Europa

En ny start för Europa?

Vart är EU på väg – kommer unionen överhuvudtaget att finnas kvar, eller kommer nationalstaten att få en renässans? Frågor som tycktes fantasifulla för några år sedan ställs nu på allvar. Efter att successivt ha vuxit – både i termer av åtaganden (eurosamarbete, ramprogram, handelsavtal med mera) och i antalet medlemsländer (östutvidgningen) – har de senaste åren varit svåra för det europeiska samarbetet.

MATS BENNER, PROFESSOR, LUNDS UNIVERSITET
mats.benner@fek.lu.se

Det började med finanskrisens efterdyningar och pressen på euron, bankerna och de europeiska statsfinanserna. Även om euron överlevt mot alla odds, har priset varit högt och spänningarna mellan nord och syd bara ökat. Nya problem har samtidigt tillkommit: flyktingkrisen skärper motsättningarna mellan olika delar av Europa medan den brittiska folkomröstningen och Brexit visat att vissa länder faktiskt vill lämna unionen helt och hållet – en tanke som går helt i strid med den expansion som präglat samarbetet hittills. EU-kommissionen försöker desperat skapa trovärdighet och framtidstro genom löften om fritt wifi och billigare mobiltelefoni på kontinenten, men förefaller renons på långsiktiga visioner och ideal. Allt detta visar på hur bräckligt det europeiska samarbetet är och hur svårt det är att skapa ett sammanhållet europeiskt rum för att definiera och lösa olika typer av problem. Men utmaningarna finns kvar, och uppgiften att få många europeiska länder att samarbeta och lösa gemensamma svårigheter känns inte mindre angelägen idag än för ett årtionde sedan.

Men vad kan då EU och de europeiska staterna göra gemensamt? I samlingsvolymen «The Triple Challenge for Europe» tas i optimistisk anda EU upp som en aktör för samfälld handling för att skapa en hållbar social och ekonomisk utvecklingsmodell för Europa, som också kan tjäna som en förebild för världen i stort. Författarna – en tung och välmeriterad grupp från europeisk policy- och innovationsforskning – behandlar en mängd olika områden där Europa kan visa vägen in i framtiden: nya former för övernationellt politiskt samarbete, en kreativ och hållbar hantering av klimatkrisen och starkare policies för utvecklingen och spridningen av kunskap och ny teknologi i samhället. Bidragen har alltså genomgående en positiv syn på Europa som spelplan för förnyelse och som en globalt ledande aktör i omställningen av samhälle och ekonomi i en mer hållbar riktning, där ekologiska och ekonomiska hänsyn kan paras och där social sammanhållning är en ledstjärna. En annan gemensam utgångspunkt är att innovationer betraktas som grundbulten i ett starkare och mer hållbart samhälle; innovationspolitiken måste därför stärkas och vävas samman med miljöpolitik, industripolitik och ekonomisk politik, och inte längre bara utgöra ett litet och odefinierat hörn av den politiska paletten. En viktig roll i denna positiva utveckling tillmäts staten och offentliga insatser – för att utveckla och sprida ny teknologi och ny kunskap, och för att sätta stora och ambitiösa mål för samhällsutvecklingen i stort och skapa riktning och ambition för de många innovationsaktörerna i samhället. Denna positiva ton kan säkert forklaras med att bidragen inte är alldeles färska – den senaste tidens dramatiska nedgång för det europeiska samarbetet syns av naturliga skäl inte. Samtidigt är de områden som listas naturliga utgångspunkter för en samlad europeisk utvecklingsagenda, oavsett om EU överlever eller inte: ekonomisk utjämning, offensiva investeringar, djärva mål för omställningen av energisystem. Europa behöver en jämnare ekonomisk utveckling, där inte enbart Nordeuropa växer utan också den södra delen av kontinenten. Europa behöver bättre och starkare institutioner för samverkan – och visioner och politiska mål som kan engagera. Och Europa behöver en tillväxtmodell som på ett positivt sätt kan sammankoppla ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Som ett kvalificerat debattinlägg om framtiden för det europeiska samarbetet står sig denna samlingsvolym därför påfallande väl, trots att mycket har hänt sedan den skrevs.

JAN FAGERBERG, STAFFAN LAESTADIUS, & BEN R. MARTIN (EDS.): THE TRIPLE CHALLENGE FOR EUROPE. ECONOMIC DEVELOPMENT, CLIMATE CHANGE, AND GOVERNANCE. OXFORD UNIVERSITY PRESS 2015. ISBN-13: 9780198747413. 265 SIDER