Forskning

Horisont 2020 – «verdens største forskningsprogram»

EGIL KALLERUD, FORSKNINGSPOLITIKK
EUs nye rammeprogram – Horizon 2020, eller Horisont 2020 (H2020) – trer i kraft fra nyttår 2014. Det avløser og viderefører EUs sjuende rammeprogram for forskning (FP7). Med det blir «verdens største forskningsprogram» enda større: for sjuårsperioden 2014-2020 får det etter alt å dømme et samlet budsjett på om lag 70 mrd. (faste priser). Programmer/ aktiviteter som tidligere lå utenfor FP7, er nå i større grad tatt inn i H2020, det gjelder i første rekke innovasjonsrettede aktiviteter under Rammeprogrammet for konkurransekraft og innovasjon (CIP) og Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi (EIT).
H2020 skal bidra til å nå målene i Europa 2020-strategien om vekst og økt sysselsetting, og skal bidra til å utvikle Det europeiske forskningsområdet (European Research Area, ERA), som har fri sirkulasjon i Europa av forskere, vitenskapelig kunnskap og teknologi som mål. H2020 har tre hovedprioriteringer: Excellent science skal «strengthen the Union’s world-class scientific excellence and make the Union research and innovation system more competitive»; den klart største posten under denne prioriteringen er Det europeiske forskningsrådet (ERC) som får kraftig vekst i forhold til FP7. Industrial leadership skal «speed up the development of technologies that will support businesses and innovation, including for small companies». Societal challenges skal «respond to the priorities identified in the Europe 2020 strategy by supporting activities covering the entire chain from research to the market».
Mens FP7 er et program for forskning og (teknologisk) utvikling, er H2020 offisielt et program for «forskning og innovasjon» og kan omfatte innovasjonsaktiviteter som ikke også er FoU. Det legges gjennomgående stor vekt på innovasjon, og aktiviteter vil bli støttet i hele spekteret fra forskning til innovasjon («research, technological development, demonstration and innovation»). H2020 legger gjennomgående en «strategic and integrated approach to research and innovation» til grunn.
Det er også stor vekt på støtte til små og mellomstore bedrifter (SMB), noe som bidrar til å gi H2020 en tydelig innovasjonsprofil.  Bl.a. skal et nytt dedikert instrument for støtte til SMB
bidra til at i alt 20 prosent av det samlede budsjettet for Industrial Leadership og Societal Challenges går til SMBer.
H2020 skal søke komplementaritet og synergi med andre finansieringskilder, bl.a. nasjonale programmer/satsinger, strukturfondene og finanssektoren gjennom samarbeid med den europeiske investeringsbanken (EIB) og det europeiske investeringsfondet (EIF). Det skal gi støtte til partnerskap og til samfinansiering, herunder til initiativer som innebærer koordinering og samarbeid mellom nasjonale programmer (bl.a. Joint Programming Initiatives, JPI). Det skal også fremme økt internasjonalt samarbeid med tredjeland og internasjonale organisasjoner.
Komponentfordeling-1
Opplysningene bygger på dokument av 12.7.2013 (12106/13) og pressemelding av 17.7.2013 (11985/13), begge fra Rådet for Den europeiske union.