Innovasjon

Digdir: Forstå fremtiden med strategisk fremsyn

Hva er strategisk fremsyn? Snakker vi om keiserens nye krystallkule eller et nytt og kraftfullt innovasjonsverktøy for å forstå fremtiden? Vi i Digdir vil i denne artikkelen vise hvordan vi har brukt fremsyn i utviklingen av nye tjenester, i innovasjonsarbeid på tvers av aktører og i lederutvikling.

Av Kristin Karlsrud Haugse, seniorrådgiver, og Frode Alne Bolin, seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet

Vi som arbeider i offentlig sektor, har som oppgave å gjøre livet best mulig for innbyggerne i Norge. Vi må finne gode løsninger som dekker innbyggernes behov. Men i en verden med akselererende endringstempo kan vi risikere at løsningene er utdatert nesten før de er implementert. Vi må derfor utvikle politikk, strategi og tjenester som tar hensyn til fremtiden.

Ved å bruke fremsyn kan man identifisere og forstå trender, utfordringer og muligheter som kan påvirke oss i tiden fremover. Dette kan hjelpe organisasjoner med å tilpasse seg endringer og utvikle tjenester som møter brukernes behov på lang sikt. Strategisk fremsyn er kort sagt å oppfatte, forstå og handle ut fra ulike ideer om fremtiden, basert på det vi ser i nåtiden.

Vi er ikke alene om å være opptatt av dette. EU-kommisjonen [1] har besluttet at strategisk fremsyn skal være en del av alle vesentlige politiske prosesser, for å gi et bedre bilde av hvilke valg europeiske politikere har og hvilke konsekvenser valgene får. I land som Singapore, Finland, Canada og Tyskland har strategisk fremsyn en fremtredende plass i styringssystemet [2].

OECD anbefaler alle land å bygge opp kapasiteten innenfor strategisk fremsyn, og OECD Observatory of Public Sector Inno- vation (OPSI) [3]  bistår med oppbyggingen og samler erfaringer fra ulike land. Norge følger dette arbeidet gjennom Digdirs rolle som nasjonalt kontaktpunkt for offentlig innovasjon.

Hans Nilsson, Frode Alne Bolin og Kristin Karlsrud Haugse jobber med fremsyn i Digdir
Hans Nilsson, Frode Alne Bolin og Kristin Karlsrud Haugse jobber med fremsyn i Digdir, Foto Digdir

Slik har vi brukt fremsyn

I Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har vi bygget kompetanse på fremsyn, både gjennom formell utdanning på området, men ikke minst gjennom å gjennomføre fremsynsprosesser og bruke verktøyene til utvikling av forvaltningen.

DigiUng – fremsyn som innovativt verktøy

I DigiUng-programmet, ledet av Helsedirektoratet i samarbeid med flere offentlige aktører, jobber de for at unge skal finne informasjon og tjenester samlet på ett sted, ung.no, som er det offentliges informasjonskanal for ungdom.

DigiUng ønsket en workshop med fremtidsperspektiv, over temaet «Hvordan ta høyde for personvern og samtidig nå barn og unge?». Det var viktig for DigiUng å sikte langt frem og tenke løsninger som også kan møte behovene til fremtidens brukere. Derfor ønsket de å bruke fremsyn som metode i workshopen.

Workshopen ble fasilitert av innovasjonsteamet til Digdir, og det ble brukt et bredt register av øvelser; fremsynsmetodikk med fokus på ideelt kontra realistisk fremtidsscenario for sosiale medier, vurdering av muligheter og trusler ved bruk av dagens sosiale medier og idémyldring på konkrete løsninger.

I løpet av workshopen kom det inn over 70 ideer, hvorav 10 var «foredlet» til konkrete forslag til tiltak. DigiUng skal se på hvilke tiltak de kan gjøre noe med nå, og hvilke som skal settes i gang med et litt lengre perspektiv. De satser på at det bidrar til at de blir bedre rustet til å møte disse utfordringene fremover.

Kart til bruk i fremtidsøvelse
Gruppearbeid på workshopen Back to the future! ​ på Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor i oktober 2022​. Foto Digdir.

Ny i Norge – fremsyn for utvikling av tjenester

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har ansvar for livshendelsen «Ny i Norge», der visjonen er: «Det skal være enkelt å være ny i Norge.» IMDi mente at fremsyn kunne bidra til å gjøre tjenesteutviklingen langsiktig, ved å ta høyde for brukernes og samfunnets framtidige behov.

For å avdekke fremtidens behov var det nødvendig å få innsikt i samfunnsmessige trender og utviklingstrekk, noe fremsyn er velegnet til.

IMDi besluttet å gjennomføre en fremsynsprosess basert på verktøyene Digdir hadde tatt frem for utvikling av sammenhengende tjenester: Dette er fremsyn: Utforske fremtiden og handle nå [4].

IMDi arrangerte en stor fremtidssamling. Det ble jobbet med å avdekke den strategiske blindsonen, det vil si å finne de drivkreftene som vurderes som viktige, men hvor dagens beredskap er for lav.

Av de 17 drivkreftene i Digdirs drivkraftnotat [5] var 13 valgt ut som de mest relevante for livshendelsen. På fremtidssamlingen ble ni av disse plassert i den strategiske blindsonen, deriblant «politisk polarisering», «mindre økonomisk handlingsrom» og «akselerert digitalisering».

Å lage fremtidspersonas vil si å lage en beskrivelse av en fiktiv person som innehar kjennetegn og egenskaper som er distinkte for et helt segment eller en gruppe av brukere. IMDi utviklet seks ulike fremtidspersonas, som hver representerte én målgruppe. Disse var asylsøker, overføringsflyktning, familieinnvandrer, arbeidsinnvandrer og utenlandsk student og barn med behov for akutt beredskap ved uforberedte kriser.

Fremtidspersonas ble beskrevet med behov og ønsker, som utgangspunkt for å diskutere gevinster som kan utløses ved oppfyllelse av behovene. Man drøftet også hva som kan gjøres allerede i dag for å oppfylle behov og ønsker. IMDi brukte dette som grunnlag for å jobbe frem forslag til ni konkrete satsingsområder sammen med aktører i utlendingsforvaltningen.

Et av disse områdene er allerede på plass ved lanseringen av www.nyinorge.no som inneholder informasjon fra IMDi, Utlendingsdirektoratet, NAV, Norsk helsenett, Utdanningsdirektoratet, Mattilsynet, Arbeidstilsynet, Lånekassen, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Politiet, Skatteetaten og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

VIDSYN hos statsforvalteren – fremsyn i lederutvikling

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har i 2022 og 2023 kjørt utviklingsprogrammet «VIDSYN» for 250 ledere hos statsforvalterne. Programmet var organisert i tre etapper: Innsyn, Utsyn og Fremsyn.

I Fremsyn handlet det om å rette blikket fremover, ruste seg for fremtiden og bygge endringskapasitet. Her inngikk DFØ et samarbeid med Digdir, for å gi deltakerne et repertoar for «fremtidsmetodikk». Lederne ble introdusert for og fikk testet ut verktøy som drivkraftsanalyse, strategisk blindsone, ekstreme utfall og scenarioutvikling.

Formålet var å gi lederne et større repertoar for å arbeide på nye og mer utforskende måter med komplekse utfordringer, strategi- og endringsarbeid. Deltakerne på programmet ga tilbakemeldinger om at det var svært nyttig å få konkrete verktøy til å løfte blikket og tenke lenger frem i tid og være bedre forberedt på å møte det de ikke ser eller vet i dag.

De opplevde å bli mer bevisst på hvordan man kan bygge endringskapasitet, og at man sjelden flytter de strategiske samtalene langt nok frem. En av deltakerne stilte sine kolleger spørsmålet «Har vi organisert oss inn i en blindsone?»

Veien videre

Vi stilte innledningsvis spørsmål om hvorvidt fremsyn bare er keiserens nye krystallkule. Gjennom de erfaringene vi har gjort i vårt arbeid, mener vi at fremsyn er et meget godt verktøy for både utviklingen av nye tjenester, ny politikk, i innovasjonsarbeid på tvers av aktører og i utvikling av ledere med fremtidsvisjoner.

Vi i Digdir opplever en økende interesse for å bruke fremsyn på nye felt. I september ble fremsyn brukt på Kommunal- og distriktsdepartementets kick-off på arbeidet med ny, helhetlig digitaliseringsstrategi.

Lesere som er interessert i å lære mer om fremsyn, kan gå inn på Digdirs hjemmesider om fremsyn.

Kristin Karlsrud Haugse er seniorrådgiver i Sammenhengende tjenester og livshendelser i Digitaliseringsdirektoratet, og NCP for OECD Observatory of Public Sector Innovation (OPSI). Frode Alne Bolin er også seniorrådgiver i Sammenhengende tjenester og livshendelser, Digdir.

Fotnoter

1 Strategic foresight (europa.eu)

2 Teknotrender for Stortinget 2022 (wpd.digital)

3 Anticipatory Innovation – Observatory of Public Sector Innovation (oecd-opsi.org)

4 Dette er fremsyn

5 Hva påvirker fremtiden? Drivkrefter for endring | Digdir

6 Dette er fremsyn: Utforske fremtiden og handle nå | Digdir

Digdirs hjemmesider for strategisk fremsyn

«Strategisk fremsyn er å oppfatte, forstå og handle ut fra ulike ideer om fremtiden, basert på det vi ser i nåtiden», skriver Digdir på digdir.no’s nettsted om fremsyn. Nettstedet inneholder mye informasjon om bruk av fremtiden i policy-læring og policyutvikling i og for offentlige institusjoner. Screenshot of Digdirs nettsted.Det er råd om hvordan man kommer i gang med fremsyn, hva Digdir kan bidra med i fremsynsarbeidet, Digitaliseringsstrategiens syv såkalte livshendelser, eksempler på bruk av fremsyn i politikk, strategi og innovasjon med mer.

Nettstedet inneholder også informasjon om ulike metoder som kan brukes i slik læring. 

https://www.digdir.no/innovasjon/dette-er-fremsyn-utforske-fremtiden-og-handlena/3537

Topp foto: DNY591