Forskning

Innovasjon i offentlig sektor: om magiske begrep og funksjonelle teknikker

Utplasseringen av ladestasjoner for elbiler i Oslo er et godt eksempel på hvor sammensatte innovasjonsprosesser i offentlig sektor kan være. Rannveig Røste mener mange har en for enkel forståelse av hvordan slike innovasjonsprosesser foregår.

Think bil
Den norske elektrike bilen Think spilte også en rolle i utviklingen av Oslos ladestasjon-politikk. Foto P Koch

RANNVEIG RØSTE, seniorforsker NIFU
rannveig.roste@nifu.no

2018 har så langt bydd på en rekke strate­gier om innovasjon i offentlig sektor. I ja­nuar lanserte Forskningsrådet et taktskifte for forsknings- og innovasjonsinnsatsen i offentlig sektor, i februar kom KS med et innovasjonsbarometer for å måle inno­vasjonstrykket i Kommune-Norge, og i mars arrangerte Kommunal- og moderni­seringsdepartementet oppstartkonferanse for stortingsmeldingen om et innovasjons­løft i offentlig sektor.

Hva løftes med innovasjonsløft?

Som forsker med en særlig interesse for innovasjon i offentlig sektor kan året så langt fremstå som en storslått parade. Samtidig er jeg usikker på hva som egent­lig løftes frem i disse strategiene. Min uro er utløst av kunnskap om forskningslitte­ratur på feltet. I flere litteraturgjennom­ganger påpekes det nemlig at fenomenet innovasjon i offentlig sektor er konseptuelt sett uavklart.

Christopher Pollitt har blant annet på­pekt at innovasjon i offentlig sektor har blitt et magisk begrep: Ingen har en avklart forståelse av hva det er, men «alle» forbin­der det med noe bra. Denne artikkelen for­søker å bidra til en avmystifisering av inno­vasjon i offentlig sektor, som et bidrag inn i den politiske og forskningspolitiske de­batten.

Begreper om innovasjon i offentlig sektor

I motsetning til hva vi kan bli forledet til å tro i forbindelse med disse nylige strategi­ene, så er ikke innovasjon i offentlig sektor et nytt fenomen.

Innovasjon i offentlig sektor har vært adressert i klassiske studier, som for eksem­pel av Elinor Ostrom og James March, samt under andre overskrifter, som for ek­sempel i implementeringsteoriene av Richard F. Elmore, Jeffrey L. Pressman og Aaron Wildavsky. Likevel er det en ideologisk til­nærming som særlig har tiltrukket seg opp­merksomheten, nemlig den dominerende dikotomien mellom offentlig og privat sek­tor og den relaterte forestillingen om mang­lende markedsmekanismer i offentlig sektor.

I kjølvannet av denne dikotomien har det vokst frem en rekke perspektiver. Disse perspektivene har introdusert relaterte – men også rivaliserende begreper – som for eksempel ovenfra-og-ned-innovasjon, of­fentlige entreprenører, privat-offentlige inno­vasjonssystemer, samarbeidsdrevet inno­vasjon, osv. Disse begrepene har bidratt til å konkretisere fenomenet, men de har også fragmentert forståelsen i ulike og konkur­rerende forklaringer.

Konkretiseringene foreligger i ulike teoretiske og vitenskapelige univers, som for eksempel i nyinstitusjonell teori, ledel­sesteori, evolusjonær teori og kostnad-nytte­modeller. Innovasjon i offentlig sektor er derfor et fenomen som tillegges ulike ka­rakteristika avhengig av hvilket perspektiv som legges til grunn. Problemet er at disse ulike perspektivene og deres ulike teore­tiske røtter er lite diskutert på et overord­net, konseptuelt nivå. Perspektivene eksis­terer som parallelle fremfor helhetlige forståelser. Denne fragmenteringen blir et utfordrende kunnskapsgrunnlag når inno­vasjon i offentlig sektor stipuleres som et universelt verktøy som skal løse alle pro­blemene som offentlig sektor står overfor.

En dybdestudie av innovasjon i offentlig sektor: ladestasjoner for elbiler

I min doktorgradsavhandling ser jeg nær­mere på de ulike teoretiske tilnærmingene og hvordan de kan bidra til å forklare hva som foregår i en reell innovasjonsprosess. Jeg gjør en dybdestudie av en innovasjon: den offentlige tjenesten ladestasjoner for elbiler i Oslo. Et hovedfunn er at hva vi betrakter som en enkel innovasjon, i reali­teten er resultatet av mange og sammen­satte innovasjonsprosesser over tid, og at disse kan forklares som fremmet og hemmet av flere av de rivaliserende begrepene i forskningslitteraturen.

Ladestasjonene for elbiler kan i ut­gangspunktet forstås som å ha startet som en typisk ovenfra-og-ned-iverksetting av en politisk målsetting: å etablere 400 lade­stasjoner fra 2008 til 2011.

Den politiske målsettingen ble foran­kret i budsjettet for Oslo og tildelt den da­værende Trafikketaten. Iverksettingen kan likevel ikke forklares av en simpel byrå­kratisk strukturering. Trafikketaten hadde ingen spesialisert avdeling med tjenester for elbiler, og de var usikre på hvordan de skulle løse den nye oppgaven uten å for­ringe den eksisterende tjenesten: håndhe­ving av parkeringsregulativene.

De forsøkte å finne tekniske løsninger ved bruk av offentlig innkjøp, men de fikk ingen tilbydere. Ladestasjoner var ikke et etablert produkt i markedet. Dette stoppet ikke prosjektgruppen i etaten, som opp­trådte som offentlige entreprenører for å finne gode løsninger.

De var svært resultatorienterte i arbei­det. I Trafikketaten er antall trafikkfore­legg per år definert i budsjettet. Ladesta­sjonene var tilsvarende klart definert, i antall og tidsperiode. Noen opplevde imid­lertid tallet som svært høyt, gitt at kun 311 elbiler var registrert i Oslo da etableringen startet, og at tilgangen til offentlige parke­ringsplasser er lav i bysentrum. Trafikketa­ten var slik også drevet av en frykt for å mislykkes. Skrekkscenarioet var 400 ubrukte ladestasjoner, misfornøyde bilister og et svekket omdømme. De var derfor drevet av å finne de beste lokasjonene for ladestasjonene.

I dette arbeidet ble Norsk elbilforening, i kraft av å representere brukerne, en vik­tig samarbeidspartner. Elbilforeningen og Trafikketaten ble forent i en felles interes­se, i en samarbeidsdrevet innovasjon om en egnet infrastruktur for elbiler.

Ladestasjon
Ladestasjon for elbiler i Oslo Foto: P Koch

Samtidig som vi kan forklare noe av innovasjonen med begrepene i litteraturen, viser også studien at det var en rekke andre og mer sammensatte forklaringer.

Innovasjonen startet for eksempel som en politisk målsetting. En rekke miljøorga­nisasjoner var viktige for igangsettelsen samt for videreutviklingen av ladestasjo­nene etter at det politiske målet var nådd i 2011. Utbyggingen fortsatte med nye poli­tiske målsettinger om 100 og deretter 200 ladestasjoner per år. Ved utgangen av 2017 var totalt 1260 kommunale ladestasjoner bygd i Oslo.

Utviklingen kan også ses i lys av at el­bilmarkedet eksploderte i 2012. Fra å være stabilt ble antallet fordoblet fra 3909 til 8031, og videre til 17 770 i 2013. Ved ut­gangen av 2017 er totalt 142 490 elbiler registrert i Norge.

Det er fort gjort å glemme at det også var på dette tidspunktet at bilgigantene in­troduserte sine elbilmodeller. I Norge hadde vi imidlertid allerede et lite marked for elbiler, dominert av de norske elbilene Think og Buddy, som var utviklet tidlig på 1990-tallet. Selv om disse elbilene ble pro­dusert i liten målestokk sammenlignet med i dag, hadde de allerede eksistert i det nor­ske markedet i 15 år da ladestasjoner ble besluttet etablert i Oslo.

En annen viktig årsak er at klimakrisen kom på den politiske agendaen, og at miljø­organisasjonene og elbilforeningen gjen­nom en årrekke hadde fremmet bruk av el­bil som et viktig tiltak for lavere utslipp fra transportsektoren. Sentrale politikere drev frem en visjon om Oslo som verdens elbil­hovedstad. Politikerne skapte forventnin­ger i det voksende elbilmarkedet. Samtidig ble ny teknologi tilgjengelig, med flere til­bydere av ladestasjoner. Ladestasjonene i Oslo er utviklet gjennom tre generasjoner.

Til slutt bør det også trekkes frem at suksessen med de første 400 ladestasjone­ne i seg selv var en viktig drivkraft. Lade­stasjonene ble ferdig etter tidsplanen og innenfor budsjettet, til tross for de manglende forutsetningene.

Helhetlige strategier og funksjonelle løfteteknikker

Studien av ladestasjonene viser at hva vi ser som én innovasjon, i realiteten er mange resultater over tid. Ladestasjonene er både en ny offentlig tjeneste, et nytt pro­dukt, et nytt marked og en ny infrastruk­tur. Resultatene endres også over tid, for eksempel i antall ladestasjoner og i tekno­logien som utvikles. Alle disse resultatene er også utviklet i samarbeid med politiske aktører, offentlige etater, private bedrifter, bruker- og interesseorganisasjoner. Som vist her, kan disse sammensatte resultatene forklares med begreper som i utgangs­punktet er rivaliserende i forskningslittera­turen.

Den politiske og forskningspolitiske debatten har handlet lite om slike sam­mensatte resultater og rivaliserende forkla­ringer av innovasjon i offentlig sektor. Frem til nå har debatten handlet mye om bekymringer for bortfall av oljeinntekter. Vi ser en dreining mot å finne løsninger på de store samfunnsproblemene. Samtidig er det lite fokus på hvordan innovasjon frem­mes som inkrementelle løsninger, basert på erfaringer underveis og i samarbeid med brukere og relaterte aktører.

Studien av ladestasjonene viser nett-opp at innovasjonen ble fremmet av man­ge inkrementelle løsninger, i funksjonelle fremgangsmåter som ble utviklet under­veis, og i samspill med andre aktører, tid og sted.

Fremfor å innhylle innovasjon i offentlig sektor i magiske begreper og løfter om løft, bør politikere og interessenter fremskaffe ytterligere kunnskap om hvordan lignende innovasjonsprosesser i offentlig sektor fak­tisk foregår i Norge i dag, for slik å kunne utvikle og tilby bedre løfteteknikker.

Teksten er basert på: Røste, R. (2018): Innovation in Public Services: Wicked Problems and Multi-layered Solutions. No. 6 – 2018 Series of Dissertations. Oslo: BI Norwegian Business School.