Innovasjon

Kunnskap for en bærekraftig bioøkonomi

Norge har fornybare biologiske ressurser i hav og på land, derfor fremheves bioøkonomien som vår neste økonomi. For å lykkes med overgangen til en grønn fornybar økonomi, har utvikling av forskningsbasert kunnskap vært sentralt. Nå begynner satsingen på forskning å bære frukter.  

Av Linn Meidell Dybdahl, NIFU

I 2016 kom regjeringen med bioøkonomistrategien «Kjente Ressurser – uante muligheter» som staket en kurs. Nå jobber Forskningsrådet, Innovasjon Norge og SIVA med en felles handlingsplan som er forventet ferdigstilt i løpet av året. Nærings og Fiskeridepartementet gjennomfører også et prosjekt innenfor rammene av OECD som skal styrke kunnskapsgrunnlaget for politikkutviklingen på området.

Forskningsrådet har dessuten allerede hatt BIONÆR-programmet i flere år og kunnskapen fra programmets forskningsprosjekter har begynt å komme.

SusValueWaste, ett av de større prosjektene finansiert av programmet har fokusert på næringslivets muligheter for bedre utnyttelse av organiske restråstoffer og sidestrømmer – en av de sentrale prinsippene for å kunne utvikle en sirkulær bioøkonomi. Det fire år lange prosjektet som er ledet av NIFU i samarbeid med flere forskningsmiljøer i Skandinavia er nå i sluttfasen, og kunnskapen er klar for å deles.

Prosjektet arrangerer konferansen Fra avfall til verdifulle ressurser – Overgangen til sirkulær bioøkonomi i NIFUs lokaler på Tøyen i Oslo 13.juni, der alle interesserte er velkommen til å delta.

Tema er mulighetene og utfordringene i omleggingen til en bærekraftig og sirkulær bioøkonomi. I tillegg skal prosjektets bok From Waste to Value: Valorisation Pathways for Organic Waste Streams in Circular Bioeconomies lanseres. Nå er oppfordringen til politikerne og næringsliv at de tar i bruk forskningen i omleggingen til en bærekraftig og sirkulær bioøkonomi.

Illustrasjon: Symbol for grønn sirkulær økonomi. Foto: BsWei