Forskning

Kunnskapsdepartementets innspill til EUs 9. rammeprogram for forskning og innovasjon. Henrik Asheim svarer.

Henrik Asheim foretar en radikal omorganisering av Kunnskapsdepartementet. (Foto: Marte Garmann)

EU-kommisjonen er i ferd med å forberede det neste rammeprogrammet for  forskning og innovasjon, etterfølgeren etter Horisont 2020. I den forbindelse har  Kunnskapsdepartementet sendt kommisjonen sitt andre innspill om temavalg,  tematiske prioriteringer og samarbeid, basert på en rekke bidrag fra relevante norske aktører. 

Av Per M. Koch,  Forskningspolitikk 

Forskningspolitikk tok en prat med vikarierende kunnskapsminister Henrik Asheim  om innspillet, der departementet foreslår  at følgende fire tema blir prioritert:

(1) Et  grønt skifte mot lavutslippssamfunnet, (2)  bærekraftig blå vekst og hav, (3) samfunnssikkerhet, robusthet og sosial samhørighet og (4) digitalisering. Asheim er nå tilbake på  Stortinget, hvor han er medlem av Kirke-,  utdannings- og forskningskomiteen.

Signalene i Brussel i disse dager er at  neste rammeprogram vil velge ut noen  missions eller månelandinger. Norges siste  innspill nevner flere prioriterte områder og  ideer, men dokumentet inkluderer ikke  konkrete missions.

Hva synes du om etableringen av slike  missions? Hva slags missions kan Norge  foreslå, hvor vi både bidrar til å løse noen  av vår tids største utfordringer og samtidig  posisjonerer oss godt mot neste programperiode? 

Missions er noe vi i utgangspunktet er positive til, men de må være fleksible. Hvis de  skal løse samfunnsutfordringer som Europa  står overfor, må man også ta høyde for  at ting blir til mens man går. Utfordringene  kan jo forandre seg.

Det ser du for eksempel på den migrasjonsstrømmen  Europa møtte for noen år  siden. Den skapte en ny utfordring som vi  kanskje ikke var forberedt på noen år før.

Derfor skal jeg også være litt forsiktig med å konkretisere hvilke missions vi vil prioritere. Noe av dette må jo ses i sammenheng  med de fire innspillene vi har sendt.

De reflekterer overordnede ting der vi mener  det er viktig at vi har en felles politikk,  ergo en felles kunnskapsforståelse.

Har du noen ideer om hva slags prosesser  vi kan ha nasjonalt for å utvikle slike forslag  for kommisjonen? 

Det har vært en bevisst strategi fra vår side  å være veldig tidlig ute med å spille inn.  Dette er ikke noe vi har kokt opp i Kunnskapsdepartementet  alene. Vi har gjort  dette i samråd med sektoren og med fagfolk.  Vi sitter jo ikke rundt bordet i EU, så  vi er tidlig på i prosessen for å sikre oss  innflytelse.

I den såkalte Lamy-rapporten (et innspill  til rammeprogrammet bestilt av kommisjonen)  understrekes det at man i missions  bør ha en god integrering av samfunnsvitenskap  og humaniora i andre typer  aktiviteter. Hva er din holdning til det?

Det er absolutt et godt poeng og et spennende  innspill. Vi er positive til det, men vi  må se litt på hvordan vi skal utvikle det på  en god måte.

I Norges siste innspill til EU er vi tydelige  på at det må satses mer på forenkling  for næringslivet dersom EU skal få med  start-ups og utfordrere med de virkelig banebrytende  innovasjonene.

Både kommisæren Moedas, Emmanuel  Macron i Frankrike og Anita Krohn Traaseth  i Innovasjon Norge har tatt til orde for å opprette et sterkt innovasjonsråd i  niende rammeprogram for å nå denne  gruppen. Hva er din mening om det?

Vi synes dette er veldig interessant og har  støttet utviklingen av en pilot. Vi følger  nøye med og er spent på hvordan piloten  vil fungere.

Det vi har vært opptatt av når det gjelder  et slikt råd, er at det må gjøre det enklere  for oppstartsbedrifter å delta i det samarbeidet  som er der, og at det bør støtte opp  under bedrifter som har et vekstpotensial.

Vi bør også bruke forskning og innovasjon  til å skape nye markeder. Det er  kanskje noe av det Europa ikke har vært  flink til.

Det at mobilteknologien i stor  grad er flyttet over til Asia, er et eksempel  på hvor lett det er å miste ballen.

Vi står overfor en spennende revolusjon  hvor det kan komme mye ny teknologi  som både kan løse mange av utfordringene  våre — på klima for eksempel  — men som også kan få mer ut av ressursene,  skape nye markeder og bedrifter  samt økonomisk vekst i Europa.

Brussel er på mange måter blitt Norges  andre forsknings- og innovasjonsråd.  Langtidsplanen for forskning presenterer  regjeringens nasjonale strategiske  valg for fremtiden, og mange av perspektivene  derfra finner vi også i innspillet til  niende rammeprogram. Norges innspill  understreker også behovet for utfordringsorienterte utlysninger, ikke minst med fokus på bærekraft og grønne løsninger.  Regjeringen understreker i innspillet  at programmet bør komplementere  og ikke erstatte nasjonal finansiering.  Det er vel ikke bare enkelt, med så mange  land med ulike næringsstrukturer. Hvordan har regjeringen tenkt å koordinere  den nasjonale innsatsen for store utfordringer  med den som gjøres i EU? 

Hvis du ser på Horisont 2020 og dagens  langtidsplan, så er det jo i stor grad samsvar  mellom disse tingene, og jeg tror det vi spiller  inn også vil ha en effekt på hvordan neste  langtidsplan skal se ut her hjemme i Norge.

Når vi har vært veldig konkrete og laget  en veldig kort liste med fire forslag, så er jo  det fordi vi mener Europa bør ha en samlet  politikk på disse områdene. Dette er forhold som går på tvers av landegrenser, som  utfordrer oss som kontinent, og som gjør at

vi må løfte dem opp på et høyere nivå.

Hvilket av disse fire forslagene ser du på som det absolutt viktigste?

Nei, det er det farlig å si! Dette er fire store områder som også går litt inn i hverandre,  så jeg tror jeg skal være forsiktig, dersom ett av dem er min favoritt.

Hvert av forslagene har utfordringer  på sitt nivå. Klima er viktig fordi det nettopp  er noe som går på tvers av landegrensene.  Europa er god på å sette opp mål, men er  kanskje ikke god til å finne løsninger på tvers.

Når det gjelder hav, så er jo det viktig  for Norge.

Alt dette henger også sammen med  samfunnssikkerhet og robusthet og med  den migrasjonsstrømmen vi har hatt. Migrasjonsdebatten  i Europa kan ikke bare dreie  seg om yttergrenser. Den må også handle  om hvordan vi skal håndtere dette inne i  Europa. Det er mange mennesker som er  kommet til vårt kontinent som trenger beskyttelse,  og som må integreres på en god  måte. Da må vi ha en felles politikk.

Det samme kunne jeg ha sagt om digitalisering.  Det er vanskelig å se hvor store samfunnsendringer vi kommer til å få,  ikke minst på arbeidsmarkedet.

EU ser forskning og innovasjon under ett.  Kan vi regne med en tettere integrering  av forsknings- og innovasjonspolitikken også i Norge i fremtiden?

Det tror jeg er helt nødvendig. Så er jo det store spørsmålet igjen: Hva er innovasjon?  Vi ønsker en ganske bred tilnærming til  hva innovasjon er. Dette gjelder blant annet nye næringer, nye markeder, bedrifter med vekstpotensiale og ny teknologi som  kan skape helt nye bedrifter som vi ikke aner konturene av i dag.

Men så skal vi også ha en fri forskning  som ikke bare har som formål å skape bedrifter  og arbeidsplasser, men som også  skal berike samfunnet på mange forskjellige  områder. Forskning er også viktig for å  kunne håndtere store samfunnsutfordringer.

I rapporten som kommenterer langtidsplanen  og norsk forsknings- og innovasjonspolitikk,  påpeker OECD at det ikke er like lett å se langtidsplanen i Nærings-  og fiskeridepartementets aktivitet.

Det er mulig. Jeg har jo gleden av å sitte i  møter med regjeringen, og det er mange departementer som mener noe om norsk forsknings- og innovasjonspolitikk.

Men dette må henge godt sammen.

Hele høyere utdanningssektoren er jo også med. Den skal tilpasse seg en ny tid  der folk kommer til å utdanne seg hele livet og på en annen måte enn man kanskje  har vært vant til før.

Ambisjonen for neste rammeprogram,  slik det er presentert i Lamy-rapporten, er et mye større budsjett enn dagens.  Samtidig har det blitt foreslått store budsjettkutt  for dagens rammeprogram Horisont  2020. Tror du EU vil lykkes med å få  medlemslandene med på en storstilt satsing  på forskning og innovasjon?

Jeg håper jo selvfølgelig på det, men vi tok  jo en beslutning i 1994 om at vi ikke skulle  være inne i disse budsjettforhandlingene,  og det merker vi jo konsekvensene av nå.  Vi har ikke så mye push på akkurat budsjettprioriteringene  i parlamentet.

Der er det mange hensyn som skal tas, og der er det maktkamp mellom sektorer  og mer. Her må vi følge med og trykke på  der vi kan.

Men la oss si at du får ønsket ditt oppfylt.  Da står vel kunnskapsministeren overfor  et lite problem. Hvordan skal du få økt  budsjettet i Norge? 

Men det er en utfordring vi har hatt i flere runder. Det jeg mener vi er et veldig godt  eksempel på — i hvert fall i forrige runde — er at man fikk lagt fram en offensiv langtidsplan som i dette budsjettforslaget  er finansiert på krona. Jeg mener det er en  kjempeseier at vi har klart å få til en langsiktighet og forutsigbarhet rundt budsjettene.  Det ønsker jo vi å fortsette med.  Vi skal lage en ny langtidsplan også.  Men budsjettkamp er budsjettkamp, og  jeg er ydmyk for det.

Vi ser at Europa og verden akkurat nå går  gjennom en form for sosial omveltning,  med mange konflikter. Dere har blant annet i innspillet til niende rammeprogram  nevnt behovet for å få mer forskning på  dette. Motposten til dette er jo å få folk med på utviklingen av denne typen forskning,  slik at folk får eierskap til den og at  det ikke bare blir elitens prosjekt. Har du noen ideer om hvordan man kan gjøre  det, i Norge og i Europa?

Ja, dette er et kjempeviktig poeng, for forskning  har jo ikke lenger den tilliten den hadde før.
Det har jo vært sagt at du har krav på  dine egne meninger, men du har ikke krav på dine egne fakta. Det vi kommer til å prioritere her, både i Norge og inn mot  EU, er at ungdom må kobles på på en bedre  måte – gjennom utdanningssystemet.  Det handler om å forstå den informasjonsflyten  man står i og forskjellen på hva som er forskningsbaserte fakta, og hva som er meninger.

Vi ser jo stadig flere diskusjoner og miljøer som totalt ignorerer forskning, og mener at alt er feil. Slik kan vi jo ikke ha det. Utdanningssystemet helt ned til  grunnskolen må med. Forståelsen av kildekritikk  blir viktig og at de unge blir  hjulpet til å være kritiske til den informasjonen  de blir servert.

Kunnskapsdepartementets innspill til EU- kommisjonen kan hentes ned her: https://  goo.gl/VyJL2i 

Forskningspolitikk kommer med en egen  tema-artikkel om niende rammeprogram i  neste nummer.