Forskning

Forskning og høyere utdanning i revidert nasjonalbudsjett for 2015

EGIL KALLERUD, FORSKNINGSPOLITIKK

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett 2015 som regjeringen la fram 12. mai, er det få nye tiltak og endringer som berører forskning og høyere utdanning i særlig grad. Regjeringen foreslår å bevilge 5 millioner kroner til opprettelse av et senter for forskning på høyreekstremisme og relaterte fag. Senteret vil fra 2016 få en årlig bevilgning på 10 millioner kroner. Av infrastrukturtiltak foreslås en bevilgning på 25 millioner kroner til oppstart av byggingen av nytt bygg for Framsenteret i Tromsø. Det legges også inn en bevilgning på 20 millioner kroner som delfinansiering av utstyr ved Mechatronics Innovation Lab (MIL), som er et samarbeidsprosjekt mellom klyngen Global Centres of Expertise og Universitetet i Agder.

Utbetalingene i 2015 for deltakelse i EUs rammeprogram for forskning blir økt med 344 millioner kroner i forhold til saldert budsjett for 2015. Økningen skyldes etterberegninger for kontingenten i 2013 og økt eurokurs. EU-bevilgningen i 2015 utgjør nå 2,4 milliarder kroner. Også andre kontingenter for norsk deltakelse i internasjonale forskningsorganisasjoner, blant annet CERN, øker som følge av valutakursendringer.

Som ledd i en omorganisering av den sentrale helseforvaltningen vil regjeringen redusere antall etater. I den nye strukturen vil blant annet Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) og Nasjonalt  kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) bli innlemmet i Folkehelseinstituttet fra 1. januar 2016. Budsjettavtalen som ble inngått mellom regjerings- og samarbeidspartiene 1. juni, brakte flere endringer med betydning for forskning og høyere utdanning inn i det reviderte budsjettet:

• 500 nye studieplasser og 200 nye studentboliger

• Økt bevilgning til næringsrettet forskning/kommersialisering med 25 millioner kroner

• Økt bevilgning til klimaforskning med 10 millioner kroner

• Redusert bevilgning til energi- og petroleumsforskning med 10 millioner kroner

• Økt bevilgning til miljøteknologiordningen under Innovasjon Norge med 20 millioner kroner

• Det bevilges 40 millioner kroner til et pre-såkornfond, for investering i innovative bedrifter i oppstartfasen.