Europa

FAKTA: EUs neste rammeprogram for forskning og innovasjon: Horizon Europe

Forskningspolitikk gir deg en kort oppsummering av hva EUs neste rammeprogram for forskning og innovasjon, Horizon Europe, dreier seg om.

Egil Kallerud, NIFU

EUs niende rammeprogram for forskning og innovasjon vil gå i perioden 2021–2027. Det vil bli kalt Horizon Europe.

EU-kommisjonen la 7. juni i år fram et budsjettforslag for forskning og innovasjon på 100 mrd. for perioden, der 97,6 mrd. € skal gå til Horizon Europe, inkludert 3,5 mrd. € til investeringsordningen InvestEU, mens 2,4 mrd. € vil bli satt av til atomforskning under Euratom-programmet.

Utenfor denne rammen er det også satt av 4,1 mrd € til forsvarsforskning. Det vil gi god vekst til forskning og innovasjon i forhold til en samlet bevilgning på om lag 77 mrd. € til H2020 i perioden 2014–2020. Det gir godt over 10 prosent realvekst, uten Storbritannias bidrag.

Det er likevel ikke nok, mener mange, blant annet om svært lave innvilgelsesandeler i H2020 skal komme opp på et rimelig nivå.

Det er langt fram før programmets budsjett og innhold er endelig fastsatt. Kampen mot budsjettforslagets tapere, særlig landbruksstøtte og regional utvikling, vil bli hard, og flere medlemsland viser liten entusiasme for å øke sine bevilgninger til EU.

Om kommisjonens forslag blir fulgt, vil programstrukturen i Horizon Europe bli noe endret i forhold til H2020:

  • Pilar 1 for excellence»blir i hovedsak videreført fra H2020, men under navnet «Open Science». Pilaren får et budsjett på i alt 25,8 mrd. €. Det europeiske forskningsrådet ERC er viktigste aktør under pilaren og får et foreslått budsjett på 16,6 mrd. €.
  • H2020s pilarer for henholdsvis samfunnsmessige utfordringer og industrielt lederskap foreslås slått sammen til en ny pilar 2 for «Global Challenges and Industrial Leaderhip». Pilaren får et budsjett på 52,7 mrd. €, inkludert 2,2 mrd. € til kommisjonens eget Joint Research Centre. Missions (tematiske oppdrag) skal i hovedsak finansieres under denne pilaren. Missions vil ikke få et separat budsjett, men det antydes at i størrelsesorden 5–10 mrd. € av det samlede budsjettet skal brukes for å finansiere missions.
  • Det etableres en ny pilar 3 for åpen innovasjon der det nye «European Innovation Council» (EIC) får en hovedrolle. EIC får 10,5 mrd. € av i alt 13,5 mrd. €, mens European Institute of Innovation and Technology får 3 mrd. €.

Se også Kallerud’s artikkel «Missions i Horizon Europe – en tidligabort?»

Figur
EU-kommisjonens presentasjon av de tre pilarene.