Forskning

Åpen publisering – på rett vei?

Da Norges forskningsråd og deres internasjonale samarbeidspartnere lanserte Plan S i september 2018, var overgangen til åpen publisering i norsk forskning allerede i gang, både i praksis og som vedtatt politikk.  Går det i riktig retning?

Gunnar Sivertsen, forsker 1, NIFU

I Forskningspolitikk 4/2018 skrev jeg at enten Plan S lykkes eller ikke, blir myndig­hetene nødt til å håndtere overgangen til åpen vitenskapelig publisering sammen med to mer tradisjonelle forskningspolitis­ke hensyn: forskningskvalitet og god bruk av ressursene. Foreløpig legges det lite vekt på kvalitet og ressurser.

Prorektorene ved de fire største universitetene forteller i Khrono at det er «inngått en ny og unik avtale med Elsevier».  Men vi får ikke vite hvor mange millioner Elsevier får i tillegg til abonnementsinntektene for å åpne den ene prosenten av artiklene som kommer fra Norge. Behovet for å følge utviklingen i norsk vitenskapelig publisering er ikke mindre enn før.

Hvordan fungerer åpen publisering?

Åpen publisering forekommer hovedsake­lig i tre former: Publisering i åpne publise­ringskanaler (gull), egenarkivering av manus til lukkede kanaler (grønn) og betaling for at egne artikler åpnes i for øvrig luk­kede kanaler (hybrid). Plan S anbefaler gull og ønsker å avskaffe hybrid.

Gull kan finansieres på to måter, enten ved at utgiveren står for alle utgifter, eller ved at utgiveren tar betaling fra forfatterne for å publisere. Det siste alternativet er en for lengst veletablert kommersiell modell på det internasjonale markedet. Forlaget med flest åpne artikler fra Norge hittil, BioMed Central, ble etablert allerede i år 2000 og er senere kjøpt opp av Springer Nature.

Hvis man ikke skal ta betalt fra for­fatterne, krever åpen publisering direkte offentlig finansiering. Fra norske universi­teter og høgskoler, særlig fra bibliotekene deres, utkommer det nå mange nye tids­skrifter. De er gratis både for forfattere og lesere, men vi vet lite om hvorvidt det er behov for dem. De utkommer i tillegg til de sentrale vitenskapelige tidsskriftene i samfunnsvitenskap og humaniora som myndighetene allerede har åpnet gjennom et konsortium.

Klar økning i alle fagområder

Gull-tidsskrifter kommer med i Directory of Open Access Journals (DOAJ) hvis de tilfredsstiller noen minimumskrav til fag­fellevurdering og forlagsprosedyrer. DOAJ har opplysninger om vel 13 000 tidsskrif­ter. Vi har undersøkt den årlige andelen av norske tidsskriftsartikler som publiseres i DOAJ-tidsskrifter med utgangspunkt i Norsk vitenskapsindeks (Cristin), hvor det er registrert 145 000 vitenskapelige artikler i årene 2011–2018. I beregningen er det tatt hensyn til i hvilket år tidligere abon­nementstidsskrifter gikk over til åpen pu­blisering. Resultatet er vist i figuren.

Ressursbruk

I DOAJ gis opplysninger om hva det kos­ter å publisere i tidsskriftene. I 2018 var det nesten 5 000 norske artikler i DOAJ­-tidsskriftene. Av disse ble 74 prosent publi­sert mot betaling, i gjennomsnitt med femten tusen kroner per artikkel. Den høyeste prisen som ble betalt, var 5 000 USD for en artikkel i Cell Reports. Prisen for å pu­blisere i et nivå 2-tidsskrift var 44 prosent høyere enn i nivå 1-tidsskrifter.

Totalt ble det betalt 55,5 millioner kro­ner for publisering i DOAJ-tidsskrifter i 2018. I 2011 var beløpet 13,1 millioner kroner. I alt er det gjennom de åtte årene betalt mer enn en kvart milliard kroner. I disse tallene inngår ikke andre utgifter til åpen publisering, for eksempel betaling for publisering i hybrid-tidsskrifter og i gull­tidsskrifter som ikke er med i DOAJ. Åpen publisering har allerede blitt en betydelig utgiftspost i norsk forskning – foreløpig sammen med fortsatt økende utgifter til abonnement.

Forskningskvalitet?

Som nevnt har publisering mot betaling lenge vært en velfungerende kommersiell modell. I løpet av få år har vi sett flere nye aktører komme inn på markedet. I 2011 var BioMed Central, Public Library of Science og Copernicus Publishing størst på det norske forfattermarkedet med hen­holdsvis 48 prosent, 19 prosent og 11 prosent. I 2018 er BioMed Central fortsatt le­dende, men nede i 21 prosent. Deretter følger to nye aktører, MDPI med 18 prosent og Frontiers med 11 prosent. Til sammen utgir de flere hundre nystartede åpne tidsskrifter basert på forfatterbeta­ling og kort publiseringstid.

MDPI har tilsynelatende hovedkontor i Sveits, men styres fra et annet kontor i Wuhan i Kina. Tilfeldigvis har Universite­tet i Wuhan et eget velrennomert institutt for studier av både forlagsvirksomhet og vitenskapelig publisering. Jeg besøkte in­stituttet i april i år. Der setter de et like stort spørsmålstegn ved om MDPI frem­mer forskningskvalitet som man gjør i den vestlige verden.

To spørsmål

Den norske debatten om åpen publisering har vist at alle er for og ingen imot. Også jeg er for. Men det må være mulig å diskutere spørsmål som reiser seg, for eksempel disse to: Er det god bruk av forsk­ningsressursene å betale de store forlagene enda mer for å åpne én prosent av artikle­ne? Mer generelt, hva innebærer overgan­gen til forfatterbetaling for forsknings­kvaliteten?

Hovedfoto: Med internett er det mulig å gjøre all akademisk litteratur tilgjengelig for alle uten kostnad. Her et bilde av den gamle gullstandarden for tilgjengelighet, biblioteket i Trinity College i Dublin. Foto Lukas Bischoff