Forskning

Kunnskapsdepartementet omorganiseres. Forskningspolitikk underlegges ny UH-avdeling.

Dette kom som en overraskelse. Kunnskapsdepartementet legger ned samtlige avdelinger som erstatter dem med seks nye. Forskningspolitikken, som i lang tid har hatt sin egen avdeling, vil nå innlemmes i en ny universitets-, høgskole- og forskningsavdeling.

Henrik Asheim
Henrik Asheim foretar en radikal omorganisering av Kunnskapsdepartementet. (Foto: Marte Garmann)

PER KOCH, FORSKNINGSPOLITIKK

Omorganiseringen ble annonsert i en email fra departementsråd Petter Skarheim til underordnede etater. I gårsdagens epost skriver han at de nye avdelingene ble besluttet av statsråden den 16. oktober. Endringen trer i kraft 1. mars neste år.

De gamle avdelingene lever videre med sine nåværende sjefer inntil den tid, men lederne for de nye avdelingene vil samtidig lede oppbyggingen av neste generasjon med avdelinger.

De nye avdelingene er:

Juridisk avdeling, med ansvaret for departementets rettslige områder.

Ekspedisjonssjef blir Johan Raaum.

Avdeling for barnehager og grunnskole, med etatsstyring av Utdanningsdirektoratet (og indirekte Statped).

Ekspedisjonssjefs-stillingen lyses ut. Assisterende departementsråd Espen Aasen koordinerer inntil den nye ansettelsen er på plass.

Avdeling for videregående opplæring, fagskoler og kompetansepolitikk, med etatsstyring av Kompetanse Norge og Lånekassen.

Denne lederstillingen skal også lyses ut. Morten Rosenkvist blir konstitutert.

Avdeling for høyere utdanning og forskning.

Her blir lederen av dagens universitets- og høgskoleavdeling, Toril Johansson, ekspedisjonssjef.

Avdeling for eierskap til universiteter og høyskoler, med etatsstyring av statlige universiteter og høyskoler, Norges forskningsråd, Tjenesteorganet, forvaltningsorganene i Bergen og Oslo, de forskningsetiske komiteene og ansvaret for UNIS, NSD, Simula, Uninett og NUPI.

Knut Børve blir leder for denne avdelingen.

Avdeling for fellestjenester og strategiske satsingsområder.

Eivind Heder blir ekspedisjonssjef.

Det er umiddelbart to forhold som peker seg ut når det gjelder forskningspolitikkens plass i denne omorganiseringen.

For det første: Den gamle Forskningsavdelingen legges ned.  Ekspedisjonssjef Kari Balke Øiseth vil lede Forskningsavdelingen frem til det skjer, og vil «bidra aktivt til å bygge opp de nye avdelingene» som det heter i eposten. Etter dette vil hun ikke lenger være avdelingsleder.

Det er fortsatt ikke avgjort om den nye UH og forskningsavdelingen får en egen seksjon for forskningspolitikk, eller hvor de ansatte i den nåværende avdelingen vil havne.

Det finnes gode grunner for å koble forskningspolitikken tettere opp mot politikken for høyere utdanning. Spørsmålet er om den nye avdelingen samtidig vil klare å følge opp arbeidet med å koordinere forskningspolitikken på tvers av departementene. Dette har vist seg å være vanskelig selv med en egen Forskningsavdeling.

Universitets- og høyskolesektoren står bare for en del av norsk forskning, for ikke å snakke om norsk forskning og innovasjon. Torill Johansson må  sikre den nye avdelingen legitimitet som koordinator for all forskningspolitikk og også som en sentral medspiller i utviklingen av norsk innovasjonspolitikk.

For det andre: Både forsknings- og høyere utdanningspolitikken blir nå delt mellom to avdelinger.

Eierskapet til Norges forskningsråd legges for eksempel til eierskapsavdelingen. Det betyr i praksis at Norges forskningsråd må forholde seg til to «eiere» i departementet, en avdeling som står for etatsstyring, og en som står policy og strategiutvikling. Det kan bli vanskelig å skille tellekanter og store tanker på denne måten. Det er foreløpig uklart hvordan denne arbeidsdelingen vil se ut i praksis.

Forskningspolitikk kommer med en mer utdypende artikkel i desember-nummeret av bladet.