Europa

Ansvarlig forskning og innovasjon (RRI) i Horisont Europa

I disse dager arbeides det hardt i Brussel for å utmeisle det mer konkrete innholdet i det kommende europeiske rammeprogrammet for forskning og innovasjon, Horisont Europa. Et av temaene til avklaring er hvordan ansvarlig forskning og innovasjon (Responsible Research and Innovation, RRI) vil operasjonaliseres i praksis. Her følger noen gode råd om hvordan.

Ellen-Marie Forsberg, administrerende direktør, Østfoldforskning
Siri Granum Carson, direktør, NTNU Havrom

Bakgrunnen for RRI

RRI er en forkortelse som gjerne også brukes i norsk sammenheng, og som dreier seg om at forskning og innovasjon må gjøres på en ansvarlig måte. som legger vekt på at forskning og innovasjon, særlig knyttet til nye teknologier og forskning med klare samfunnsmessige implikasjoner, bør gjøres i en dialog med samfunnsgrupper, der nåtidige og fremtidige konsekvenser vurderes kritisk, og verdivalg gjøres eksplisitte og på en reflektert måte.

I EU har RRI blitt løftet frem gjennom 7. rammeprogram og enda mer i Horisont 2020. Til sammen 2633 prosjekter har blitt «tagget» som RRI frem til januar 2020. I EU har RRI-begrepet vært til dels mer fragmentert enn i det norske forskningsrådet. EU har på den ene siden en overordnet RRI-filosofi:

«Responsible Research and Innovation means that societal actors work together during the whole research and innovation process in order to better align both the process and its outcomes, with the values, needs and expectations of European society. RRI is an ambitious challenge for the creation of a research and innovation policy driven by the needs of society and engaging all societal actors via inclusive participatory approaches.»

På den andre siden har de gjerne finansiert RRI gjennom såkalte «nøkler» eller policytemaer: etikk, kjønnslikestilling, åpen tilgang, samfunnsinvolvering og vitenskapsutdanning.

Det har vært mange diskusjoner omkring relasjonen mellom den overordnede RRI-filosofien og RRI-nøklene, samt diskusjoner om relasjonen mellom RRI og open science, citizen science og co-creation. Disse har blitt intensivert når man nå planlegger Horisont Europa.

RRI i Horisont Europa

RRI har et mandat i det foreliggende forslaget til regulering for Horisont Europa. I Specific programme implementing Horizon Europe figurerer RRI som operasjonell målsetting 2 (c): «promoting responsible research and innovation, taking into account the precautionary principle».

Videre sier :

«With the aim of deepening the relationship between science and society and maximising benefits of their interactions, the Programme should actively and systematically engage and involve citizens and civil society organisations in co-designing and co-creating responsible research and innovation agendas and contents, promoting science education, making scientific knowledge publicly accessible, and facilitating participation by citizens and civil society organisations in its activities. It should do so across the Programme and through dedicated activities in the part ‘Strengthening the European Research Area’.»

Dokumentet Orientations towards the first Strategic Plan for Horizon Europe gir også et mandat for RRI:

«Engaging and involving citizens, civil society organisations and end-users in codesign and co-creation processes and promoting responsible research and innovation will improve trust between science and society, and the uptake of scientific evidence-based public policies and innovative solutions.»

Fra Manhattan-prosjektet
RRI ser på hvordan vi kan vurdere hva som er bærekraftig og etisk forsvarlig forskning. Fra Manhattan-prosjektet, USAs bruk av forskning for å utvikle atombomben. Dette er fra et møte om det såkalte  184-inch cyclotron project, avholdt. ved  University of California, Berkeley,  29. mars, 1940. Fra venstre mot høyre: Ernest O. Lawrence, Arthur H. Compton, Vannevar Bush, James B. Conant, Karl T. Compton, and Alfred L. Loomis. Vannevar Bush ble Roosevelts vitenskapsrådgiver og var med på å forme amerikansk forskningspolitikk etter krigen.  Fra  Richard G. Hewlett and Oscar E. Anderson, Jr., The New World, 1939-1946: Volume I, A History of the United States Atomic Energy Commission (Washington: U.S. Atomic Energy Commission, 1972).

Hva betyr dette i praksis?

Selv om disse dokumentene gir RRI et mandat, er det fortsatt uklart hvilken rolle RRI kommer til å få i det praktiske arbeidsprogrammet og i konkrete utlysinger fra neste år.

En gruppe RRI-interessenter formulerte derfor i fjor en agenda for å styrke RRI i Horisont Europa. Denne ble presentert på konferansen Pathways to Transformation som ble holdt i Brussel i juni 2019, med 140 deltagere. Uttalelsen ble presentert for EU-kommisjonen som et opprop underskrevet av 13 sentrale europeiske RRI-prosjekter, og har så langt fått .

I etterkant av konferansen er det blitt tatt et initiativ, finansiert av Norges forskningsråds PES-program, til å jobbe for å videre påvirke implementeringen av RRI i Horisont Europa. En kjernegruppe fra Østfoldforskning og NTNU, knyttet til det norske AFINO-nettverket,  har utviklet et posisjonsnotat som inneholder følgende hovedpunkter:

1. Komiteene som skriver arbeidsprogrammene for hver post (programme line), bør tidlig vurdere hvilke RRI-tiltak som er relevante for deres respektive program.

2. Det må avsettes budsjett til RRI i hver post.

3. Komiteene bør søke råd fra RRI-eksperter i denne prosessen. En struktur for RRI-rådgivere bør være tilgjengelig i gjennomføringen av Horisont Europa-programmet.

4. Citizen science, open science og co-creation kan betraktes som aspekter av RRI, men RRI dreier seg også om å se fremover, å ha et inkluderende perspektiv og være refleksiv og responsiv, samt å ta hensyn til etikk, rettferdighet og bærekraft.

5. RRI må få en substansiell plass innenfor temaområdet Reforming and Enhancing the European R&I system, slik at man kan fortsette å bygge RRI-kompetanse og gjøre videre RRI-forskning.

6. EU-kommisjonen bør finansiere et nettverk av RRI-eksperter som kan være tilgjengelig som en ressurs for RRI-arbeidet både i kommisjonen og i forsknings- og innovasjonsmiljøene.

7. RRI bør ha egne NCP-er (dvs. nasjonale kontaktpunkter), som finnes for en rekke andre temaer innenfor EUs rammeprogrammer.

Sammen med EU-prosjektene New HoRRIzon og SiSCode, som begge jobber med posisjonering av RRI i Horisont Europa, mobiliseres det nå bredt i Europa for å høyne bevisstheten om disse problemstillingene. Særlig er det viktig å fange oppmerksomheten til medlemmene av de såkalt nasjonale skyggekomiteene for Horisont Europa, blant annet de norske, som nylig er nedsatt. En positiv utvikling er at de allerede etablerte Mission boards har inkorporert viktige aspekter av RRI i sin arbeidsform. Dette kan forhåpentligvis føre til læringsprosesser internt i Horisont Europa, både i det formelle arbeidet og blant forsknings- og innovasjonsmiljøene som deltar.

Hovedfoto: Mariya Gabriel er EU-kommisjonær for innovasjon, forskning, kultur, utdanning og ungdom og med det også ansvarlig for Horisont Europa. Foto: Etienne Ansotte