Forskning

Sveits i den europeiske forskningskulden

Egil Kallerud, Forskningspolitikk
Samtidig som den norske regjeringen nå skrur ambisjonene for norsk deltakelse i EUs forskningsprogram Horisont 2020 (H2020) kraftig opp (se annet oppslag i dette nummer av Forskningspolitikk),  har et annet europeisk «utenforland» – Sveits – kommet i et uføre i sin fortsatte deltakelse i EUs forskningsprogrammer. Mens videre norsk deltakelse i Horisont 2020 på noenlunde likeverdige vilkår med EU-land ble sikret da H2020 ble innlemmet i EØS-avtalen i mai i år, står Sveits uten avtale om videre deltakelse på tilsvarende vilkår. Det er en direkte følge av det knappe flertallet i den sveitsiske folkeavstemningen i februar i år for et forslag om å innføre en mer restriktiv innvandringspolitikk, noe som også vil kunne ramme det store antallet utenlandske forskere i Sveits’ sterkt internasjonaliserte og høyt renommerte forskningssystem.
Dette har falt i svært dårlig jord i EU, som ikke vil fire på sine fundamentale prinsipper om fri bevegelse av arbeidskraft generelt og forskere spesielt. Da Sveits kort tid etter folkeavstemmingen ikke kunne ratifiserte en avtale om å utvide den frie bevegelsen av arbeidskraft til også å omfatte Kroatia, EUs nye medlem, avbrøt kommisjonen videre forhandlinger med Sveits om sveitsisk deltakelse i H2020. Én umiddelbar og viktig konsekvens av dette var at Sveits blir utelukket fra enkelte støtteordninger under H2020 og ikke kan delta med de samme rettighetene som de hadde under 7. rammeprogram, og som Norge nå har fått videreført for H2020. Ikke minst betyr det at forskere som utfører forskning i Sveits, ikke kan søke om støtte under det såkalte «europeiske forskningsrådet», ERC.
Det rammer hardt i et forskningssystem som har hatt stor uttelling i søknadsrundene i ERC. Under navnet «Temporary Backup Schemes» har Swiss National Science Foundation (SNSF) innført to nye støtteordninger for å kompensere for bortfallet av denne viktige finansieringskilden. SNSF har mottatt svært mange søknader både til SNSF Starting Grants som ble utlyst i mars i år, og til SNSF Consolidator Grants som ble utlyst i mai. En ordning for Advanced Grants er også ventet. Noen av søkerne til Consolidator Grants har parallelt søkt ERC, men de vil i tilfelle ERC-støtte måtte flytte forskningen sin ut av Sveits. Sveitsiske forskere og forskningsinstitusjoner kan delta i konsortier som søker støtte under de fleste ordninger i H2020 på linje med andre «industrialiserte tredjeland», men sveitsiske partnere er ikke automatisk kvalifisert for støtte, og de vil ikke telle med blant de tre europeiske partnerne som er det minimumet slike konsortier må ha for å få støtte. For å skape et grunnlag for å gjenoppta forhandlingene med EU, innførte Sveits i slutten av april bl.a. tiltak for å åpne adgangen for kroatiske borgere til sveitsisk arbeidsmarked.