Forskning

God realvekst i FoU-bevilgningene også i 2017

Proposisjonen om statsbudsjettet for 2017 omfatter forslag som, basert på regjeringens egne anslag, gir en samlet bevilgning til forskning og utviklingsarbeid (FoU) på vel 34,5 milliarder kroner, noe som er nesten 1,9 milliarder kroner mer enn i 2016. Det gir en nominell vekst på 5,7 prosent. Det tilsvarer en solid realvekst på 3,1 prosent, som riktignok er noe lavere enn i perioden 2013–2016.

BO SARPEBAKKEN, SENIORRÅDGIVER, NIFU
bo.sarpebakken@nifu.no
Blant vekstpostene i 2017-budsjettet er de formål som i langtidsplanen fikk tallfestede vekstmål for perioden 2015-2018: Det bevilges midler til 120 nye rekrutteringsstillinger, 100 millioner kroner mer til vitenskapelig utstyr, mens tiltak for å fremme god norsk deltakelse i Horisont 2020 økes med 75 millioner kroner. Virkemidler knyttet til målet om å styrke «verdensledende forskningsmiljøer» får en vekst på 77 millioner kroner (FRIPRO, SFF).

En del forhold, som enten er av teknisk karakter eller av andre grunner ikke direkte påvirker volumet på ordinær forskningsvirksomhet, virker i betydelig grad inn på FoU-budsjettet for 2017: Sammenliknet med 2016 er det en vekst i bevilgningen til bygging av nytt forskningsfartøy på nesten 1 milliard kroner, samtidig som det er en nedgang på nesten 200 millioner kroner i bevilgningen til et annet forskningsfartøy som blir ferdig i 2016; midler fra Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter tas inn i budsjettet med 150 millioner kroner, og det er en teknisk justering av bevilgningen til vitenskapelig utstyr gjennom Forskningsrådet på 300 millioner kroner, som ikke skal redusere aktivitetsvolumet, men bidra til å få ned overføringer på posten.

Provenytapet knyttet til SkatteFUNN-ordningen, som gir bedrifter skattefritak for FoU-utgifter, har vokst kraftig i årene 2013–2016, i stor grad som følge av utvidelser av ordningen. Støttegrunnlaget utvides ytterligere i 2017, og veksten i provenytapet antas å fortsette også kommende år, om enn noe mindre enn de foregående årene. Faktisk provenytap i 2014 var snaut 2,1 milliarder kroner, mens tall for senere år er anslag i 2017-proposisjonen: 2015: 2,5 milliarder kroner, 2016: 3,1 milliarder kroner, 2017: 3,2 milliarder kroner.

Forskningspolitikk kommer i nr. 4, 2016 tilbake med mer detaljer om FoU-budsjettet for 2017.
Tab_s.26b