Forskning

Studentenes deltakelse i FoU-prosjekter

All høyere utdanning i Norge skal være forskningsbasert. For å oppnå dette er det blant annet offisiell politikk at studenter i større grad, også på lavere grads nivå, involveres i lærernes FoU-prosjekter som «medforskere». En spørreundersøkelse blant det fast tilsatte vitenskapelige personalet i universitets- og høgskolesektoren i 2013 viser at et flertall involverer studenter på ph.d.- og mastergradsnivå i stor eller noen grad, mens dette i liten grad skjer på lavere grads nivå.

SVEIN KYVIK, FORSKER, NIFU
svein.kyvik@nifu.no
PER OLAF AAMODT, FORSKER, NIFU
per.aamodt@nifu.no

På ph.d.-nivå og til dels på mastergradsnivå har det vært vanlig innenfor naturvitenskap, teknologi og medisin at studenter involveres i sine læreres FoU-prosjekter. Dette er nå utvidet til å være et mål i alle utdanninger, også på lavere grads nivå. Det samsvarer tilsynelatende med Wilhelm von Humboldts tanke om at enheten mellom undervisning og forskning skal oppnås ved at undervisningen knyttes direkte til lærernes egen forskning og ved at studentene selv deltar i forskningen.

En spørreundersøkelse blant det fast tilsatte vitenskapelige personalet i universitets- og høgskolesektoren i 2013 viser at det er relativt vanlig å involvere ph.d.-studenter i det vitenskapelige personalets FoU-prosjekter. Dette gjelder i noen utstrekning også på mastergradsnivå, mens det i liten grad foregår på bachelornivå. Figuren viser andelen av personalet som oppgir at de involverer studenter «i stor grad» eller «i noen grad». På hvert av nivåene er bare svarene fra dem som underviser på de aktuelle nivåene, tatt med i tallgrunnlaget. Det framgår at et klart flertall av de faglig tilsatte i stor grad involverer ph.d.-studenter i sine FoU-prosjekter. Et flertall involverer også studenter på høyere grad, dersom vi tar med svarene fra dem som oppgir at de gjør det «i noen grad». Det er mest vanlig i naturvitenskap og teknologi og minst utbredt i humaniora og samfunnsvitenskap at ph.d.- og mastergradsstudenter involveres i FoU. Også i medisin og helsefag er det vanlig å involvere ph.d.-studenter, men det skjer her i betydelig mindre utstrekning for studenter på høyere nivå.

Resultatene dokumenterer at denne formen for kobling mellom forskning og utdanning er sterk på ph.d.-nivå, mens den er svak på lavere grads nivå. Det er rimelig å betrakte lavere grads studenters deltakelse i personalets FoU-prosjekter først og fremst som et ledd i utdanningsprosessen og ikke som forskningsbidrag, i motsetning til hvordan dette fungerer på ph.d.-nivå og til dels på mastergradsnivå.

Forskningspolitikk 4-2014_fig s. 28