Innovasjon

Kommittén för teknologisk innovation och etik: Ett samtal med Jon Simonsson och Anna Fridén

Filibuster fick ett intressant samtal med KOMETs ordförande Jon Simonsson och huvudsekreterare Anna Fridén. Kommittén för teknologisk innovation och etik är en självständig kommitté under Näringsdepartementet.

Av Petra Andersen

Den snabba teknikutvecklingen, ofta kallad den fjärde industriella revolutionen, för med sig innovation inom många sektorer som kan bidra till att lösa samhällsutmaningar. Teknikutvecklingen är global och den digitala förändringstakten utmanar befintliga processer för utveckling av policyer. Detta ökar kraven på en proaktiv policyutveckling eftersom hinder och oklarheter riskerar att hämma utvecklingen.

Alternativt: Lyssna på avsnittet på YouTube.
Ladda ner MP3-filen.

Den svenska regeringen har uppmärksammat detta gjenom att inrätta en kommitté, KOMET (kommitté för teknologisk innovation och etik) som är inriktad på tvärsektoriell policyutveckling. Regeringens ambition är att höja nyttogörandet av digitalisering och innovation, och att skapa goda förutsättningar för utveckling av nya innovativa lösningar och nya affärsmodeller. Tanken är att Sverige skall bli ledande på ansvarsfull utveckling och användning av framtidens teknologier.

Kommittén ska bistå regeringen i arbetet med att identifiera policyutmaningar och löpande leverera policyutvecklande förslag, och bidra till att minska osäkerheten kring gällande regler. Utöver kommitténs ledamöter har en referensgrupp, med representanter från regeringskansliet, myndigheter, regionala aktörer, näringslivet och organisationer med erfarenhet av policyutveckling, knutits till kommittén.

Kommittén är ett spännande initiativ, och är ett nytt sätt att arbeta med teknikutvecklingens möjligheter och utmaningar. Kommittén ska för åren 2019 och 2020, lämna en delrapportering och uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2021.

Filibuster fick ett intressant samtal med KOMETs ordförande Jon Simonsson och huvudsekreterare Anna Fridén.

Anna Fridén
Anna Fridén

Foto: Ordföranden Jon Simonsson, och Anna Fridén, Huvudsekreterare. Foto: Näringsdepartementet.

FILIBUSTER, Forskningspolitikks podcast for forsknings- og innovasjonspolitikk
Episoder på nett 
Apple Podcasts |  Spotify | Youtube | RSS