Forskning

Ingen nedgang i alder ved disputas

Doktorandenes gjennomsnittsalder ved disputas var i 2015 like under 38 år. Det er store forskjeller mellom fagområdene. Doktorander innenfor teknologi og matematikk og naturvitenskap er i gjennomsnitt 33,5-34 år, mens gjennomsnittsalderen i humaniora, samfunnsvitenskap og medisin og helsefag ligger 6-7 år høyere.

BO SARPEBAKKEN, SENIORRÅDGIVER, NIFU
bo.sarpebakken@nifu.no

Til tross for flere reformer innenfor høyere utdanning generelt og doktorgradsutdanning spesielt de siste tiårene, har det ikke vært en nedgang i gjennomsnittsalderen. Faktisk var de som tok doktorgraden på 1980-tallet, i gjennomsnitt ett år yngre enn hva som er tilfellet i dag. Bildet blir det samme dersom median anvendes som mål. Medianalderen de senere årene har vært rundt 35 år, eller nesten to år høyere enn på 80-tallet.

Sammenlignet med situasjonen på 1980-tallet har gjennomsnittsalderen ved disputas gått ned rundt to år i humaniora og ett år i matematikk og naturvitenskap, mens den har økt to år i landbruksfag og veterinærmedisin og ett år i medisin og helsefag. Dagens doktorander i samfunnsvitenskap og teknologi er marginalt eldre enn de som disputerte på 80-tallet.

 Fig. s. 30