Innovasjon

Kompetansebehovsutvalget mener digitalisering og automatisering vil ha stor betydning for fremtidens kompetansebehov

Kompetansebehovsutvalget har levert rapporten Fremtidige kompetansebehov I. Kunnskapsgrunnlaget til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner. 

Utvalget ser også på behovet for livslang læring (foto: Jacob Ammentorp Lund)

Sanner påpeker at arbeidslivet er i rask endring, og  at behovet for mer kompetanse og faglig påfyll øker:

«For å gi alle mulighet til å fornye kompetansen sin og stå lengere i jobb, så må vi vite mer om hva slags kompetanse vi trenger i fremtiden. » sier han.

Samlet oversikt

Utvalgsleder professor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo sier at formålet med rapporten har vært å gi en samlet og oversiktlig beskrivelse av Norges fremtidige kompetansebehov.

Utvalgets vurderinger er i tråd med dagens konsensus:

Innovasjon, nye samfunnsutfordringer kombinert med den demografiske utviklingen medfører at vi må regne med store endringer i de fremtidige kompetansebehovene. Digitalisering og automatisering intensiverer denne utviklingen.

Bra kompetansenivå

Utvalget mener kompetansenivået i Norge er bra, og viser blant annet til høy produktivitet, et høyt utdanningsnivå  og et velfungerende arbeidsliv. Det er likevel behov for forbedringer. De viser blant annet til at ferdighetsnivået til yngre arbeidstakere i Norge synes å ligge under gjennomsnittet i OECD-landene.

Flere må fullføre

Utvalget mener at en stor andel av de unge ikke fullfører videregående opplæring. Kun 59 prosent av elevene innen fag- og yrkesopplæring fullfører for eksempel utdanningen i løpet av fem år.

Utvalget skriver:

«For at flere skal fullføre videregående, er det viktig at både grunnskolen og videregående opplæring legges opp på en måte som er motiverende for alle elever. Alle elever bør oppleve en følelse av mestring og oppnå et læringsutbytte som gjør dem i stand til å fortsette i opplæring og utdanning.»
Forsiden

Utvalget viser også til at nærmere 12 prosent av virksomhetene i NAVs bedrifts- undersøkelse våren 2017 hadde problemer med å finne arbeidskraft med relevant kompetanse. Det er ikke fullt samsvar mellom tilgangen på kompetent arbeidskraft og etterspørselen.

«Det er et tankekors», skriver utvalget, » at det på studier som psykologi både er svær t høye søker tall og karakterkrav, samtidig som det er stor mangel på kvalifiserte psykologer i arbeidsmarkedet.»

Arbeidslivet som læringsarena

Utvalget understreker betydningen av arbeidslivet som en læringsarena. Kompetansetilfanget er ikke bare et spørsmål om hva som skjer i utdannings-Norge, men også om hva som skjer på arbeidsplassen.

Utvalget har en edruelig holdning til muligheten av å forutsi Norges fremtidige kompetansebehov. Målpostene flytter seg hele tiden. Utvalget supplerer derfor tradisjonelle fremskrivinger med scenarier. Scenariene viser blant annet at etterspørselen etter personer med høyere utdanning trolig vil avhenge av graden av automatisering i samfunnet.

Figur som illustrerer forventninger om automatisering.
Utvalget ser spesielt på digitaliseringens betydning for det fremtidige kompetansebehovet (figur fra utredningen)

Last ned NOU 2018: 2 Fremtidige kompetansebehov I — Kunnskapsgrunnlaget