Forskning

Faglig nyskapning og kreativitet – har universitetene abdisert?

Professor Anders Elverhøi mener forskerne ved  universitetene er for fanget av den eksisterende incentivstrukturen.  Han ønsker seg et samarbeid mellom et  aktivt lederskap og kreative forskere. Tematiske sentre  kan være med på å bryte opp eksisterende strukturer. 

 Av Anders Elverhøi,  professor, Institutt for geofag,  Universitetet i Oslo 
anders.elverhoi@energi.uio.no 

Det norske forskningslandskapet har endret  seg radikalt gjennom de siste 15–20  år. Internasjonale evalueringer på 90-tallet  viste at norsk forskning var generelt lite  synlig på den internasjonale arenaen. En  rekke tiltak er gjennomført for å fremme  kvalitet i norsk forskning generelt og  «verdensledende fagmiljøer» spesielt.

Eksterne virkemidler blir viktigere

Innføringen av Sentre for fremragende  forskning (SFF) i 2002 er ett slikt tiltak,  senere etterfulgt av Sentre for forskningsbasert  innovasjon (SFI) og Sentre for miljøvennlig  energi (FME). De er alle tiltak for  å styrke den langsiktige grunnforskningen,  men også for å sikre økt innovasjon og  samfunnsrelevans. Også internasjonalt ser  vi en utvikling i samme retning, som det  europeiske forskningsrådets (ERC) grants  som har skapt modeller for tiltak for å  fremme forskning av aller fremste kvalitet.

De aller fleste av disse virkemidlene har  det til felles at de er i ekstern regi. Så vel  premisser som virkemidler for å styrke kvalitet i (norsk) forskning er satt av eksterne aktører, i all hovedsak av Forskningsrådet og EU. Samtidig øker universitetenes eksterne  finansiering, på bekostning av basisfinansieringen.

Denne utviklingen forsterkes ytterligere  av den resultatbaserte budsjettmodellen.  Suksess med eksterne prosjekter gir  ytterligere budsjettmessig gevinst, ikke  minst gjelder dette prosjektstøtte fra EU.  Også institusjonenes internasjonale rangering  påvirkes i stor grad av om de lykkes  på disse arenaene. Sett i perspektiv er universitetene  nærmest satt på sidelinjen med  hensyn til muligheten for selv å sette dagsorden  for den faglige utviklingen.

De faglige enerne dominerer

Ekstern suksess er i stor grad et resultat av  bottom-up-aktivitet. De aktuelle aktivitetene  er i stor grad knyttet til en forholdsvis  begrenset del av den vitenskapelige staben.  I klartekst betyr dette at et institutts faglige  profil og dermed dets strategi er sterkt influert av instituttets faglige enere og deres  interesser og evne til å lykkes med å skaffe  ekstern finansiering.

For å møte denne utviklingen og unngå  at instituttene mer eller mindre blir forskerhotell  for de relativt få forskerne som lykkes,  er det nødvendig at universitetene iverksetter  egne tiltak. Det er tiltak som må mobilisere  også den delen av staben som ofte leverer  meget gode søknader, men som i den ekstreme  konkurransen om midler fra Forskningsrådet,  EU og andre likevel ikke blir innvilget.

Slike tiltak blir desto viktigere nå som vi  ser en stadig tiltakende elitisering av de eksterne  virkemidlene. Konsentrasjonen om de  få forsterkes ved at for eksempel Forskningsrådet  krever at prosjektledere for innvilgede  forskerprosjekt- og unge forskertalenter-søknader søker finansiering fra European  Research Council (ERC). I siste runde med  tildeling av SFF-er så vi at det kun var institusjonenes  desidert beste forskere som nådde  opp.

Forskningsrådet og EU har også et bredt  spekter av tematiske programmer som i  stor grad er rettet mot å løse globale utfordringer  og styrke innovasjon. Erfaringen  viser at de klassiske universitetene hovedsakelig  prioriterer den grunnleggende forskningen.  Dersom universitetene virkelig skal  lykkes med å bidra til å løse de store samfunnsutfordringene,  må de også være villige  til reelt å prioritere utfordringsorientert,  tverrdisiplinær forskning.

Tematisk organisering

Hvilke tiltak og virkemidler er så aktuelle?  I denne forbindelse er det viktig å legge til  grunn at universitetene har en betydelig  grad av autonomi, selv om den generelle  holdningen er at situasjonen er låst og at  det økonomiske handlingsrom er lite.

De fleste norske universiteter er fortsatt  i hovedsak organisert med utgangspunkt  i de klassiske disiplinene. Internasjonalt  ser vi derimot at ledende  universiteter får et stadig større innslag av  tverrfaglige enheter i form av sentre eller  tematiske institutter. Disiplinstrukturen  ligger i bunnen, men sentrene gjør det mulig  å arbeide på tvers av fag og etablerte  strukturer.

Dette er en tilnærming som gjør det  mulig å utvikle en organisasjon som evner å engasjere store deler av staben til å ta  imot nye utfordringer innenfor grunnleggende  forskning så vel som bidra til innovasjon  og løse store globale utfordringer.  Denne typen strukturer krever mer matrisetenkning  i spørsmål som gjelder organisering,  styring og ledelse.

Internasjonal litteratur er klar i sin anbefaling  av sentre som utmerkete tiltak for  å bryte opp gamle strukturer og utvikle  nye bottom-up-baserte ideer. Vellykkede  sentersatsninger krever et nært samarbeid  med et engasjert faglig og strategisk lederskap  på institutt- og fakultetsnivå. Dette er  for øvrig helt i tråd med anbefalingene fra  UiOs høyprofilerte Strategic Advisory  Board (SAB).

Enere og brobyggere

En viktig forutsetning for å lykkes er at de som ansettes, har vilje og evne til å arbeide  på tvers av fag og strukturer. De bør ha dobbel ansettelse, så vel i sitt respektive  moderinstitutt som i det tverrfaglige senteret.  Personer som er vel egnet til å arbeide  i denne type strukturer, er blitt kalt stars  and connectors, eller på norsk, enere og  brobyggere. Dette er personer som er faglig  på topp, men som også evner å trekke kollegaer og andre med seg inn i nye, grensesprengende  aktiviteter.

Ytterligere et sentralt element i slike  ordninger er samlokalisering og mulighet  for løpende kontakt mellom deltakerne.

Det er viktig at dagens universiteter  utnytter muligheten de har til selv å ta initiativ,  bryte barrierer og være nyskapende.  Dette var et sentralt poeng i Mats Benner og Gunnar Öquists analyse av det  norske forskningslandskapet (Room for  increased ambitions? Governing breakthrough  research in Norway 1990–2013,  Forskningsrådet 2014).

« … university leadership reacts somewhat  mechanically to external impetus,  and does not address the wider qualities  and preconditions of their departmental  environments, or aim to stimulate and  nurture a quality culture within and be- tween academic environments».

De understreker det ansvar som påligger  universitetenes ledere, spesielt dekaner  og instituttledere, for å stimulere til faglig  kvalitet og nyskaping. Deres vurdering  kan stå som en god konklusjon:

« … a key ‘success factor’ of leading  universities is leadership appointment,  highlighting their academic credibility  and plans for the universities, with distinct academic missions and roles, but  also how they couple authority with  resources».

Hovedbilde: Universitetet i Oslo (foto: Tomas Sereda)