Europa

Økt politisk trykk for rask overgang til Open Access

Arbeidet med Open Access-modeller for vitenskapelig publisering som innebærer at publikasjoner gjøres åpent tilgjengelige, har pågått lenge, men har nå fått et sterkere politisk momentum. Under det nederlandske formannskapet i EU er det vedtatt handlingsplaner for full overgang til Open Access innen 2020. I Norge har et utvalg oppnevnt av Kunnskapsdepartementet nylig lagt fram forslag til nasjonale retningslinjer for hvordan overgangen bør skje her. Hovedforslagene, slik Kunnskapsdepartementet oppsummerer dem, er:

• Utvalget mener at Norge må støtte opp under EUs ambisiøse vedtak og mål om full åpenhet innen 2020.

• Utvalget foreslår å innføre et krav om at vitenskapelige artikler må lagres i et nasjonalt vitenarkiv. Dette skal påvirke utbetalingene¨til institusjonene (såkalt resultatbasert omfordeling).

• For å gjøre det mulig for forskerne å oppfylle dette kravet, foreslås ulike tiltak for å forbedre infrastruktur og støttetjenester. Det foreslås blant annet økte ressurser til å vedlikeholde NSDs register over gode publiseringskanaler, bedre funksjonalitet rettet mot åpen tilgang i forskningsinformasjonssystemet CRIStin og informasjonstiltak i institusjonene for å støtte forskerne.

• Det foreslås å innføre en tilleggsfaktor for åpen publisering (gull åpen tilgang) i publiseringsindikatoren for å gjøre det mer attraktivt å velge dette fremfor lukket publisering i abonnementsbaserte tidsskrift.

 • Norge må engasjere seg aktivt i internasjonalt samarbeid om forhandlinger med forlagene om overgang til åpen tilgang.

• Det er viktig at toppledere i forskningsinstitusjonene engasjerer seg i det videre arbeidet.

• Det foreslås å etablere en nasjonal styringsgruppe på ledernivå for oppfølging av det videre arbeidet.

Rapporten er nå ute på høring, med frist 1. november 2016.

Lenke til Kunnskapsdepartementets nettside om saken.