Forskning

Professorene blir eldre

Antallet professorer ved landets universiteter og høgskoler som er over 65 år, har økt kraftig fra 2001 til 2011. Professorenes gjennomsnittsalder har i samme tidsrom økt fra 54,8 år til 56,6 år. Andelen kvinnelige professorer har økt fra 13 til 23 prosent, og gjennomsnittsalderen for kvinnelige professorer har økt mindre enn for mannlige.
HEBE GUNNES, SENIORRÅDGIVER, NIFU
hebe.gunnes@nifu.no
I 2011 var det i underkant av 3 300 professorer ved landets universiteter og høgskoler. I årene 2001 og 2005 var aldersgruppen 55-59 år den største, mens det i 2008 og 2011 var flest professorer som var mellom 60 og 64 år gamle. I 2011 var gruppen professorer 65 år og eldre nesten like stor som gruppen mellom 55 og 59 år. Den alminnelige aldersgrensen i staten i 2012 er 70 år, og professorer er blant de yrkesgruppene som har tradisjon for å stå i jobb frem til aldersgrensen. Det finnes også professorer i utvalget som er over 70 år, og som er i full jobb.
Mens gjennomsnittsalderen for professorene var 54,8 år i 2001, hadde den økt til 56,6 år i 2011. Professorene med høyest gjennomsnittsalder fant vi i 2011 innenfor medisin og helsefag (57,8 år), mens de var yngst innenfor teknologi (54,2 år). Ti år tidligere fant vi de yngste professorene innenfor samfunnsvitenskap og teknologi (begge 54,1 år) og de eldste innenfor humaniora og medisin og helsefag (begge 55,7 år). Teknologi er det eneste fagområdet hvor gjennomsnittsalderen for professorene ikke har økt i perioden.
I 2011 var 750 av professorene kvinner. Siden 2001 har det totale antallet professorer steget med nesten 1 000 personer, og antall kvinnelige professorer har blitt mer enn fordoblet. Kvinneandelen har i perioden økt fra 13 til 23 prosent. I 2001 var de mannlige og kvinnelige professorene i gjennomsnitt like gamle, henholdsvis 54,8 og 54,7 år. 10 år senere hadde gjennomsnittsalderen for mannlige professorer økt til 56,7 år mens den for kvinner var 55,8 år, altså nesten ett år lavere.
Finnes det nok kvalifisert personale i lavere stillinger til å overta når professorene går av for aldersgrensen, eller er også,dette personalet i ferd med å bli gamle? Gjennomsnittsalderen for førsteamanuensene var 49,9 år i 2011. Det er omtrent det samme som i 2001, da gjennomsnittsalderen i denne stillingsgruppen var 49,3 år. Antall førsteamanuenser har økt med om lag 550 personer på 2000-tallet. I samme periode har antall mannlige førsteamanuenser økt med 40 personer, mens antall kvinnelige har økt med 510. Dermed har kvinneandelen gått opp fra 28 til 39 prosent.
Gjennomsnittsalderen for de som avla doktorgrad i Norge var omtrent den samme i 2011 som i 2001, henholdsvis 37,5 og 37,7 år. Antall avlagte doktorgrader har i samme periode økt fra 647 til 1329.
4-2012, tab s. 29