Forskning

Postdoktorenes videre karriere i akademia

Postdoktorer finansiert over lærestedenes basisbevilgning oppnår i større grad fast vitenskapelig/faglig stilling etter 5-6 år enn postdoktorer i stillinger finansiert av andre kilder. Forskjellen mellom mannlige og kvinnelige postdoktorer som oppnår fast vitenskapelig stilling, er liten.

HEBE GUNNES, SENIORRÅDGIVER, NIFU
hebe.gunnes@nifu.no

Av 2953 postdoktorer i 2001, 2005 og 2009 var i underkant av en fjerdedel finansiert over lærestedenes basisbevilgninger. Det var like mange kvinner og menn i denne gruppen, og de fordelte seg relativt jevnere på fagområdene enn andre finansieringskilder. Etter 5-6 år hadde 40 prosent av dem som var postdoktor på registreringstidspunktet, oppnådd fast vitenskapelig/ faglig stilling ved et universitet, en høgskole eller et universitetssykehus. Om lag en tredjedel hadde forlatt akademia, mens ti prosent jobbet i instituttsektoren. Det var tilsynelatende ingen forskjeller mellom kvinner og menn.

Blant postdoktorene finansiert av Forskningsrådet hadde litt under 20 prosent fast vitenskapelig/faglig stilling etter 5-6 år, og totalt 40 prosent hadde forlatt akademia. Andelen av kvinnene og mennene som hadde oppnådd fast vitenskapelig/faglig stilling var den samme, mens en høyere andel menn enn kvinner hadde forlatt akademia. Det var dessuten en høyere andel kvinner enn menn i midlertidige stillinger og teknisk/administrative stillinger, samt i instituttsektoren. Blant forskningsrådsfinansierte postdoktorer er andelen innenfor matematiske, naturvitenskapelige og teknologiske fag vesentlig høyere enn for dem med annen finansiering.

Fig. 1 s. 28