Forskning

Lite FoU-vekst i OECD-området, høy vekst i asiatiske land

Nye foreløpige 2015-tall fra OECD viser at trenden fra de senere årene fortsetter: Store tradisjonelle FoU-aktører som Japan, Italia, Storbritannia og Frankrike har i perioden 2007–2015 hatt lite vekst i sin FoU-innsats, mens vi finner høy vekst i enkelte asiatiske og øst-europeiske land. Nye endelige 2015-tall for norsk FoU viser at til tross for at FoU-andelen av BNP er høyere enn noensinne, ligger vi fortsatt betydelig under landene som satser mest.

KAJA KATHRINE WENDT, SENIORRÅDGIVER, NIFU
kaja.wendt@nifu.no

Blant landene i figuren har Kina, Polen, Korea og Taiwan høyest gjennomsnittlig årlig realvekst i total FoU i perioden 2007–2015, alle med over 5 prosent; deretter følger Norge med en årlig realvekst på 3 prosent. Mens offentlig FoU bidro sterkt til veksten under finanskrisen, er det i foretakssektoren vi nå finner den sterkeste veksten for de fleste landene. I Sverige, Russland, Danmark og Tyskland er veksten i total FoU (det vil si inklusiv FoU i universitets- og høgskolesektoren og offentlig sektor) høyere enn veksten i foretakssektoren.

I Norden har Norge hatt den høyeste FoU-veksten de senere årene. Tross Norges sterke vekst de senere årene og rekordhøy FoU-andel av BNP i 2015 på 1,93 prosent (på nivå med EU 28), er det fortsatt et godt stykke igjen til nivået i de andre nordiske landene. Polen har høy vekst i FoU-innsatsen, men målt som andel av BNP er innsatsen fortsatt lave 1 prosent. Korea og til en viss grad Taiwan kjennetegnes av både høy FoU-vekst og høy FoU-andel av BNP. I Kina har FoU intensiteten økt jevnt de senere år og er nå på over 2 prosent av BNP.

Forskningspolitikk 1-2017_fig. side 32