Forskning

Regjeringen har vedtatt en ny nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata

Kunnskapsdepartementet har publisert en ny nasjonal strategi for tilgang til forskningsdata, som også varsler lettere tilgang for forskere til SSBs registerdata.

Av  Per Koch, Forskningspolitikk

Strategien er basert på tre prinsipper:

  • Forskningsdata skal være så åpne som mulig, og så lukkede som nødvendig.
  • Forskningsdata bør håndteres og tilrettelegges slik at verdiene i dataene kan utnyttes best mulig.
  • Beslutninger om arkivering og tilrettelegging av forskningsdata må tas i forskerfellesskapene.
Statsråd Torbjørn Røe Isaksen
Statsråd Torbjørn Røe Isaksen Foto: Marte Garman, KD. 

– Disse prinsippene understøttes av forventninger og tiltak som vil gi forskerne bedre støttetjenester for å håndtere forskningsdata på en god måte. Det er viktig at institusjonslederne tilrettelegger lokalt, mens vi bidrar med gode nasjonale rammebetingelser, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Strategien er en oppfølging av Meld. St. 27 (2015–2016) Digital agenda for Norge – IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet

Strategien dekker:

  • data som er samlet inn eller frembrakt til bruk for eller som et resultat av offentlig finansiert forskning, og
  • data som utgjør grunnlaget for publikasjoner som er et resultat av offentlig finansiert forskning, uavhengig av hvilken kilde dataene kommer fra.

Følger opp utviklingen i EU og Forskningsrådet

I Horisont 2020, EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, er det nå krav om åpen tilgang til forskningsdata.  Norges forskningsråd stiller også krav om godkjente planer for håndtering av data når det gjelder den forskningen de finansierer.
I strategien legger regjeringen mye av ansvaret for oppfølgingen av den nye strategien til det nye organet for høyere utdanning og forskningstjenester.

Lettere tilgang på SSB-data

Departementet har merket seg klagene over vanskelig og sen levering av data fra SSB til ulike forskningsmiljøer.

–Data fra SSB inngår i en rekke forskningsprosjekter. Vi vil legge til rette for en mer effektiv og forutsigbar tilgang til slike data, sier Røe Isaksen.

I strategien heter det at regjeringen vil

  • utrede en finansieringsmodell for tilgang til data fra Statistisk sentralbyrå til forskning som ivaretar både hensynet til en effektiv bruk av ressurser på datatilgangen og samfunnsmessige gevinster av forskningen,
  • støtte opplæringstiltak for forskere og støttepersonell i regi av Statistisk sentralbyrå,
  • vurdere forslag fra Statistikklovutvalget og innspill fra høringen med sikte på å bedre forskeres tilgang til data fra Statistisk sentralbyrå.

Se også Kunnskapsdepartementets pressemelding 

Nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata