Forskning

Innovasjon i offentlig sektor er blitt et selvfølgelig tema

I dag la Norges forskningsråd frem sin strategi for innovasjon i offentlig sektor på en egen konferanse i Oslo.

Per Koch, Forskningspolitikk

Nyutnevnt Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner innledet på dagens lansering av Forskningsrådets nye strategi for innovasjon i offentlig sektor.

Han argumenterte blant annet for at kunnskapsinstitusjonene kan bli regionale utviklingssentre, men da må de offentlige institusjonene ta ledelsen og definere problemstillingene.

Han varslet også at regjeringen vil fremme en egen stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor.

Jan Tore Sanner
Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner på Forskningsrådets konferanse (foto: Forskningspolitikk)

Se til Finland

Taina Kulmala fra den finske statsministerens kontor presenterte Experimental Finland og internett-portalen Place to Experiment, der institusjoner og enkeltmennesker blir hjulpet til å eksperimentere — også med prosjekter av den risikable typen.

Som hun sa:

“You may end up as a zero, but you will be a hero if you learn from your experience.”
Sissel Kristin Hoel fra Difi mente de nordiske landene har mye å lære av hverandre, og berømmet finnene for deres evne til å fortelle en god og meningsfull historie. Hun mente innovasjonsarbeidet i offentlig sektor må ha “høy prioritet, ressurser, tydelig og modig ledelse, rapportering og ansvarlighet og gode historier.”

Pådriverrolle

Forskningsrådet ønsker nå å ta en pådriverrolle for en kunnskapsbasert, bærekraftig og innovativ omstilling i offentlig sektor.
I strategien skriver de at:

“Med sin rolle i kunnskapssystemet kan Forskningsrådet bidra til å styrke samspillet mellom forskningsmiljøene, næringslivet og offentlig sektor, i samarbeid med blant andre Innovasjon Norge, Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) og KS (Kommunenes interesseorganisasjon).”

John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet, argumenterte for at innovasjon i offentlig sektor representerer et møte mellom utfordringer og innovasjon. Samfunnsutfordringene må møtes med forskning og innovasjon i og for offentlig sektor, sa han, men skal vi få til det må kunnskapsmiljøene og innovasjonsaktørene spille bedre med hverandre og med brukerne av offentlige tjenester.

Forskningsrådet strategi er tilgjengelig her.

Utfordringer gjenstår

Det er interessant å se at innovasjon i offentlig sektor har gått fra å være en angivelig “selvmotsigelse” til å bli en helt sentral utfordring på nesten alle politikkområder. Det gir et godt grunnlag for videre arbeid på området.

Debatten på konferansen synliggjorde imidlertid også mange av utfordringen Norge står overfor på dette området. Det er fortsatt svak koordinering på departementsnivå (selv om Sanner nå bekreftet at Kommunal- og moderniseringsministeren har ansvaret for slik koordinering). Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Difi snakker sammen om innovasjon i offentlig sektor, og prøver også å koordinere sine aktiviteter, men mye gjenstår.

Regjeringen er imidlertid klar over problemet, noe som reflekteres i Sanners løfte om en egen stortingsmelding.

Forskningspolitikk vil følge opp med artikler om innovasjon i og for offentlig sektor og også se på kunnskapsinstitusjonene rolle i slik innovasjon. Dagens debatt tydeliggjorde for eksempel at insentivstrukturen i universitets- og høgskolesektoren ikke alltid stimulerer til brukerstyrt og utfordringsorientert forskning.

Opptak

Her er et opptak av hele arrangementet som også inneholdt en paneldebatt med Direktør Ketil Lundgaard fra Innovasjon Norge, fagleder Henrik Dons Finsrud fra KS, avdelingsdirektør Grete Orderud fra Difi, avdelingsdirektør Per Øyvind Langeland fra NHO, generalsekretær Alf Rasmussen fra Universitets- og høgskolerådet FFA og styreleder Lars Holden fra FFA.