör många myndigheter och branschorganisationer. Med andra ord krävs ett metodiskt och långsiktigt arbete, där kommunikation och lobbyarbete är avgörande för att lyckas nå fram på regional, nationell och nordisk nivå och tillsammans genomföra lösningsprocesser.

Eftersom många gränshinder har regionala intressenter, krävs det också regionala resurser för att kommunicera frågorna och nå fram på nationell och nordisk nivå.

Det finns också en nära koppling mellan innovationssystem och gränshinderarbete. Att lösa gränshinder kan i många fall bidra till bättre förutsättningar för framtidsbranscher och ge plats för fler innovativa produkter och tjänster på båda sidor om gränsen. Vi har sett behoven av insatser inom såväl den marina näringen som inom träbyggnation. Vår regionala utveckling gynnas på alla sätt av färre gränshinder och ökat samarbete.

3d-bilde:  Aleksandra Aleshchenko