Forskning

Skattefunn-evalueringen er klar

SkatteFUNN har vokst til å bli ett av de mest sentrale virkemidlene for å fremme innovasjon i næringslivet. Samfunnsøkonomisk analyse har levert en ny evaluering av ordningen til Finansdepartementet. Evalueringen tyder på at ordningen har en positiv effekt på FoU og innovasjon i næringslivet.

500-lapper
En krone fra SkatteFUNN gir en krone mer i FoU, i følge Samfunnsøkonomisk analyse. Foto: Byelikova Oksana

SkatteFUNN, som ble etablert i 2002,  er en rettighetsbasert skattefradragsordning. Bedriftene søker Forskningsrådet om godkjenning av FoU-prosjekter. Små og mellomstore bedrifter kan få 20 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret,  store bedrifter  18 prosent.

Maks fradrag per år for en bedrift (når man summerer opp alle prosjekter) er 25 millioner for egen forskning, og 50 millioner for innkjøp fra andre.  Timesatsen skal ikke overstige 600 kroner per ansatt.

Bedrifter som ikke er i skatteposisjon, får støtten utbetalt fra Skatteetaten gjennom skatteoppgjøret. Skatteetaten tar den endelige avgjørelsen om bedriften har rett på fradraget og hvor stort det skal være.

SkatteFUNN har blitt en enorm populær ordning i næringslivet og statens provenytap (det den taper i skatteinntekter) har da også økt kraftig siden 2008. I 2016 var det 6900 aktive forskning- og utviklingsprosjekter under  SkatteFUNN,  en økning på 1100 fra året før. Dette tilsvarer omtrent 3,2 milliarder kroner i tapte skatteinntekter i 2017.


«A major advantage of SkatteFUNN, compared to many other national schemes, is its neutrality with respect to geographic location, industry, ownership and technology. As it is a rights-based, general scheme, decisions on R&D investment are left to the market.

The fact that SkatteFUNN is available to all, without a timeconsuming and costly application process (for the authorities as well as the firms), is also a major difference from other R&D-enhancing schemes, where firms need to apply for subsidies or participate in projects and networks.»
Fra rapporten.


Effekt

Samfunnsøkonomisk analyse konkluderer med at ordningen bidrar til at man når de målene man har satt seg.

Den rapporterte addisjonaliteten (dvs. den graden ordningen bidrar til at bedriftene gjør FoU-investeringer de ellers ikke ville ha foretatt) er riktignok lav sammenlignet med andre virkemidler rettet mot næringslivet. Det er derfor grunn til å spørre om hvorfor man skal satse så mye på denne ordningen, sammenlignet med mer målrettede ordninger i Norges forskningsråd og Innovasjon Norge.

Når det er sagt viser Samfunnsøkonomisk analyses  såkalte bang for the buck-beregninger at hver krone i skattefradrag gir en krone mer i FoU-investeringer. Erfaringen fra behandlingen av forrige evaluering tyder på at det blir det avgjørende tallet rent politisk.

Evaluerings-teamet ser også på de effektene de SkatteFUNN-støttede prosjektene har på innovasjonsaktivitetene i bedriftene. Deres beregninger tyder på at effekten er størst for prosessinnovasjon og nye produkter i markedet. De finner ikke noen effekt på bedriftenes produktivitet.

Misbruk

Figur
Figur fra rapporten som viser ordningens økende popularitet.

Samfunnsøkonomisk analyse dokumenterer at det forekommer misbruk av ordningen. I 10 prosent av de reviderte selskapene ble det funnet avvik mellom de timene bedriftene rapporterte til skattemyndighetene og kravet som ble sendt til SkatteFUNN.

Evaluererne  mener misbruk er noe man må forvente i en så populær ordning som denne, men påpeker at det  finnes måter å forhindre dette på i fremtiden.

Misbruket endrer ikke konklusjonen om at SkatteFUNN bidrar til mer FoU.

Anbefalinger

Evaluererne anbefaler at man

  1. Reduserer den øverste grensen for hva man kan få fradrag for
  2. Øker fradraget for intensivt samarbeid
  3. Øker skattefradraget for bedrifter som ikke har brukt SkatteFUNN før
  4. Opphever skillet mellom små og mellomstorebedrifter på den ene siden og store på den andre
  5. Øker timesatsene for innomhus FoU og følge opp med årlige justeringer
  6. Innfører samme timesats for all FoU
  7. Forbedrer kontrollrutinene, med flere kontroller og nye sanksjoner

«We find that the most frequently reported outcome is the development of entirely new technical solutions, followed by testing and implementation of technical solutions new to the firm. This indicates that SkatteFUNN projects are first and foremost development projects aimed at improving a firms’ products or services.

We also find that SkatteFUNN projects have the same possibility of being new to the market as R&D projects supported by RCN in general, and a higher possibility than for projects supported by IN.»
Fra rapporten


 

Figur
Addisjonalitet er et uttrykk for i hvilken grad støtte fra ordningen påvirker prosjektet slik at det utløses innsats som ikke ville skjedd dersom støtten ikke var blitt gitt. (Figur fra evalueringen)

PDF av rapporten her.

Se også:
Norges forskningsråd: SkatteFUNN gjør at bedrifter investerer mer i forskning og utvikling
N
HO: NHO er tilfreds med at konklusjonen i en evaluering av SkatteFUNN i hovedsak er positiv, og er enig i at misbruk må forhindres.