Forskning

Norge har satset stort på miljøvennlig energi de siste årene

Offentlige investeringer i forskning, utvikling og demonstrasjon (FoU-D) innenfor miljøvennlig energi har vokst kraftig, særlig fra 2009. Veksten er i all hovedsak kommet som følge av Klimaforliket i 2008.
LISA SCORDATO, FORSKER, NIFU
lisa.scordato@nifu.no
Fra 1978 til 2002 ble det ifølge International Energy Agency (IEA) brukt mellom 5 og 10 millioner euro årlig i Norge til miljøvennlig energiforskning. I 2011 var tallet på over 80 millioner euro, inkludert utgifter til demonstrasjoner som har stått for 10-20 prosent av utgiftene de senere årene. Som figuren viser gikk i 2011 om lag 16 millioner euro til solenergi, 13 millioner euro til vindenergi og 12 millioner euro til bioenergi i Norge. Bevilgninger til vannkraft har hatt en beskjeden vekst sammenlignet med andre miljøvennlige energikilder og har utgjort anslagsvis 1–2 millioner euro i tiårsperioden fra 2002. Offentlige utgifter til hydrogen og brenselceller har i perioden 2005–2011 ligget på mellom 7–11 millioner euro. En stor andel av midlene i Norge kanaliseres gjennom forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME). De første åtte sentrene (alle teknologisentre) startet opp i februar 2009. Sentrene får mellom 10 og 20 millioner kroner hver per år i fem år, med mulighet for forlengelse med ytterligere tre år. I 2011 ble tre nye FME-er opprettet, alle innenfor samfunnsvitenskap. Se nærmere om grønne indikatorer i Indikatorrapporten 2013, kap. 2.1.7.
FoU_D-utgifter