Forskning

Oversiktskapittelet om FoU fra Indikatorrapporten 2018 er publisert på nett

Indikatorrapporten har lenge vært den viktigste kilden til data for forsknings- og innovasjonspolitisk interesserte mennesker i Norge. I år endrer redaksjonen publiseringsmønsteret: I stedet for en lansering av hele rapporten ut på høsten, publiserer de et kapittel om gangen på rapportens nettsted.

Av Per Koch, Forskningspolitikk

Det fulle navnet til Indikatorrapporten er Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer. Den første kom i 1997 (selv om NAVFs utredningsinstitutt/NIFU  hadde publisert en statistikksamling i bokform før det). Den er resultatet av et samarbeid mellom NIFU, Forskningsrådet og SSB.
Forside
I motsetning til mange tabell- og figursamlinger utmerker Indikatorrapporten seg ved å supplere tallene med drøftinger av kontekst og tolkning. Rapporten hjelper med andre ord leseren til å forstå det materialet som blir presentert.

I dag ligger alle tabeller og artikler gratis tilgjengelig på nett. I år går man ett skritt videre. Mer av innholdet vil bli publisert eksklusivt på nett, og den publikasjonen som kommer til høsten, vil bli en noe mindre omfangsrik trykksak enn tidligere. Online-utgaven vil imidlertid gi oss det innholdet  vi er blitt vant til.

De deskriptive kapitlene i Indikatorrapporten 2018 blir:

1 FoU i Norge (allerede publisert, juni 2018)
2 Internasjonal FoU (august 2018)
3 Menneskelige ressurser (juni, 2018)
4 Bevilgninger og virkemidler (august 2018)
5 Immaterielle rettigheter (august 2018)
6 Bibliometri/vitenskapelig publisering (juni/august 2018)
7 Innovasjon i Norge og Europa (fra 2017-utgaven/oppdatert september 2018)

Det første oversikts-kapitelet om forskning og utvikling i Norge er allerede lagt ut. Det ser på samlet FoU-innsats i Norge og går inn på aktivitetene i de ulike sektorene.

figur
Kapittel 1 i Indikatorrapporten for 2018 er allerede publisert på nett (Kilde: SSB, FoU-statistikk). Figuren dokumentere den sterke økningen vi har sett i norske FoU-investeringer.

Selv om noe av innholdet vil være kjent allerede, vil Forskningsrådet arrangere et lanseringsseminar torsdag 1. november kl. 0900–1200, for presentasjon av – og diskusjon om – norsk forskning og innovasjon.

Redaksjonen vil også legge frem nytt innhold så snart nye statistikk er tilgjengelig. Underkapitlet om innovasjon i norsk næringsliv ble publisert allerede i fjor.

Redaksjonen har også lagt ut en  Lommefolder for FoU 2018, en brosjyre som presenterer highlights fra FoU-statistikken

Figur
Figur fra lommefolderen om FoU. Denne dokumenterer kvinnenes økte rolle ved norske universiteter.

Hovedbilde: Retrorocket