Forskning

Færre norske menn tar doktorgrad

I 2014 ble det avlagt 1448 doktorgrader i Norge. Det var 76 færre disputaser enn i 2013, som er året det har blitt tatt flest doktorgrader. Antall norske kvinner som tok doktorgrad økte også i 2014, mens det var nedgang i antall doktorgrader avlagt av utenlandske statsborgere av begge kjønn og norske menn.
BO SARPEBAKKEN, SENIORRÅDGIVER, NIFU
bo.sarpebakken@nifu.no

2014 er første året det har vært nedgang i antall doktorgrader avlagt av utenlandske statsborgere, etter mange år med betydelig økning. For norske menn har det vært en nedadgående tendens over en lengre periode. Sammenlignet med toppåret 2008, da nesten 500 norske menn tok doktorgraden, var det 18 prosent færre som disputerte i 2014. Antallet i 2014, 408 doktorander, var på nivå med situasjonen helt tilbake i 1998, da 411 norske menn avla doktorgraden. Til sammenligning er antall grader avlagt av norske kvinner nesten tredoblet i samme periode.
Det er store variasjoner i utviklingen innenfor de ulike fagområder. Sammenlignet med 1998 er antallet norske menn som tok en doktorgrad i medisin og helsefag i 2014 doblet, mens det i humaniora har vært en vekst på rundt 60 prosent. For de øvrige fagområder har antallet flatet helt ut eller gått ned. I samfunnsvitenskap var det omtrent 80 norske menn som tok doktorgrad i 2014. Det var vel 30 færre enn i 200og på nivå med antallet tilbake i 1998. Innenfor matematikk og naturvitenskap har det vært en nedgang fra 120 disputaser i 1998 til om lag 100 i 2014. Aller størst har likevel endringen vært blant norske mannlige doktorander i teknologi, med et fall fra over 90 avlagte grader i 1998 til under 40 ferdige kandidater i 2014.
Forskningspolitikk 1-2015_side 28Forskningspolitikk 1-2015_side 28 NY