Forskning

Høyere utdanningsinstitusjoners størrelse og omdømme er viktige forutsetninger for deltakelse i EUs rammeprogram

Tidligere undersøkelser av universitets- og høgskolesektorens (UoH) deltakelse i EUs rammeprogram viser at institusjonenes FoU-størrelse og internasjonale omdømme er avgjørende for et høyt deltakelsesnivå.

Ifølge den nylig publiserte evalueringen av EUs rammeprogram for forskning (RP) er deltakelsen i stor grad konsentrert til store, forskningsintensive land som Frankrike, Tyskland, Nederland og Storbritannia. Av 29 000 deltakende organisasjoner i FP7 stod universitetene for 44 prosent av tildelte midler, forskningsinstituttene for 27 prosent, store private selskaper for 11 prosent og små og mellomstore bedrifter (SMB) for 13 prosent. Offentlig sektor og samfunnsorganisasjoner stod for en betydelig mindre andel med respektive 3 og 2 prosent av de tildelte midlene.

En nylig publisert studie (Lepori et al. 2015) har kartlagt forutsetningene for UoH-sektorens deltakelse i RP. Studien viser at europeiske universiteters og høgskolers deltakelse er meget skjevt fordelt. Ca. 160 institusjoner med mer enn 50 deltakelser stod for mer enn 70 prosent av alle deltakelser. Omkring 61 prosent av lærestedene deltar ikke i det hele tatt, samtidig som bare 18 prosent har flere enn 10 deltakelser, og bare 8 prosent har flere enn 100 deltakelser (totalt 70 institusjoner av en populasjon på 2235 institusjoner).

Videre viser studien at enkelte egenskaper ved institusjonene har stor betydning for deltakelsesnivået. Det er for eksempel høy korrelasjon mellom deltakelse i FP7 og det å være en institusjon som tildeler doktorgrad. I 2011 deltok 72 prosent av institusjonene som tildeler doktorgrad, i RP. Andel av UoH-institusjoner som ikke tildeler doktorgrader, var på 20 prosent. I den sistnevnte gruppen deltar institusjoner bare om de er av en viss størrelse (over 700 vitenskapelige årsverk og over 10 000 studenter).

Høyt omdømme spiller en svært viktig rolle. Nesten alle de vel 150 institusjonene med mer enn 50 deltakelser står på Leidenrankingen over de beste universitetene. Universiteter med lavt omdømme har også generelt lav deltakelse, mens universiteter med høyt omdømme deltar også om de er meget små. Alle store høyere utdanningsinstitusjoner (over 1000 forskerårsverk) deltar i RP uavhengig av omdømme. Studien viser også at breddeuniversiteter har lavere sannsynlighet for å delta i EUs RP enn spesialiserte UoH-institusjoner. Institusjoner med sterk orientering mot natur- og ingeniørvitenskap deltar i større grad i EUs RP.

Institusjonenes geografiske nærhet til Brussel har ingen betydning for sannsynligheten for å delta i RP. Studien fant heller ikke empirisk belegg for at andre landvariabler – slik som ressurser til høyere utdanning per innbygger eller om landet er EU-medlem eller assosiert – spiller noen rolle.

Det er også stor stabilitet i deltakelsesmønsteret over tid. Blant de «topp 50» deltakende institusjonene i 2008 var 44 fortsatt på «topp 50»-listen i 2012.

Lepori, B., Veglio, V., Heller-Schuh, B., Scherngell, T., Berber, M. (2015) Participations to European Framework Programs of higher education institutions and their association with organisational characteristics. Scientometrics.

Lisa Scordato, NIFU